GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇESİ

KÜLLİYATI

 

http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/arsiv-kitap-oku/kulliyatlar/salihozbey/star%201183.JPG

 

 

Salih ÖZBEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Oğuzeli Adı ve Tarihi

Oğuzeli Tilbaşar Kalesi

Oğuzeli Ekonomi ve Tarım

Oğuzeli Coğrafi Konumu

Oğuzeli Nüfusu

Oğuzeli Eğitimi

Oğuzeli Yükseköğretim

Oğuzeli İmamhatip Lisesi

Oğuzeli Çok Programlı Lisesi

Oğuzeli Halk Eğitim

Oğuzeli Kütüphane

Oğuzeli İklimi

Oğuzeli Bitki Örtüsü

Oğuzeli Ezo Gelin

Oğuzeli Haco Gelin

Oğuzeli Döne Gelin

Oğuzeli Barak ve Baraklılar

Barak Kültürü

Barak Odası

Barak Odasının Yapısı

Barak Üniversitesi

Kız İsteme ve Evlenme Adetleri

Kına Gecesi

Erkek Kına Gecesi

Kadın Kına Gecesi

Güveğin Donatılması

Cenaze Adetleri

Barak Türküleri

Halk Oyunları

Barak Yemekleri

Barak Sözlüğü

Oğuzeli Mahalleler

Oğuzeli Belde

Oğuzeli Köyleri

Oğuzeli Ulaşım

Oğuzeli Kültür ve Yaşam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaziantep Oğuzeli İlçesi

 

http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/turkiye/gaziantep-haritasi.jpg

oğz3

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/3697753.jpg     

oğz3

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/oguzeli2.jpg 

Oğuzeli Adı ve Tarihi

Oğuzeli Gaziantep’in güneydoğusunda Sacır Suyu kenarında kurulmuş bir ilçedir. İlçe merkezi olmadan önceki ismi Büyükkızılhisar Köyü idi. Bu ismi kırmızı topraklardan yapılan hisar şeklindeki evlerden aldığı sanılmaktadır. Oğuzeli isminin ise üzerinde yaşayan ailelerin geçmişine istinaden verildiği aşikârdır.

 

Oğuzeli halkı Oğuz boyundandır. Türkiye ve Türkiye dışındaki Oğuzlar’a Türkmenler de denir. Oğuz’un kelime anlamı  “ok” ve çokluk eki olan  “z” nin birleşmesinden “ok-uz”  “oğuz” anlamında olduğu yaygındır. Oğuz adına ilk defa Yenisey kitabelerinde rastlanmıştır. Oğuzların merkezi Ötüken’dir. Oğuz bir Türk boyudur. Yabgu Devleti zamanında Oğuzlar, Üçok ve Bozok diye iki kısma ayrılmışlardı Oğuzlar’ın  12’si Bozoklar, 12’si ise Üçoklar olmak üzere toplam 24 boydur.

 

 Bozoklar; Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın;

 

Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı.

 

 Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır. Onuncu asrın sonlarında İslâm dînini kabul ederek iyice güçlenen Oğuzlar, komşuları Peçenekler ve Hazarlar ile savaşlar yaparak onları yendiler. Fakat 11. yüzyılın ortalarında, Oğuzların İslâm dînini kabul etmemiş olan bir kısmı, Kıpçaklar'ın baskısıyla yurtlarını terk ederek Karadeniz’in kuzeyinden Tuna boylarına, oradan da Balkanlara indiler. İslâm dînine girmedikleri için etraflarını saran Hıristiyan devletlerin baskısıyla kısa zamanda benliklerini kaybederek, örf, an’ane ve geleneklerini unuttular. Eriyip, yok oldular. Geri kalanları da Bizans hizmetine girdiler. 1071’de yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ne Bizanslıların yanında katıldılar. Fakat çok geçmeden Selçuklular tarafına geçtiler. Bu nedenle Sultan Alparslan 20.000 kişilik orduyla 200.0000 kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattı.

 

İslam dinine girmeyerek Karadenizin kuzeyinden Avrupa’ya giden Türkler içinde örf ve adetlerini muhafaza eden, halen Oğuzeli türkçesi konuşan Oğuz boyu ise bugünkü Moldava devleti içinde 200 bin nüfuslu Gagavuz ve Gökoğuz diye de bilinen Oğuzlardır.

 

 Selçuklu Devletinin kurulmasında esas rolü oynayan Oğuzlar ve diğer Oğuz boyları. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçukluları, Akkoyunlular, Salgurlular, Artukoğulları, Karamanoğulları, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanlı devletlerini kurarak İslâm dîninin yayılmasına hizmet ettiler. Bugün Türkiye, Âzerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moldova (Gökoğuz özrek bölgesi) Afganistan, Irak ve Suriye ve birçok bölgede yaşayan Türkler, Oğuzların neslindendir.

 

16. yüzyıla ilişkin defter-i hakani ve şer”i mahkeme sicillerinde Oğuzeli “kızılhisar-ı  tahtani” diye geçmektedir, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi üzerine Oğuzeli Omsalı sınırları içine girmiştir. Mısırlı İbrahim Paşa devrine kadar önemli olaylar olmamıştır ancak 17. yüzyıl başlarındaki yoğun Türkmen göçlerinin iskanı sırasında ve bunu izleyen yıllarda yabancı göçebe oymakların baskınlarına, soygunculuklarına uğramıştır.

 

Gaziantep ve yakın köyler halkının Orul’da Mısırlı İbrahim Paşa ordularına karşı koymaya çalışmaları ve yenilmeleri üzerine bu bölgedeki Oğuzeli’de istila ordusundan hasar ve zarar görmüştür.

 

16. ve bunu izleyen asırlardan kalma belgelerden Gaziantep sancak beyliğinin en çok evi bulunan ve en gerekli yeri olarak Büyükkızılhisar köyünün olduğu anlaşılmaktadır

 

Oğuzeli’nin 2 km yakınında bulunan Hacar köyündeki höyüğün ise Etiler zamanından kaldığı anlaşılmaktadır.

 

Oğuzeli’nin ilk yerleşim yeri Abaas Hüyüğü adıyla bilinen hüyüğün önünde billur gibi çağlayan sacır ve höyüğün iki böğründe ışıl ışıl çağlayan iki güzel pınar, yanlarını çeviren zümrüt gibi yeşilliklerin çizdiği bir tablonun ortasında geçmişin şirin bir yerleşme alanıdır. Şu anda bu noktada yerleşim yoktur. Harabe kalıntıları vardır.

 

17. yüzyılda ise öksüz pınar diye bilinen yere göç edilerek yeni yerleşim yeri kurulmuştur o nedenle de Oğuzeli”nin ilk mahallesi “subaşı” diye bilinmektedir.

 

Oğuzeli’nde hüküm süren devlet ve beyliklerden bilinenler; Hititler, Asurlular, M.Ö. 7.yüzyılda Medler, M.Ö.550’de Persler, M.Ö.331’de Makedonlar, M.S.4 yüzyıla kadar Romalılar, Sasaniler ve tekrar Romalılar, Bizanslılar, Hulafai Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artukoğulları, Atabeğler, Fatimiler, Eyyübiler, Dulkadiroğulları, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.

 

Yerleşim yerleri olarak ilçe çok eskidir. İlçemize bağlı Tilbaşar Köyünde bulunan Tilbaşar Kalesinde yapılan kazılarda milattan önce 3000’li yıllara ait kalıntılara rastlanmıştır.

1. İlçe Hitit, Asur, Medler, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizans egemenliğine girmiştir. Hz. Ömer döneminde 639’da Suriye cephesi komutanı Ebu Ubeyde’nin öncü birliği komutanı Ganenoğlu İyaz tarafından bölge İslam egemenliğine girmiştir.

2. Hz. Ömer döneminde 639’da Suriye cephesi komutanı Ebu Ubeyde’nin öncü birliği komutanı Ganenoğlu İyaz tarafından bölge İslam egemenliğine girmiştir.2 Müslümanlarla Bizanslılar arasında sık sık el değiştiren Oğuzeli, Abbasi devletleri zamanında tamamen İslam toprağı olmuştur.

Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile bölge Türk –İslam egemenliğine taşınır. Kısa sürelerle haçlı egemenliğine giren bölge, Selçuklu sultanı I.Mesut zamanında kesin Türk hâkimiyetine girmiştir.

3. 1516 Mercidabık Savaşı için Yavuz Sultan Selim bölgeye gelince Osmanlı hâkimiyetine giren Oğuzeli,  şer-i mahkeme sicillerine  “Kızılhisar-ı Fevkani” olarak geçmiştir.

 

Milli mücadele yıllarında yöre köylerin Fransızlar tarafından işgale uğraması üzerine halk Kuva-i Milliye Birliklerine katılarak bölgenin Türk yurdu olduğunu bir kez daha kanıtlamışlardır.

 

14 Şubat 1946 da ilçe olan Oğuzeli’nden 1995 yılında Elbeyli ilçesi ve 23 köy ayrılarak Kilis iline bağlanmıştır. 23 Temmuz 2004 tarihinde Gaziantep’in 3. merkez ilçesi olmuştur.

 

17.yüzyılda yasamış halk şairlerinden Karacaoğlan uzun yıllar ilçemize bağlı köylerde dolaşmış ve şiirlerinde Tilbaşar, İkizkuyu, Sazgın ve Nafak pınarı yörelerini işlemiştir. Şöhreti ilçe sınırlarını aşarak ülkemize mal olmuş Ezo Gelin ilçeye bağlı Dokuzyol(Uruş) Köyünde doğup büyümüştür. İlçede Tilbaşar Kalesi kalıntılarından başka;  Hamzababa, Gaffurbaba, Şıh Bilecan Türbesi ve Selçuklu döneminden kalma Orta Cami minaresi başlıca tarihi eserlerdir.

 

Oğuzeli Tilbaşar Kalesi

http://www.gaziantep.net/turizm/resimler/tilbasarkalesi.jpg

Oğuzeli ilçesinin yaklaşık 12 km. kadar güneydoğusundaki Gündoğan Köyü'nde yer alan Tilbaşar Kalesi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden ve tunç çağlarından itibaren iskan görmesinden dolayı oluşan birikimle oldukça yüksek görünen Tilbaşar Höyüğü'nün üzerinde yapılmıştır.

 

Tarih öncesi devirlerden sonra klasik çağlarda da, yakınında kurulmuş olan ve Abara ismi ile anılan antik kentte yerleşim devam etmiştir. Tilbaşar Kalesi, M.S. 11. ve 12. yüzyıllarda Haçlı Seferleri sırasında, önemli ticaret yollarına ve stratejik kavşaklara hakim ve yüksek bir tepeye (höyüğü) sahip olduğundan yeniden ele alınmış, höyüğün etrafında oluşan şehir bir sur ile çevrilmiş ve höyüğün üzerinde de sağlam bir kale inşa edilmiştir.

 

O zamanki adı olan Tel-Başir, sonradan Tilbaşar olarak anılmaya başlanmıştır. 1995 yılında Yrd. Doç. Dr. Rıfat ERGEÇ başkanlığında Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün birlikte yürüttüğü arkeolojik kazılarda höyük eteklerinde Eski Tunç Çağı, Bizans, Eyyubi ve Haçlı dönemlerine ait yerleşim yerleri ortaya çıkarılmıştır.

 

Anadolu’nun sayılı büyük höyüklerinden olan Tilbaşar Höyüğü üzerinde, yer yer Haçlı dönemi kalesinin kesme taştan duvar kalıntıları ile hemen önünde Türk ve Haçlı ordusunun büyük bir savaşa tutuştuğu şehir surlarının, toprak yığıntısı haline gelmiş kalıntılarını görmek mümkündür.

 

Oğuzeli Ekonomi ve Tarım

İlçenin Sanayi ve Ekonomik Durumu

İlçede sanayi kıpırdanış halinde olup, içinde 64 işyeri ve sosyal tesisler bulunan Organize sanayi sitesi açılışa hazır hale getirilmiştir. Havaalanı yolundaki Orneksan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tek sanayi kuruluşudur. Örgü kumaş ve kumaş ipliği üretimi yapmakta olan tesislerde 289 işçi çalışmaktadır. Günde 7 ton örgü kumaş ile 9 ton pamuk ipliği üretimi yapılmakta ve ayrıca ilçe merkezinde de bir zeytinyağı fabrikası vardır.

Ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. İlçede genel olarak

 

Nar

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/nar.jpg

 

Oğuzeli'nin nar yetiştiriciliği konusunda önemli bir yere sahiptir. Kırmızının değişik tonlarından oluşan narlardan meydana gelen nar bahçeleri görülmeye değer..

Narın bilinen bazı faydaları:

• Tansiyonumuzu olumlu bir şekilde düzenler

• Kalbimizi korur düzenli çalışmasına destek olur

• Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır

• Enerji verir, yorgunluğu giderir

• İdrar söktürücü etkisiyle toksin atılımını sağlar

• Bağışıklık sistemini güçlendirir hastalıklara karşı korur

• Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder artmasını engeller

• Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar

• İshali (diare) önler, tedavide destek sağlar

• Ciltte olumlu katkısı vardır, pürüzsüz görünüm sağlar

• Cilt enfeksiyonlarında olumlu katkısı

 

Buğday

http://img299.imageshack.us/img299/553/buday.jpg

 

 

Ceviz

http://www.bafratarim.gov.tr/yetistiricilik/resim/ceviz.jpg

 

 

Üzüm

uzum.jpg

 

 

Arpa

BÖBREK TAŞI ERİTİCİ BİTKİ ÇAYI

 

 

 

Nohut

http://www.beslenme.gen.tr/images/nohut.gif

 

 

 

Mercimek

 http://www.sifalibitkiler.us/bitkiler/mercimek.gif

 

 

Soğan

http://www.gap.gov.tr/Turkish/Tarim/Resim/sogan1.jpg

 

 

 

 

Marul

http://www.multitarim.com/uploads/resim/urunlerimiz/marul.JPG

 

 

Zeytin

http://www.hataygundem.com/files.php?file=r_20070109104823_zeytin_797432667.jpg

 

 

 

Sarımsak

 http://aboutgardening.files.wordpress.com/2008/06/garlicharvest.jpg

 

 

Oğuzeli Coğrafi Konumu

Gaziantep ilinin 17 km güneyinde yer alan ilçemizin Doğusunda Nizip, Batısında Elbeyli(Kilis), Kuzeyinde Şahinbey ve Şehitkamil Güneydoğusunda Karkamış ilçeleri bulunurken Güneyinde Suriye ile sınır komşusudur.

 

İlçemizde önemli tarım arazileri olan ovalar (Tilbeşar, Tüm ve Barak ovaları) bulunmaktadır. Bu ovalar Aynifar deresi üzerine 2006 inşâ edilen ve 20.000 ha alanı sulayabilen Kayacık barajı ile sulanmaktadır.

 

İlçemiz genel olarak düz bir alan üzerinde kurulmuştur. Çevresinde çok yüksek dağlar bulunmamakta- dır. En önemli yükselti ilçenin doğusunda bulunan Delikli Tepedir(835 m ). İlçenin denizden yüksekliği ise 740 metredir.

 

 

Oğuzeli Nüfusu

Oğuzeli: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 42.661 olup, 9983’ü ilçe merkezinde, 32.678’i köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağına bağlı 27, Elbeyli bucağına bağlı 20, Doğanpınar bucağına bağlı 41 köyü vardır.

 

 

Oğuzeli Eğitimi

İlköğretim Okullarımız Atatürk İlköğretim Okulu, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, Oğuzeli İlköğretim Okulu, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, İnkılap İlköğretim Okulu, Doğanpınar İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Çatalsu İlköğretim Okulu, Dokuzyol İlköğretim Okulu ve Yazılı İlköğretim Okullarında eğitim – öğretim yapılmaktadır.

 

Taşımalı Eğitim Merkezleri

İlçemizde 1995 - 1996 eğitim öğretim yılından itibaren taşımalı eğitim uygulamasına başlanılmış, 2002 - 2003 eğitim - öğretim yılında Doğanpınar, Yazılı, Oğuzeli, Yeşildere ve Dokuzyol İlköğretim Okullarına toplam 56 yerleşim biriminden 55 araçla 1162 öğrenci taşımalı eğitim görmektedir.

 

Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları

İlçemiz Köylerinde 28 birleştirilmiş sınıflı İlköğretim Okulu mevcuttur.

 

Yükseköğretim

mslk3

İlçemiz eski İmam Hatip Lisesi binasında Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu açılmış olup, 2003 - 2004 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçmiştir..

 

 

Oğuzeli İmamhatip Lisesi

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs125.snc1/5368_1130170107999_1639624361_315191_45128_n.jpg

1977-1978 Öğretim yılında Kur’an Kursu Binasında (şu anki Müftülük) geçici olarak Eğitim – Öğretime başlayan Okulumuz 1985-1986 Öğretim yılında Merhum Hacı Hasan ÖĞÜCÜ tarafından yaptırılan binasına geçti. 2001-2002 Öğretim yılında ise Öğrencimizin azalması sonucu Oğuzeli Ç Programlı Lisesi’nin 4. katına taşındı. 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İSE MERKEZ İNKILAP İLKÖĞRETİM OKULUNUN ESKİ Binasında Faliyet Gösteriyoruz.

 

 

Oğuzeli Çok Programlı Lisesi

http://www.oguzelicpl.com/images/okul2.jpg

Okulumuz Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olup, bünyesindeki Meslek Lisesi (Bilgisayar, Elektrik, Muhasebe) bölümlerindeki öğrencileri ile iş alanlarına teknik eleman yetiştirmektedir. Ayrıca Genel Lise bölümü öğrencilerinden bir kısmını üniversite sınavına hazırlayarak, üniversitelerimize öğrenci yetiştirmektedir. Okuldaki bütün öğrencileri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirmektedir.

 

Okulumuz Oğuzeli Çok Programlı Lisesi 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında öğretime açılmıştır. Öğretime 82 öğrenci, 8 öğretmen ve 2 hizmetli ile başlamıştır. Şu anda 28 öğretmen (Müdür, Müdür Yardımcıları dahil), 1 Memur, 1 Hizmetli ve 550 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Okulumuz her geçen gün gelişerek, öğrencileri Mesleki ve Teknik eğitimde Atatürk'ün belirttiği çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmektedir.

 

 

Oğuzeli Halk Eğitim

http://www.oguzelihem.com/images/rsgallery/display/3-1.jpg.jpg

İlçemizde Halk Eğitim Merkezi 1977'de kurulmuş olup, bugünkü Atatürk İlköğretim Okulunun eski baraka binasında marangozluk, demircilik gibi atölyeye dayalı kurslar açmak sureti ile ilçemizde bu alanlarda birçok usta yetişmesine ve istihdam yaratılmasına öncülük etmiştir. Kullanılan binanın yıkılarak özel idare binası yapılmasıyla ilçe içerisinde çeşitli kamu binalarını kullanmak sureti ile toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve günün şartlarına uygun olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Bugün Oğuzeli İlköğretim Okulunun eski binasının bir bölümünü kullanarak, İlçe merkezinde, mahalle ve köylerde kurslar ve çeşitli eğitsel etkinlikler düzenleyerekeğitimine devam etmektedir. 7 personel ile hizmet veren merkez, ilçedeki kurum, kuruluş, öğretmen ve usta öğreticilerle işbirliği içinde, eğitim sürecini zaman ve yer kısıtlaması olmadan , halkın eğitim ihtiyaçlarını göz önüne alan uygun kurs ve etkinlikler düzenlemektedir.

 

 

Oğuzeli Kütüphane

kitap_5KYlM5Jh

İlçemizde T.C. Kültür Bakanlığına bağlı olarak 1 adet Halk Kütüphanesi 5338 adet kitapla öğrencilere ve halka hizmet vermektedir.

 

 

Oğuzeli İklimi

İlçemizde, Akdeniz ikliminde Karasal iklime geçiş iklimi diyebileceğimiz bir iklim tipi görülür. Bunda etkili olan en önemli unsur da ilçenin denize kapalı ve denizden 740 metre yüksekte olmasıdır.

 

En yüksek sıcaklık 30 Temmuz 2000’de 44 0C; En düşük sıcaklık ise 2 Şubat 1992’de  -13 0C ölçülmüştür. Ortalama sıcaklık 15,02 0C’dir.

 

Yıllık yağış miktarı ise 550 mm civarında iken yağışların büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında yağmur şeklinde görülür. Kar yağışlarına ise nadiren rastlanır.

 

İlçe güneyindeki Basra Alçak basıncın etkisindedir. Bu basıncın etkisiyle yaz aylarında ilçemiz, güneyden gelen kum ve toz fırtınalarının etkisi altında kalmaktadır.

 

İlçemiz kışın batı ve kuzeyden gelen nemli ve soğuk rüzgarların etkisi altındayken yazın güney ve güneydoğudan gelen sıcak ve kurak rüzgarların etkisi altındadır. Bu rüzgarların etkisiyle kışın yağışlı geçerken yazın kurak bir iklim hüküm sürer.

 

 

Oğuzeli Bitki Örtüsü:

İkliminin bir bölümünde kurak bir dönemin olması ilçemizin bitki varlığını da önemli ölçüde etkilemiştir. Kurak arazilerde su isteği az olan bitki ve tarım ürünleri yetişmektedir. Bu arazilerde kurakçıl otlar ve çalılar ile zeytin, fıstık, incir ve üzüm gibi tarım ürünleri de yetiştirilir. Sulak arazilerde ise yetiştirilen en önemli tarım ürünü mısır ve nar’dır.

 

 

Oğuzeli Ezo Gelin

http://www.oguzeli.gov.tr/ortak_icerik/oguzeli/ezo_gelin_mezari.jpg

 

wzo3

Ezo Gelin\'in asıl adı Zöhre Bozgeyik\'tir. Nüfus Kaydı, Gaziantep\'e bağlı Oğuzeli ilçesindedir. Ezo Gelin (Zöhre Bozgeyik), Oğuzeli\'nin Uruş (şimdiki adı Dokuzyol) köyünde doğmuştur. Bozgeyikli Oymağı\'ndan Emir Dede\'nin kızıdır. Annesinin adı Elif\'tir. Üç kız ve üç erkek kardeşi vardı. Kız kardeşleri: Şehri, Sakine, Radiye. Erkek kardeşleri: Zeynel, Kenan, Bekir. Oğuzeli Nüfus Memurluğu\'ndaki Nüfus Kayıt Örneği\'nde, Ezo Gelin\'in ölüm tarihi, \'\'Ekim 1956\'\' olarak düşülmüştür.(Ezo Gelin\'in doğduğu köyün adı olan Uruş, eski ve yeni Türk lehçelerinde \'\'savaş\'\' anlamına gelir.) Ezo Gelin\'in, Suriye topraklarındaki Halep\'e bağlı Carablus ilçesinin Bozhöyük köyünde bulunan höyükteki (yığma tepedeki) mezar taşı yazısı:

 

"Fatiha: EMİR DEDE KIZI EZO GELİN Doğumu Türkiye\'nin Gaziantep ilinin Oğuzeli iıçesinin Uruş Köyü 1909. Ölümü 18 Mart 1952. Uzun zamandır çektiği verem hastalığından ve gurbetlik acısından.(Ezo Gelin\'in mezarının bulunduğu höyük ve köy -Bozhöyük-, Türkiye sınırına yarım saat uzaklıktadır. Ezo Gelin, Oğuzeli\'nin Beledin Köyü\'nden Hanifi Açıkgöz ile \'\'değişik\'\' geleneğine göre evlenir: Hanifi Açıkgöz, halası Hatice\'yi (Hazik\'i) Ezo\'nun kardeşi Zeynel Bozgeyik\'e verir, Ezo\'yu (Zöhre\'yi) eş olarak alır. Hanifi Açıkgöz ile Ezo Gelin, bir yıllık evlilikten sonra ayrılırlar. Köyüne dönen Ezo Gelin, altı yıl dul oturur.\"

 

         Ezo Gelin, çok kişinin evlenme önerisini kabul etmez. kendini isteyen Barak Ağalarının evlenme isteklerini de geri çevirir. Ezo Gelin, evlenmeme nedenlerini açıklamaz. Suriye\'nin Kozbaş Köyü\'nde oturan teyzesinin oğlu Memey (Mehmet), sık sık dünürcü (görücü) göndererek istetir Ezo Gelin\'i. Ezo\'nun Suriye\'ye gelin gitmek istemediğini işiten görücü kadınlar, Ezo Gelin\'in evlenmesi için inandırıcı konuşurlar: \'\'Güzel kızım, hiç merak etme. Memey\'in nüfus kaydı Türkiye\'dedir. Evlendikten az bir zaman sonra Türkiye\'ye göç edersiniz. Biliyorsun Barak\'ta, Suriye\'den gelen birçok mülteci vardır. Biz seni gurbet ellerinde hiç yakar mıyız?...Bize güven. Biz akrabalar, senin kötülüğünü istemeyiz.\'\' Üstelemelerden, kezlerce konuşmadan sonra, evlenmeyi uygun bulan Ezo, şöyle der: \'\'Sözlerinize inanıyorum. Yalnız korktuğum başıma gelirse?... Ya Memey Türkiye\'ye mülteci olarak gelmezse, benim halim nice olur? ...Zaten birinci kocamdan boşandım. Şimdi de ikinciden mi boşanayım? Boşanma olmazsa, Suriye\'de ölünceye kadar kalıp Türkiye\'ye, akrabalara hasret mi kalacağım?        Talihim zaten karadır. Orada ölürsem, ölüm bile Türkiye\'ye hasret kalır. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz ne derseniz o olsun. benim çabalarım para etmiyor. Ezo, nasıl olsa bir defa yandı. Bin defa yanacak değil ya...\'\' Ezo\'nun güzel gözlerinden birkaç damla gözyaşı, gül rengi yanaklarına dökülürken fısıldarcasına \'\'Evet\'\' der.Ezo Gelin\'i götürenler , akşam karanlığından yararlanarak, sınırı bekleyen askerlere görünmeden Suriye\'ye ayak basarlar. Geldikleri Kozbaş Köyü\'nde düğün dernek yapılmaz. Yörenin göreneğine göre dul kadın ve dul erkek için eğlenti yapılmaz... Sessizce imam nikahı kıyılır. Böylece Ezo, Suriye\'nin Carablus İlçesi\'nin Kozbaş Köyü\'ne gelin gider. Sonra oradan, Lüle Köyü\'ne taşınırlar.Ezo Gelin\'in ikinci evlenmesi de \'\'değişik usulü\'\' olur... Ezo\'nun teyzeoğlu Memey, bacısı Selvi\'yi Zeynel Bozgeyik\'e verir, kendisi Ezo\'yu alır. (\'\'Değişik usulü\'\' evlenme olgusunu sonra açıklayacağım.) Memey ile Ezo\'nun aile kurması, ikisinin de \'\'değişik\'\' yoluyla yaptıkları ikinci evlenmeleridir. Ezo, gurbetlik acısına dayanamaz. Ara sıra köyündeki yakınlarını görmek amacıyla Suriye sınırını gizlice geçerek, Uruş (Dokuzyol) köyüne gelir.                

 

Türkiye\'ye her gelişinde, biraz daha yıpranmış, daha süzülmüş ve üzgün görünür. Nedenini soranlara: \'\'Gurbetliğe fazla dayanamıyorum. köydeki hısım akrabaları göresim geliyor. Ne de olsa burası eski vatanım. Nedense Suriye\'yi hiç sevemiyorum. Ah Türkiye\'nin gözünü seveyim! Vasa öleydim, tek Türkiye\'de kalaydım. İllevatan, ille vatan.\'\' İlk kocasından çocuğu olmayan Ezo Gelin\'in, ikinci eşinden altı kız çocuğu olur.Ezo Gelin\'in gül yüzü, portakal rengine döner... Yıllardan beri ayakta çektiği hastalık, onu güçsüzleştirir, çok zayıflar, yatağa düşer. Ara sıra ağzından kan gelir. Gözleri de pek iyi görmez. Birkaç kez hekimlere görünür ancak yoksulluktan ilaçları düzenli olarak alamaz. Kendine bakamaz. 1952 yılının Mart ayında, Lüle Köyü\'ndeki tek odalı kerpiç evini de yataktan kalkamaz... Ezo Gelin, 18 Mart Cuma günü gece yarısı, \'\'ince hastalık\'\' dedikleri Verem\'den ölür. Özlemi, acıyı, yabancılığı içinde götürür Ezo Gelin... Ozan Kemalettin Kamu\'nun dediği gibi: \'\'Gurbet o kadar acı ki, / Ne varsa içimde. / Hepsi bana yabancı, / Hepsi başka biçimde.\'\'Ezo Gelin, arada bir yükseklere çıkar, Türkiye\'ye doğru ağlayarak bakarmış... Sağlığında kocası Memey\'e, ölüsünün, Bozhöyük Köyü\'ndeki höyüğün başına gömülmesini yalvara yalvara söylermiş... \'\'Hiç olmazsa mezarım Türkiye\'den gözüksün. Ben doyana kadar Türkiye\'ye bakmadım, mezarım baksın. Ben seyretmezsem bile mezarımın taşı toprağı Türkiye\'yi seyretsin.\'\'dermiş Ezo Gelin. Ezo\'nun vasiyeti yerine getirilerek, Lüle Köyü\'nden alınan ölüsü, Bozhöyük Köyü\'ndeki höyüğün üstüne gömülür. Ezo Gelin\'in gömütü, Suriye\'nin sınır boyundaki topraklarından ve Türkiye\'nin sınıra birkaç saat uzaklıktaki köylerinden, beyaz bir benek gibi görünmektedir.Ezo Gelin\'in yaşamı, acımasız doğa koşulları, kapitalist düzenin getirdiği ekonomik açmazlar ve feodal düzenin töresel baskıları arasında sıkışıp kalmış kadınlarımızın göğüsledikleri çilelerin öyküsüdür... Kadınlarımız, geri bırakılmışlığa ve gelişmelerini engelleyen törelere başkaldırabildiklerinde, kurtuluşa varacaklar.

 

Ezo Gelin Konusunda Çekilen Filmler

Ezo Gelin\'in ilgili üç film çekildi. Orhan Elmas, ozan Behçet Kemal Çağlar\'ın öyküsünden esinlenerek, Ezo Gelin\'i iki kez filme aldı... Birincisini 1955\'de \'\'Ezo Gelin Alevden Gömlek\'\' adıyla çekti, ikincisini ise 1968\'de beyazperdeye getirdi. (1968\'de çekilen \'\'Ezo Gelin\'\' filmi, 1969 yılındaki 1. Adana Altın Koza Film ve Sanat Şenliği\'nde, en iyi ikinci film ve en iyi kadın oyuncu -Fatma Girik- ödüllerini kazandı.) 1973\'de Feyzi Tuna, Ezo Gelin\'i üçüncü kez, renkli olarak filme çekti.Çekilen filmlerin hiçbiri, gerçek Ezo Gelin\'i anlatamamıştır... Bu filmler, halkta, Ezo Gelin\'in düş ürünü olduğu düşüncesini uyandırmıştır.

 

Plaklara Okunan Ezo Gelin Türküleri

Barak Ovası\'nda ve köylerinde, Ezo Gelin için söylenen birçok türkü var. Bu türküler, Suriye\'nin sınır köylerinde de söylenegelmekte. Yazıyı fazla uzatmamak amacıyla Ezo Gelin Türküleri\'ni sınırlandırmam gerekiyor... Notaya alınmış ve plaklara okunmuş dört Ezo Gelin türküsünü aktarıyorum:1936\'da, Nizip İlçesi\'ne bağlı izan Köyü\'nden Bekir Karaduman\'ın oluşturup ezgilediği ilk Ezo gelin Türküsü\'nü, Ferruh Arsunar (1908-1965) notaya almıştır. İzan\'lı Bekir Karaduman\'dan ağıtı nasıl yaktığını öğrenelim:\'\'Türküyü 1936 yılında ben yaktım. Ezo Gelin\'i isteyenler çoğalıyordu. Lakin Ezo\'nun bir kimseye gönül vermeyişi birçoklarının da cesaretini kırıyordu. Gaziantep\'te Kalelilerin Kahvesinde Barak köylerinden birkaç kişi oturuyorduk. Söz dolanıp dolaşıp Ezo Gelin\'e intikal etti. Dostlarımdan biri Alagöz köyünden Şaban oğlu Resül Alagöz idi. Diğerleri Türkyurdu köyünden Ali hoca (Ali Aksoy şimdi ölüdür.) Aramızda arz edeceğim konuşma münakaşa konusu oldu. Resül Ağa, Ali Hoca\'ya bu Ezo Kadın niçin kimseyi istemiyor dedi. Duruma müdahale eden Hoca ise Ezo\'nun çok onurlu ve herkesin evlenme teklifini kabul etmediğini ifade eyliyor. Bu meyalde Resul Ağa, Ali Aksoy\'a muhatap olarak bu muhitte sevilen bir kimse olduğunuza göre acaba size verirler mi? Evet cevabını alınca ben ve Resül Ağa bir otomobil tutarak Ezo Gelin\'i Ali Hoca\'ya istemek için üçümüz beraber Uruş Köyüne hareket ettik. Üzerimizdeki bütün paraları Ali Hoca iddiasında başarılı olduğu takdirde kendisinde kalmak üzere teklif ettik. Teklifimizi kabul ederek paraları aldı. Uruş Köyünün Harman yerine vardığımızda köy bekçisi Celle Halef karşımızdan geldi. Birde baktık ki köyden gelen bir kalabalık çıkmış Tilsevet Köyünün yoluna doğru gidiyor. Bu kalabalığın ne olduğunu Celle Halef\'e sorduğumuzda bize aynen şöyle dedi: \'\'Bu köye neye geldiğiniz anlıyorum. Aradığınız işte gidiyor. Boşa geldiniz\'\' dedi. Parmağı ilede gidenleri göstererek işte Ezo Suriye\'ye gidiyor der demez tepemizden vurulmuşa döndük... Otomobili Ezo\'nun gitmekte olduğu kalabalığa yetişmek için o tarafa çevirdik. Resul Ağa, Ali Hoca\'ya dönerek: \'\'Ezo\'yu istedin, Ezo gitti; Murat\'a (Fırat) dönsen suyu kurur. Ezo Gelin şu mıntıkada yaşayıp gidiyordu. Senin niyetin onu da başka ellere attı\'\' dedi. Ezo\'yu götüren kalabalığa yetiştik. Gelin alayı yayan gidiyordu. Ezo gelin, meyus ve çok üzüntülü bir şekilde götürücüler arasında yürüyordu. Otomobille biraz ileri giderek sadece bir defa daha Ezo Gelin\'in yüzünü görebilmek için otomobilin tekeri patlamış numarasını düşünebildik. Böylece bir defa daha Ezo\'yu görebilme mutluluğuna eriştik. Ondan sonra gayet üzgün bir halde, Ali Hoca\'nın yüzünden düşen sinek sanki bin parça oluyordu. Tilsevet, Gemlik, Mıkbılı üzerinden köyümüz olan izan\'a geldik. Zaten vakit akşam olmuştu. Resul Ağa ile Ali Hoca\'yı misafir ettim. Çeşitli meze ile donatılmış içki sofrasına davet eyliyerek oturttum. işte tam bu sırada Ezo Gelin\'in namutenahi güzelliğinden mülhem alarak şudört kıtalık güfteyi kaleme alarak Resul\'ün içki bardağına koydum.Güftenin metni aynen şöyle idi:

 

Ezo Gelin benim olsan seni vermem feleğe,

 

Güzel yosmam başın için salma beni dileğe,

 

Anası huridirde kendi benzer meleğe

 

Nen eylede ah! bahtı karam neneyle, neneyle...

 

 

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle,

 

Gel bahtı karam gel, sıladan ayrı yazılım gel...

 

Ezo Gelin çık Suriye dağlarının başına,

 

Güneş vursun da kemerinin kaşına kaşına.

 

 

Bizi kınıyanın bu ayrılık gelsin başına başına,

 

Nen eylede ah! bahtı karam neneyle, neneyle...

 

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle,

 

 

Oğuzeli Haco Gelin

Haco (Hacer) gelin, Barak ovasının bir köyünde doğmuştur. Bu ovanın insanı genellikle karayağızdır. Güzelleri siyah saçlı, kara kaşlı, kara gözlü olur. Haco gelin ise ender görülen sarı saçlı kızlardan biridir. Onu görenler cerene benzetirler.Ceren, dişi geyik anlamındadır.Daha onbeşinde iken tüm Barak ovasında güzelliği ün almıştır.Haco gelini, komşu köylerden tanınmış bir ailenin oğluna isterler. Kızın babası \"ağalar, ben kızımı nazlı büyüttüm hiç kusura kalmayın, senin gibi bir babaya da yakışır mı demeyin. Haco\'ya sormadan size he demem\" der.Anası, kızının ağzını arar. Kız başını öne eğerek duruşuyla evet der. Başlık kesilir. Pazarlık yapılır, çeyizi oğlan evine gider.

 

Haco düğün günü öğrenir ki, kendisini tanıdığı ve sevdiği oğlana değil de, ağabeyine gelin götürüyorlar. Bunu öğrenen Haco ağlamaya başlar. Gelirler ağzını ararlar. Haco\'nun küçük oğlana varmak istediğini öğrenince bunu babasına bildirirler. Babası da oğlan evine \"Kızın gönlü küçük oğlanda, ben kızımın gönlünü yıkmam\" der. Bunun üzerine Haco\'yu küçük oğlana gelin ederler. Düğün günü gelir çatar. Düğün kurulur. Oğlan evi Haco\'yu almaya gelir. Gelin atla götürülürken, düğün alayının başında güveyinin ağabeyinin aklına şeytan bir ılga (çelmek) verir. \"Bu güzel Haco benim avradım olacaktı, şimdi elimle kardeşime yar etmeye götürüyorum\" der.Ve cebinden çıkardığı yaylı bıçağı ile atın üstünde salınan nazlı Haco\' ya iki kere saplar. Gelin atın üstünden düşüp oracıkta kalır. Murazı gönlünde kalıp, dünya evine girmeden göçüp gider. Bunun ardından Barak köylerinde Haco gelin üstüne bir türküdür söylenir olur.

 

Ve barak\'ın en yaşlı, asırlık sanatçısı Abu Deve...Gelin Döne\'nin öyküsüne ait tarih yoktur.

 

 

Oğuzeli Döne Gelin

Cumhuriyetten önce Osmanlı dönemindeki bir öykü... Gelin Döne Düdenli olup, Baraklı değildir. Harde dönesi denir. Harde, aşiret dediğimiz bir abdaldır. Bestesi onundur, ama makamı ve kaidesi Barak\'ta düzenleşmiştir. Gelin dönenin öyküsünü ve türküsünü, 1940\'larda dizinin dibinde dinlediğim, bir asırlık sanatçılara aşiret dediğimiz Abdal Kuru Hössün ve yine Abdal derde ve barak\'ın en yaşlı, asırlık sanatçısı Abu Deve...Gelin Döne\'nin öyküsüne ait tarih yoktur.

 

Ben elli sene önce o asırlık sanatçılardan dinlediklerimi aynen yazıyorum. Gelin Döne, güzelliği dillere destan olan bir fakir kızı... Bu fakir kızı, ağa ve beyzadeler tenelzül edip almıyor, kendiside güzelliğine güvenerek burun indirmiyor. Aynı köyde oturan beyzadelerden Mahmut Bey isminde bir beyin gözüne giriyor ve gidip istiyor. Hemen söz alınıp veriliyor. Pazarlık ve düğün tedariği görülüyor. Yani pazarlık, para pazarlığı değil, eşya ve ziynet pazarlığı... Bu pazarlık Halep\'te görülüyor ve düğün başlıyor. Kırk gün devam ediyor, kırkbirinci gece Döne ve Mahmut Bey\'in kınaları yanıyor. Sabahına o günün gelenek ve adetlerine göre gelini ata bindirip, Mahmut Bey\'in eline bir mendil dolusu bozuk para verip, Döne gelin\'in başına şaçması için konağın üzerine arkadaşları çıkarıyorlar. İşte acı olay bundan sonra başlıyor. Gelin Döne\'nin türküsü aşk türküsü değil ağıt türküsüdür ve öyle bir öyküdür. Gelin Döne\'yi ata bindirip köyün etrafını dolandırıyorlar. Gelin, Mahmut Bey\'in evine yaklaşınca kanlar kabarıyor silahını çeken yukarı boşaltıyor o anda serseri bir kurşun Döne\'nin kalbine giriyor ve attan aşağı yığılıyor. Döne Gelin\'in cenazesi yukarıya çıkarılıyor. O dönemde para ile cenazeye türkü yakan kadın ve erkek aşıklar olurdu. Bir tane aşık getiriyorlar ve oda gelin Döne\'ye bir ağıt yakıyor.

 

Altına al giymiş üstüne mavi

 

Yarim kanatlanmış uçmanın çağı

 

Ancak şahin alır böyle bir avı

 

Gene dertli dertli gider bu gelin

 

 

Üce dağ başına yağmaz mı dolu

 

Eşinden ayrılan olmaz mı deli

 

Günde üç beş kere görürdüm seni

 

Şimdi aydan aya sabreder gönül.

 

 

Tuğsuz vezir gibi salınır gezer

 

Aşıklar ismini deftere yazar

 

Şu senin salınman bağrımı ezer

 

Evvel evvelden de kara gözlerin

 

 

Ay benim der isen gün ele girmez

 

Öldürür aşığı hiç aman vermez

 

Bu asır güzeli ikrara durmaz

 

Ömür telef edip sevmeli değil.

 

 

Acep bu yerlerde kalmalı değil

 

Aladır gözlerin sürmeli değil

 

Bir yar peydah ettim el aldı gitti,

 

Gitmeli bu elden kalmalı değil.

 

 

Oğuzeli Barak ve Baraklılar

Barak Ovası, Gaziantep ili sınırları içerisinde yer alır. Haritada "Gaziantep platosu" adıyla görülür. Genel olarak Oğuzeli, Nizip, Karkamış ilçelerini içine alarak Suriye sınırına kadar uzanır. "Barak" adını buraya yerleşen Türkmen topluluğunun isminden almaktadır. Nüfusun tamamına yakını Türkmenlerden oluşur. Barak ovasına gelen Türkmenlerin Horasan'dan ve Firuzabad (İran) şehrinden geldiği söylenmektedir. Yöre uzun hava türküleri, yemekleri ve misafirperverlikleriyle ünlüdür. Ünlü "Ezo gelin" de buradaki Uruş (yeni ismi dokuzyol) köyünde yaşamıştır. Geçim kaynakları başlıca hayvancılık ve tarımdır. Mercimek, pamuk, arpa, buğday, Antep fıstığı, zeytin üretiminde Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biridir.

 

Barak Kültürü

Barak  kapalı toplum olma özelliğini günümüze kadar koruma özelliğini korumuştur. Bu nedenle kendilerine özgü örf ve adetleri gelenekleri bulunmaktadır. İnsanlar arasındaki sevgi saygı her zaman en üst seviyededir. Eski Türk yemekleri ve barağa has yemekler oldukça yaygındır. Barak mutfağının bu denli zengin olmasının sebebi misafir ağırlamanın barak insanı için bir şeref olmasıdır. Her evin misafirini ağırladığı özel odaları vardır. Barakta günlük ev halkının yemeklerinin haricinde ziyafet, ölü, düğün ve yol yemekleri yapılmaktadır. Yöreye özgü 15 çorba çeşidi 10\'nun üzerinde et yemeği ve sebzeli yemek çeşitleri vardır. Pilavlar bulgur ve pirinçle olduğu gibi barağa has \"Firik\" pilavı vardır. 20 civarında köfte çeşidi ile kuru köfte, mercimekli köfte, ekşili köfte, martıkallı köfte, çiğ köfte bunlardan bazılarıdır. Barak ovasına has \"Yuvarlama\" adı verilen pirinç ve kıyma ile yapılan özel günlerde yapılan yemektir. Patlıcan ve kıyma ile yapılan patlıcan kebabı, kuzu kebabı, kıyma, kuşbaşı gibi kebap çeşitlerimiz mevcuttur. Evler in mutfak bölümüne\" Ocaklık\" denir. Ocaklıklar genellikle evin dışında müstakil yerlerdir.

 

Barak Odası

\"Barak Odaları\" Anadolu\'nun her yerinde görülen köy odalarından değildir. Köy odalarının temel özelliği köyün ortak malı gibi kullanılan fakat kişilere ait olmasıdır. Bu odalarda köylüler dışarıdan gelen hatırlı bazen de tanrı misafirlerini buralarda ağırlarlar, yemek yedirir ihtiyaçlarını karşılar yatak açar gidene kadar yardımcı olunur. Barak odalarının tüm farklılıkları bunlardan ibaret değildir. Barak odası denilen bu eşsiz ve kültürel, sosyal, geleneksel mekanların bir sahibi vardır. Bu insanlar gelen misafirine hizmet edecek ağırlayacak, sürü sahibi, köy sahibi varlıklı insanlardır. Barak Odası mana olarak \" Oda \" kelimesinin aslı ordadır buda beylerin ağaların konuklarını ağırladıkları yerlerdir.

 

Barak Odasının Yapısı

Barak odası genellikle oda sahibinin evinin yakınına fakat kesinlikle evden ayrı, ağırlana konuklarının evi görmeyeceği şekilde yapılır, amacıda odanın tüm ihtiyaçlarının ev ve mutfağından karşılanmasıdır. Malzeme olarak yerel olan kerpiç ve taştan iki oda ve bir salon olarak yapılır. Binanın üstü direklerle üzeri kavak ağacından ince kıyılmış tahtalarla kapatılıp üzerine toprakla kaplanır ve en üste tuz, saman, toprak karışımı çamurla sıvanır. Oda Zemini yerden en az 1m.yükseklikte yapılır, pencereler odanın fazlaca güneş aldırılmasından dolayı ve de güvenlik için yukarılarda bırakılır. Odanın hemen önünde \'seki\'\'denilen balkon gibi oturma yerleri vardır. Odanın dış duvarları genellikle boyanmaz çatının sıvandığı harçla dış cephesi sıvanır. Barak odalarının iç dekoru oda sahibinin maddi gelirine göre çamur harcıyla sıvanır, fazla ciyak olmayan bir renkle boyanır yada badana yapılır. Odanın ortasında şömineye benzer bir ocak vardır, bu ocak içinde çaylar mırra kahveler pişirilir. Odanın zemini eskiden çamur sıvasından üzeride şaplanmış ince betondandır sıcak yaz günlerinde serinlemek için zemin ıslatılır. Odanın oturulan ana salonunda 1m. eninde ve odanın uzunluğunca iki taraflı eskiden keçe imiş şimdilerde halı serilir ve odanın iki duvarı karşılıklı yastıklarla donatılır.

 

Barak Üniversitesi

Barak odaları sadece misafir ağırlama yeri değil aynı zamanda bir eğitim ve terbiye, gelenek göreneklerin yaşatıldığı okullardır. Kimlerin hangi konukların bulunduğu salona girip giremeyeceği hangisine \"hoş geldiniz\" diyebileceği, kimin kime nasıl hizmet edeceği, kimin lafa ne ölçüde karışabileceği, sevgi ve saygıyı bu odalarda öğrenilir. Bu odalar ki eskiden ahalinin tek bilgi ve görgü kaynağı niteliğindeydi buralarda dede korkut hikayelerinin değişik versiyonları anlatılır şiirler okunur, maniler dizdirilir, radyolardan haberler dinlenir hükümetler kurulur, hükümetler yıkılır, ürün fiyatları, askerlik anıları konuşulurdu. Odalarda fikir alış verişinin bir birine saygının en güzel örneği sergilenir. Barak odalarında öğrenilen bilgiler alınan eğitim verilen terbiye o kadar önemlidir ki Nizip, Gaziantep, Ş.Urfa dolaylarında \"Barak Üniversitesinden diploma aldın mı ?\" diye sorulur. Bu söz özellikle Üniversite bitirmekle birlikte, görgü noksanlığı gösteren kişileri iğnelemek için sorulur. Günümüzde barak odaları yaşamakta fakat televizyonun insan hayatına girmesi, ulaşımın kolaylaşmasıyla misafirlerin azalması Barak odalarının eski görkemli günlerini aramakla beraber yinede ayaktadır. Barak odalarının en önemli özelliklerinden biride \'Mırra\' dır. Hazırlanması da içilmesi de özeldir. Çiğ kahve kısık ocakta hafifçe ateşte pişirilir bu işlem kahve tavasında yapılır. Tava 70-80 cm uzunluğunda 30-35 cm çapındadır, altında üç ayağı vardır, bu sayede kahve ateşle temas etmeden tahta bir kaşıkla devamlı karıştırılarak pişirilir. Pişen kahve dibeğ denilen bir çeşit havanda pirinç tokmaklarla üstten vurularak ezilir. Kahve un gibi olana kadar bu işlem devam eder. Kahve böylece içilmek üzere pişirile bilir. Güğümlerde daha önce ocağın közünün üzerinde kaynamış ve soğutulmaya bırakılmış kahve şerbetiyle karıştırılır güğümler beş adettir, her biri birbirinden güzeldir. Kahve en küçük güğümde ikram edilir. Kahve iki kulpsuz fincanda oda sahibi tarafından cemaat içerisinde en hatırlı kişiden başlanarak ikram edilir. Acı kahve fincanın dibine çok az konularak ikram edilir çünkü kahve kaynaya kaynaya kahve özü haline gelmiştir ve misafir tarafından genelde bir yudumda içilir ki tadına varılabilsin. 

 

 

Kız İsteme ve Evlenme Adetleri

Düğünler her ne kadar değişmiş tabir yerindeyse modernize olmuş ise de hemen hemen aynıdır. Kız ile oğlanın bir birini görüp beğenmesiyle başlayan kızın istenmesinden sonra kız tarafı olumlu cevap verdiyse oğlan tarafına teklifte bulunur adına \" kalın \"parası denen bir para istenir bu gün bu her ne kadar kalktıysa da esasen kız tarafına düğün masrafları için yardım amaçlıdır. Kalın parasının belirlenmesinde hatırlı ve yakın akrabadan oluşan 8-10 kişiden bir heyet toplanır, iki taraf arasındaki pürüzleri hallederler. Bütün bunlar aşıldıktan sonra düğüne yapılır. Düğünler davul ve zurna ile yapılır, başta erkekle sonra düğün evinin kadınları misafirler ve çocukların el ele tutmasıyla halay oluşturulur ve oynanır. Düğünün ikinci gecesi \" kına \" kız ve damat için kına gecesi yapılır, kına erkeğin sağ el serçe parmağına yakılır ve türküler, maniler söylenir teker teker ortada oynanır. Özellikle gelinin kınası gelini duygulandırmak ve birazda ağlatmak için söylenen kına türküleri vardır.

 

  \"Elimi yuduğum arklar,

 

  Belimi verdiğim dutlar,

 

  Aha bindim gidiyorum,

 

  Silip süpürdüğüm yurtlar\"

 

Eskiden gelin ata bindirilerek götürülürdü, Artık atın yerini arabalar almıştır. Gelin mahalli kıyafetlere donatılır, başına özel bir duvak, Şal kumaştan \"köynek\"giydirilir. Zübun ve alttada dizdonu denilen şalvarı andıran bir giysi giydirilir. Gelin ata bindirildikten sonra arkasına 6,7 yaşlarında bir çocuk bindirilir ki ilk çocuğu erkek olsun diye birde inanış vardır.Gelin eve geldiğinde kapıdan girmeden damat dama çıkar ve gelinin üzerine şeker ve para  atar ki bu sevincini belirtir. Gelin attan inmeden  kayınbaba ona bir hediye sözü verir ve gelin attan iner. Düğünün son aşaması \"şabaş\"denilen düğün evine yardım amaçlı yapılan takı merasimidir. Bundan sonra düğün evince yapılan yemekler misafirlere ikram edilir ve düğün tebriklerle sona erer. En son olarak ta damat tıraşı yapılır damadın arkadaşları sazlı sözlü türkülerle oyunlarla damat tıraş ettirilir saat 8-9 gibi  damat gerdek odasına arkadaşlarınca götürülür.Diğer kültürel değerlerimiz ayrıca tanıtılmaktadır.

 

Kına Gecesi

Kına gecesi adeti, bütün Türklerde olduğu gibi,Barak insanı için de vazgeçilmez bir düğün geleneği adetidir.Kına gecesi diye zifaf gecesinden evvelki geceye denir.Güveğin kınasını gençler ve gelinin kınasını yetişkin kızlar yakarlar.Kına ekeğin yalnız sağ eline gelinin ise elleri ile beraber ayaklarına yakılır.

 

Erkek Kına Gecesi

Kınası yakılacak yere güveği götürürlürken manilerle götürülür.Kına yakılmazdan önce güveği önce evliler yanlarında tutarlar.Bekarların güveği alarak kınasını yakabilmeleri için evlilerin isteklerinin yerine getirilmesi ve arzularının tatmin edilmesi usuldandır.Mesela; evliler her gençten ayrı ayrı birer türkü yahud tek tek kalkarak oynamalarını isterler.Bu onların arzularına bağlıdır;bunları hic istemezler de birer kurban isterler.Daha bunlardan horoz gibi ötmek,köpek gibi havlamak, eşek gibi anırmak, isteniyorsa bunlara da itiraz edilmez, yapılır.Yapılmazsa kınayı evlilerin yakacağı ilan edilir.bu ise gençler için çok ayıptır.Evlilerin rızası alındıktan sonra yine kına yakacakları adamları da secerler,bu gençler güveği alarak kınasını yakarlar, kına yakılırken de keza koşmalar, türküler,maniler söylenir.

 

Kadın Kına Gecesi

Güveğinin kınası yakılırken gülüşmeler eğlenceler ve bir türlü komiklikler yapılırken gelin evinde biraz oynandıktan sonda sanki bir matem kurulur,ağıt ve fiğanlar başlar.Tabii bu ağlamalar gelişi güzel değil bir merasime tabidir.

 

Evvela geline banyo yaptırılır.Banyo yapılırken gelinin sevdiği ve ahbabı olan genc ve yetişkin kızlar etrafında bir halka teşkil ederler.Bu kızlardan birisi üzerine su döker,başka biriside sabun sürerek yıkamaya başlarlar.Diğer kızlar gelinin üzerine doğru eğilerek tatlı acıklı bir ahenkle şu aşağıya yazdığımız(Yakı) türkülerini söylerler.Gelin ve geride duran bütün kadınlar da hep bir ağızdan ağlaşırlar.

 

Yukarıda yakılan (ağıtlar) söylenirken kızların yanında ihtiyarca bir kadın bulunur “darısı sizlere... Bahtınız açık olsun... ve akbahtlı olasınız” diye dua eder.Bu yakılar aynı zamanda kına yakılırken de söylenir.Kınanın yakılması için gelinin kardeşine, amcasına, annesine, küçük hemşiresine verilecek yol ve yordamın tamamen sağlanması şarttır.Yoksa kına yakılamaz, ta ki gelinin velisinden ruhsat gelinceye kadar beklenir.

 

 Güveğin Donatılması

Gelinin indirilmesinden ve düğün yemeğinden sonra güveğinin donanması işine gelinirki bu genellikle akşamüzeri yapılır. Güveğinin arkadaşları taplanarak düğün son perdesi olan güveğin donatılması işini yine davul zurna eşliğinde oyun ve türkülerle yaparlar. Bu bölümde güveği özenle traş edilir, yani giysileri bir tepsi içerisinde getirilir ve yine yapılan şenlikler eşliğinde ona giydirilir yani donanır. Bu donanma işi geve saat 8-9 a kadar sürür. Bütün bunlardan sonra güveği, türkü oyun ve şenlikler eşliğinde bir kalabalık tarafından yeni evine getirilerek gelinin yanına indirilir. Böylece günlerce süren düğün ve eğlence mutlu bir sonla noktalanmış olur.

 

 Cenaze Adetleri

Hayat madalyonun iki yüzü gibidir. Bir yanı iyi ve tatlı, diğeri iske acı ve hüzün dolu.Yani hayat sevincin mutlulğun acı ve hüznün bir yumağıdır.İnsan oğlu yaşamın penceresinden bunları hep görür durur.Ancak yaşam herşeye rağmen devam eder.Evet sözü Barak’ta cenaze adetlerine getirmek istiyorum.

 

Ölümün çaresizliğine yenik düşen insanoğlu, teselliyi inanç ve adetler üzerine kurdukları geleneklerde aramışlardır.Barak’ ta bu gelenek İslam inancı üçerine kurulmuş fakat kendilerine özgü cenaze ve defin adetleri vardır.Doğaldır ki, bir yakının, bir dostun ya da bir tanıdığın ölümü herkesi sonsuz acı ve kedere gark eder. Bu acı ve duyulan üzüntü ağlama ve ağıt şeklinde tezahür eder.Ölünün yakını kadınlar dövünme saçlarını yolma ve kan çıkıncaya kadar yüzlerine tırnaklarını çizerler.Yanık sesli bazı kadınlar ağıt şeklinde türkü yakadak herkesi ağlatırlar.Ölünün naaşı etrafında halka atarak oturan mkadınlar, venazenin kalkmasına kadar bu çırpınma ve ağlamalarını sürdürürler.Son derece üzgün görünen erkekler ise gözyaşlarını içlerine akıtırlar.Ölüm haberi tüm yakınlara ve tanıdarlara en seri vasıtalarla ulaştırılır.Haberi duyan akraba ve dostları da aynı şekilde en seri yolla ölü evine ulaşırlar.Bir yandanda defin için gerekli hazırlıklar yapılır.Yıkama ve kefinleme işi tamamlandıktan sonra tabut eller ve omuzlar üzerinde mezarlığa götürülür.Burada hazırlanan mezara aynı usüllerle bırakılarak üstü tümsek oluncaya kadar topraklanır.

 

Defin işine katılanların ölünün mezarına kürekle toprak atması bir saygı ve dostluğun ifadesi olarak telakki edilir. Defin işinden sonra ölünün yakınları bir yana çekilerek cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini kabul ederler. Kalabalık bu sırada topluca köye döner.Dışarıdan gelenler için yemekler hazırlanır.Her ev yeterince misafirini alarak hazırladığı yemeği onlara ikram eder.Genellikle ölü evinin dışında her ailenin böyle yemek yapma geleneği vardır.Yine böyle yemekler için mutlaka bir koyun ya da kuzu kesmek gereklidir.Ölü evi halkı için diğer evlerden yapılmış yemekler getirilerek ölünün yakınlarının yemek yemeleri sağlanmış olur.Sonraki günlerde bir hafta ya da 10 gün süre ile ölü evine taziyeye gelinir ki buna ”yas yerine gitme”  ve “hatır alma”  denir.Yas yerine gelenler ölü evine yardım kabilinde bir şeyler getirirler.Bu muhtelif gıda maddeleri olabileceği gibi bir koyun yada kuzu olabilir.Taziye boyunca gelenlere yemek verilir, ayrıca çay ve acı kahve ikram edilir.Barak’ta hangi amaçla olursa olsun misafir durumunda olan kişilere ikram ve hürmet etmek en büyük gelenektir.En acılı günlerinde bile insanlar acılarını yüreklerine gömerek, misafirleri ile yakından ilgilenip, hürmet ve saygı gösterirler.                                             

 

Ölenin elbise ve ayakkabısı köyün dışında fakir kişilere verilir. Yedi gün sonda ölünün canı için tuz dağıtılır. Kırkıncı gününde mevlit okutulur. Üç ay sonra da yine ölünün canı için helva dağıtılır. Bir yıl sonra da kurban kesmek adettir. Bayramda da mezarlık ziyaretleri yapılır.

 

Barak Türküleri

Barak’ın bilinen en büyük özelliklerinden birisi de türküleri ve oyunlarıdır.Bunlar tümüyle yöreye özgü folklor ürünleridir.Bu yönüyle Barak oldukça zengin bir kültüre sahiptir.Yine Barak’ta her türkünün bir konusu her olayında bir türküsü vardır.Bu bakımdan türküler anlam yüklüdür.Yaşanılan olaylar çekilen sıkıntılar,göçler ve göçlerin zorlukları yapılan savaşlar,sürgünler isyanlar işte bunlar türkülerin konuları olmuştur.Bu nedenle acı hüzün ve dert yüklüdür türküler.Zaten Barak türkülerine genellikle dertli denir.Barak dertlisi.

 

Tabii Barak türkülerinin içinde sevgiyi güzeli ve güzelliği ifade edenleri de vardır.Ayrıca düğünlerde ve eğlencelerde topluca söylenen bir nevi kırık hava ve mani türü olan türkülerde görülmektedir.Türkülerin söylenmesinde halk arasında geçerli sayılan ses,sert ifadeli söyleniş şeklidir.Bir nevi haykırış gibi.Yörede erkekler arasında görülen ses genişliği çoğunlukla tenordur.Kadınlarda türkü söyleme geleneği yok denecek kadar azdır.

 

Barak’ta en çok şu türküler söylenir.Barak dertlisi, İskan, Beyveled, Bilal bey, Bey mayıl, Hurşit, Öksüz oğlan, Ali paşa, Ezogelin, Döne gelin, Haco gelin, Gündeşli oğlu ve Leylim türküleridir.Aşağıdaki dörtlükler Barak türkülerine bir örnek teşkil eder.

 

Halk Oyunları

Barak oyunları topluca elele tutuşarak halay şeklinde oynanır. Halaylarda başta erkekler geride de kadınlar yer alır. Oyunlar davul zurna eşliğinde olur.Halayın başında bir erkek bulunurki bunun görevi “baş çekme”dir. Bu kişi aynı zamanda ekibin düzen içinde oynamasını sağlar. Kadınların baş çekme geleneği yoktur. Barak folkloründe ferdi oynama durumu görülmemektedir. Oyun ritimleri Anadolu’nun diğer bölgelerindeki oyun sitillerinden farklıdır.Kına gecelerinde ya da güveği donatmada tek ya da ikişerli gruplar halinde oynama durumu görülmektedir.Genel olarak folklörün doğal özelliklerinden birisi de giyilen kıyafettir.Bu hususa Barak’ta çok önem verilir.Rengarenk bu geleneksel kıyafetler içerisinde Barak oyunlarının cezbediciliği kabul edilir bir gerçektir.Yöre oyunları için ne çok ağır nede çok hareketli ifadesini kullanamıyoruz.Ancak bunların ortası sözü belki de gerçeğe daha yakın olanıdır.

 

Barak’ta oynanan oyunların başlıcaları şunlardır.Ağır hava, Coma düzü, Düz hava, Velde,Berde,Üç ayak, Cezehir, Meryem ve leylim havalarıdır.

 

Leylim Oyunu

Leylim türkülü bir oyun adıdır.Bu, düğünlerde veya bayramlarda oynanır.Leylimi oynarken kadın erkek birlikte elele tutuşarak büyük bir daire teşkil ederler.Türküyü bir genç kız veya kadın söylemek isterse o zaman erkekleri halkaya tutturmazlar,yalnız kendileri oynar

 

Leylim türküleri bizim bildiğimiz manilerden ibarettir.bu maniler sonlarına önlerine bazı kelimeler getirmek şartiyle muhtelif ahenk ve bestelerle terennüm edilir.Bu kelimeler herhangi bir maniye eklenirse o maninin bestesi değiştirilir,oyunda da sıçrayış ve hareketler değiştirilerek seslerin ahengine uydurulur.

 

Barak Yemekleri

PATLICAN KEBABI:

http://www.yemektariflerin.com/wp-content/uploads/2009/10/patlican_kebap.jpg

(Balcan Kebabı) : Patlıcanlar yıkanıp sapları kesildikten sonra 2.5-3 cm. uzunluğunda enine kesilir. Bu arada kıyma; tuz ve karabiber ile iyice yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır. Şişlere bir patlıcan, bir top yuvarlanmış kıyma saplanır, elle biraz yassılaştırılır. Domatesler ve biber ayrı ayrı şişlere geçirilir. Şişlere saplanmış patlıcan, biber ve domatesler alevsiz orta harlı mangal ateşinde çevrile çevrile pişirilir. Pişirilen patlıcanlar sırası bozulmamak kaydıyla düzgün bir şekilde tepsiye çıkartılır. Üzerine pişmiş domates ve biber yerleştirilir ve ağzı bir kapakla kapatılarak ateş üzerinde demlendirilir. 5-10 dakika sonra pide ekmekle servis yapılır.

 

Kebap yaparken dikkat edilecek hususlar:

 

1 - Erkek koyun eti olacak ve yaşlı olmayacak,

 

2 - Kuşbaşı için küsneme, daraklık, gülle ve kapak kısımları kullanılmalıdır.

 

3- Kebap yapılmadan önce etin sinir kısımları temizlenmeli ve 1 gün terbiye içinde dinlendirilmelidir.

 

4 - Kıyma kebap eti mümkünse zırhta çekilmelidir.

 

5 - Meşe kömürünün ateşi tercih edilmelidir. 6- Ateş alevli olmamalıdır.

 

KEMELİ KIYMA KEBABI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/kemeli_kiyma_kebabi.jpg

Malzemeler: 6-7 tane keme 1 kg. az yağlı kıyma* Tuz, karabiber. Kemelerin kabuğu soyulur, temizlenir. (Bu soyulma temiz bir taş veya yüzeyi düz olmayan temiz bir cismi kemeye sulu olarak sürme ile olur.) Yuvarlatılan kemeler bıçakla ikiye bölünür. Diğer taraftan kıymaya, tuz ve karabiber konularak yoğrulur. (Çok az su ilavesi ile el ıslatılarak) ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapılır. Kebap şişine bir kıyma bir keme saplanır ve mangalda pişirilir. Servis yapılır.

 

NOT: Kemeler gevrek olduğu için doğrudan şişe saplanırsa çatlar kırılır. Eskiden tenekecilerde, kemeyi şişin geçebileceği kadar delen keme deleceği varmış, kemeler önce delecek ile delinir, sonra da şişe saplanırmış. Şimdi tenekecilerde keme deleceği bulmak çok zor hatta imkansızdır. Bu nedenle sivri bir delecekle itinalı bir şekilde delinmesi gerekir.

 

SARIMSAK KEBABI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/sarimsak_kebabi.jpg

 Malzemeler: 500 gr. yağlı kıyma,* 500 gr. taze baş sarımsak,* 1 kahve fincanı nar pekmezi, Karabiber ve tuz

 

        Kıymaya biraz tuz ve karabiber konur ve az suyla yoğrulur. Etten ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılarak yuvarlak köfteler yapılır. Sarımsakların başları ayrılmadan ortadan ikiye bölünür. Şişe bir köfte bir sarımsak saplanır. Mangalda pişirilir. Pişirilen kebaplar bir tepsiye dizilir. Üzerine sulandırılmış nar pekmezi veya az su gezdirilir, ateşte 10 dakika ağzı kapalı kapta bekletilir ve servis yapılır.

 

SOĞAN KEBABI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/sogan_kebabi.jpg

Malzemeler:1/2 kg kıyma, 1/2  kg. yeni dünya, Tuz, karabiber. Kıymaya biraz tuz ve karabiber konur ve az suyla yoğrulur. Etler ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılarak yuvarlak köfteler yapılır. Soğanlar iri ceviz büyüklüğünde ikiye bölünür. Şişe bir köfte bir soğan saplanır. Mangalda pişirilir. Pişirilen kebaplar bir tepsiye dizilir. Üzerine sulandırılmış nar pekmezi veya az su gezdirilir, ateşte 10 dakika ağzı kapalı kapta bekletilir ve servis yapılır.

 

KAZAN KEBABI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/kazan_kebabi.jpg

Malzemeler:4 tane orta boy patlıcan, 300 gr. kıyma, 4 tane yeşilbiber, 4 tane domates,  2 tane orta boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, Tuz, karabiber, kırmızıbiber, 2 bardak su,  1 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Patlıcanlar soyulur. Enine 5 eşit parça kesilir. Kıyma içerisine tuz, karabiber, ince doğranmış bir soğan ve kırmızıbiber ilave edilerek yoğrulur ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır. Enine kesilmiş patlıcanlar bir parça et bir parça patlıcan şeklinde yerleştirilir. Diğer taraftan bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağı, halka halka doğranmış soğanlar, rendelenmiş bir domates konur. Bunların üzerine sıralanan et ve patlıcanlar yerleştirilir. Ayrı bir kapta domates salçası suda eritilip üzerine tuz, karabiber atılır ve patlıcanların üzerine dökülür. Kabuğu soyulan domatesler ve biberler halka şeklinde doğranır ve tencereye konur. Hazırlanan bu malzemenin üzerine bir tabak kapatılır ve kısık ateşte pişirilir. (Cıncık Restaurant)

 

ÖCCE:

[occe2.jpg]

Malzemeler : 6 demet maydanoz, 6 yumurta, 1/2 kg. taze soğan, 1/2 kg. taze sarımsak, 80 gr. un, Yarım kaşık tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

 

Taze soğan, sarımsak ince ince kıyılır. Derin bir kase içerisine kıyılmış maydanoz, taze soğan, sarımsak, un, tuz, kimyon, karabiber, kırmızı biber konularak yumurtalar kırılır. Bu malzemeler iyice karıştırılır (çırpılır). Kızarmış yağa bir yemek kaşığı karışımdan  koyularak, pembe renk alana kadar kızartılır. Bütün karışım kızartıldıktan sonra yemek servise hazırdır. NOT: Özel öcce tavasında kızartılırsa şekiller daha düzgün olur.

 

LAHMACUN:

http://www.ziraatcim.net/images/news/hazir_lahmacun.jpg

Malzemeler : 1 kg. az yağlı kıyma, 1.200 kg. domates, 5 bağ maydanoz, 200 gr. dolmalık yeşilbiber, 100 gr sarımsak(taze veya kuru), 1 yemek kaşığı biber salçası, Karabiber, tuz.

 

Maydanozlar yaprak yaprak ayırılır. Sarımsaklar temizlenir biberlerin çekirdekleri çıkarılır. Temizleme işi bittikten sonra bütün malzemeler zırkla doğranır veya robotta kıyma halini alıncaya kadar çekilir içine kıyması da konarak iyice karıştırılır ve bir harç elde edilir. Hazırlanan harç pide fırınında fırıncı tarafından pide hamuru ile lahmacunlar yapılarak pişirilir.

 

Not: Malzemelerin zırkla kıyma haline gelmesi isteğe göre baharat konması ve meşe odunu ile taş fırında pişirilmesi lezzet açısından önemlidir. (Ali Doğan DİNÇ - Dinç Restaurant)

 

EKŞİLİ TARAKLIK TAVASI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/eksili_taraklik_tavasi.jpg

Malzemeler : 1 kg. açılmış pirzola et,100 gr. kuru soğan,150 gr. rendelenmiş domates,250 gr. domates,50 gr. yeşil biber,50 gr. domates salçası,50 gr. margarin yağ,250 gr. ayva, yarım çay bardağı nar pekmezi, yarım çay bardağı limon suyu,10 gr. pul biber, 10 gr Tuz 2 gr. yedi türlü baharat ve karabiber, 4 su bardağı

 

Bir tencereye margarin yağı ve et konur ocağın altı yakılır. Et biraz kavrulduktan sonra halka doğranmış soğan ilave edilir, soğan hafif pembeleşince salça ilave edilip rendelenmiş domates konur ve karıştırılır. Karışıma 4 su bardağı su ilave edilir, tuzu atılır, kefi alınıp tencerenin kapağı kapatılır, ocağın altı kısılır. Bir kaseye nar pekmezi, limon suyu ve baharatlar konup karıştırılır. Bu karışım etin üzerine aktarılır. Ayvanın kabuğu soyulur dörde bölünerek yemeğin üzerine konur ve pişirilir. Domates ve biberleri de doğrayıp yemeğin üzerine atıp 3 dakika pişirilir. Yemek servise hazırdır.

 

BEYRAN:

http://www.damak.net/wp-content/2008/11/beyran.jpg

Malzemeler : 1 kg. kemikli gerdan,300 gr. Pirinç,100 gr. yaprak biber,100 gr. tuz,50 gr.karabiber,10 diş sarımsak,100 gr. beden yağı (iç yağı).

 

Bir tencerede 1 kg. et suyla yüksek ateşte kaynara çıkıncaya kadar kaynatılır ve bu arada etin kefi alınır. Kaynara çıkan etin ateşi kısılır ve haşlanıncaya kadar kaynatılmaya devam edilir. Başka bir tencerede 300 gr. pirinç haşlanır, 15 dakika daha sonra haşlanmış bu pirinçler 5 porsiyon olacak şekilde tabaklara konur. Pirinç üzerine 200 gr.et suyu, sarımsak, yaprak biber, tuz, karabiber konur ve limon sıkılır, kaynayıncaya kadar ısıtılır ve servise sunulur.  (Mustafa HASIRCI - Metanet Lokantası)

 

AKITMALI KÖFTE:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/anali_kizli.jpg

Malzemeler : İçi: 250 gr. az yağlı kıyma,2 adet ortaboy kıyılmış soğan,1 tatlı kaşığı baharat,1 tatlı kaşığı kırmızıbiber,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,

 

Suyu: Yarım tavuk veya 500 gr. kuşbaşı yağlı et,1/2 bardak nohut,1 yemek kaşığı domates salçası,1 yemek kaşığı biber salçası,1/2 limon, 1 yemek kaşığı tereyağı,1 yemek kaşığı nane,1 tatlı kaşığı tuz, Yeteri kadar su.

 

Köftesi: 500 gr. yağsız kıyma,500 gr. simit,2 tatlı kaşığı kırmızıbiber,1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta,1 ufak soğan,  karabiber.

 

Simit, yağsız kıyma, iki tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz, ince ince doğranmış bir küçük soğan, bir çay kaşığı kara biber ve bir yumurta birbirine katılarak iyice yoğrulur. Ayrı bir kapta, içinin malzemesi kavrulur ve bir harç elde edilir. Yoğurulmuş köfteden pinpon topu kadar parçalar ayrılır, parmakla oyulur. İçine hazırlanmış iç harcından konularak yuvarlanır. Bunlara akıtma denir. Kalan köfte kiraz büyüklüğünde yuvarlanıp süzgeçte akıtmalarla birlikte su buharında haşlanır. Bir gece önceden ıslatılmış nohut, tavuk veya et, salçalar ve limon, tuz ilave edilip pişirilir (tavuk kemiklerinden ayrılıp temizlenir). Hazırlanan akıtma ve köfteler bu suyun içerisine atılıp birkaç dakika kaynatılır. Servis yapılırken üzerine nane ile ısıtılmış yağ dökülür.)

 

FİRİK PİLAVI:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/firik_pilavi.jpg

Malzemeler : 1 kg. kemiksiz koyun eti (yağsız parça), 1 kâse pilâvlık bulgur, 1 kâse firik, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, Karabiber ve tuz, 1 su bardağı nohut - zeytinyağı, Yeterince su

 

Koyun eti bir tencereye konur, yıkanır, üstünü örtecek kadar suyla ateşe konur. Köpükleri üstüne birikince (kaynamaya başlarken) alınır. Tuz atılır. Akşamdan ıslatılmış nohutlar, domates ve biber salçası, karabiber ilâve edilir. Etler yumuşayıp yenecek hale gelince süzülür. Suyuna ayıklanmış bulgur ve firik atılır ve pişirilir (üstünü iki parmak geçecek kadar suyu olmalıdır). Suyunu çekip biraz demlendikten sonra yağı gezdirilir (bir çay bardağı). Nohutları karıştırılır. Etler kızgın yağ konulmuş tavaya atılarak her tarafları nar gibi kızartılır. Pilâv servis tabağına alınır. Üstü kızartılmış etlerle kapatılır. Turp - tere - çoban salata ayran gibi şeylerle servis edilir.

 

Not: Firik pilâvı kıymalı da olur. Yarım kg. kıyma kavrulur. 2 orta soğan doğranıp o da üstüne ilâve edilir. Soğanlar pembeleşince salçaları, karabiber ve tuzu ilâve edilir. Kaynamaya başlayınca (suyu konduktan sonra) Bulgur ve Firiği ilâve edilir. Suyunu çekince demlendirilip servis yapılır. Kıymalı Firik Pilâvı daha lezzetli olur.

 

GAZİANTEP USULÜ ZEYTİNYAĞLI DOLMA:

http://www.gaziantep.net/mutfak/resimler/d.jpg

Malzemeler : 25 adet kurutulmuş patlıcan (dolmalık), 15 adet kurutulmuş biber (dolmalık),4-5 adet kuru soğan,3 baş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı pirinç, 1, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, Karabiber, kırmızıbiber, y.bahar, tuz,2 limon suyu veya limon tozu (isteğe göre), Yeteri kadar su.

 

 Kuru patlıcanlar, geceden kaynar suya konup çatal geçecek şekilde haşlanır. Biberler ise kaynar suda en fazla 5 dk. kaynatılır. Her ikisinin de suları 2 veya 3 defa değiştirilir. Dolma içini hazırlamak için, önce zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarımsak hafif kavurulur salçaları ilave edilip iyice karıştırılır. Yıkanmış pirinç bu karışımın içine konur ve hafifçe kavurulur. İki bardak sıcak suyla baharatlar ve şeker suyu çekene kadar pişirilir. Hazırlanan bu karışım, patlıcanların içine bir parmak eksik olacak şekilde doldurulur. Tencereye, birinin ağzı diğerinin dibine gelecek şekilde dizilir. Dizme işlemi düzgün ve sık şekilde yapılmalıdır (daima en alta patlıcan getirilmelidir). Üzerine biberler aynı şekilde dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir ve en üste dolma taşı konur. Dolma taşının bir parmak altında olacak şekilde kaynar su katılır. Dolma kaynamaya başladıktan sonra ocak kısılır. Pişmesine yakın limon suyu ilave edilerek 10-15 dk. daha pişirilir ve ocaktan indirilir. Dolma servise hazırdır.

 

Barak Sözlüğü

AÇACAK:  Kapı kilidi, anahtar

AHIR:  Büyük ve küçükbaş hayvan barınağı

AHMEDİYE:  Kadınların sarı renkli başörtüsü

 AKKEZE:  Baston

 AKKERE: Hayvanların yem yedikleri yer.

 ARASA:  Tahıl satılan yer.

 ASHAB:  Elbise

 AVRA: Evli Kadın

 AZAP: Bir yıllık tarım işçisi

 BAKDENİZ: Maydanoz

 BALCAN:  Patlıcan

 BASAMAK:  Sabit merdiven

 BELLEĞAA:  Kirli suların aktığı açık kanal

 BIHÇI:  Testere

 BILDIR:  Geçen sene

 BUYAN ŞERBETİ:  Meyan şerbeti

 BÜK ÜZÜMÜ:  Böğürtlen

 ÇARTLAK KEBABI:  Ciğer kebabı

 CERCER:  Tahılları sapından ayıran kesici alet

 CINCIK: Kırık cam parçası

 CİVELEK:  Arazisi olmayan köylü

 CULLUK:  Hindi

 COR:  Bir kaç kişinin karşılıklı sohbeti

 ÇATMA:  Üç ayaklı askılık

 ÇIKIN:  Ekmeğe sarılan bez

 ÇITKI:  Gelin başı süslemesi

 ÇIKKLA: Sadece

 ÇÖMÇE:  Serviste kullanılan büyük kaşık

 ÇÖRTEN:  Çatıdan akan suyu yönlendiren oluk

 DAHRE:  Ağaç kesim işlerinde kullanılan alet

 DARI:  Mısır

 DEPELEMEK:  Ayakla ezmek

 DEPİK:  Tekme atma

 DEVLÜP:  Tahılların kabuğunu soyan alet

 DIMIŞKI ÜZÜM:  Yöreye has bir üzüm çeşidi.

 DİLME:  Üzüm suyu, nişastadan yapılmış tatlı

 DON KAZANI:  Çamaşır kaynatmak için yapılmış kazan

 DÖGME:  Buğdaydan yapılmış keşkek

 DULDA:  Gölge

 DULUK:  Saç Favori

 ELETMEK:  Götürmek

 EL ÖPEN:  Kertenkele

 ERGEN:  Genç kız ve erkek,

 FANUS: Gemici feneri

 FERMENE: Kadın yeleği

 FİREZ: Ekini biçilmiş tarla

 GEÇİ: Keçi

 GELİYSİN: Geliyorsun

 GİDİŞMEK: Kaşınmak

 GULUNÇ: Sırt

 GUVARMAK: Bırakmak

 HALLE: Buğday ve şıra kaynatan kazan

 HAMPARA: Büyük ve beyaz sert taşlar

 HANEK: Konuşmak (Laf)

 HAP HAP: Takunya

 HARADAN: Nereden

 HARAL: Kıldan yapılmış büyük çuval

 HAS: Marul

 HASITLAMAK: Kıskanmak

 HAYDE: Yöreye has altı kösele üstü deri

 HAYIR: İncir

 HAYRAT: İçinde su depolanan üstü kapalı yer

 HAYLA: Nasıl

 HAZVEL: Korlanmış ateş

 HEDİK: Kaynatılmış buğday

 HERİF: Bey, Adam

 HİM: Bina temeli

 HORANTA: Aile fertlerinin tümü

 HÖNÜSÜ ÜZÜMÜ: İlkbaharda yetişen yöreye has üzüm

 HÖSÜN: Hüseyin

 HANEK: Konuşmak (Laf)

 HAP HAP: Takunya

 HARADAN: Nereden

 HARAL: Kıldan yapılmış büyük çuval

 HAS: Marul

 İTEĞİ: Ekmek yaparken üzerine un konulan bez

 İZAR: Kara çarşaf

 KAHGE: Simit

 KASEFET BASMAK: Uyuklamak, esnemek

 KELLE: Kez, defa, kere

 KÖYNEK: Gömlek

 KÜNCÜ: Susam

 LOĞ: Taştan silindir

 MAHRA: Sebze kasası

 MAHMİL: Duvarın içine yapılmış dolap

 MAKLAP: Samanlık

 MASMANA: Zeytin yağı ve sabun üretilen yer

 MAŞARA: Tarla sulaması  için oluşturulan alan

 MAŞRAFA: Sürahi

 MELHAFE: Seyrek dokunmuş kumaş

 MERÇ: Taban suyu yakın olan yer.

 MESES: Ucu demirli sopa

 MEŞŞEFE: Peştamal

 MİŞ MİŞ: Kayısı

 MUMBAR: Dolma yapımında kullanılan bağırsak

 MIRRIK: Cıvık çamur

 NAHIR: Büyükbaş  sığır sürüsü

 NİŞ: Hafif nemli yer

 OĞURLAMAK: Hırsızlık yapmak

 ÖKSEMEK: Özlemek

 ÖKENMEK: Birisinin konuşmasını taklit etmek

 ÖLBE: Tahtadan silindir şeklinde kap

 ÖRKLEMEK: Hayvanı otlaması için bir yere bağlamak

 ÖRTME: Bir nevi balkon

 PERÇEM: Saçın ön kısmı

 PİSSİK: Kedi

 PÖÇ: Kalça

 SALLAMA: Kalınca yapılmış ekmek

 SAVAN: Sofra bezi

 SERPENE: Bağda üzümü  kaldıran çatal sopa 

 SIYIPMAK: Kaymak

 SİFTAH: İlk

 SİLLE: Tokat

 SOKU: Bulgur,ezmek için taştan yapılan yer

 SÖBELEK: Mısır koçanı

 SÖÖRME: Patlıcandan yapılan yemek

 SULAMA: Şeker, yağ ve hamurdan yapılan yemek

 SUMSUK: Yumruk

 SÜLLÜM: Tahta merdiven

 SÜYÜK: Çatının kenar ucu

 ŞORAK: Tuzlu

 TAĞA: Pencere

 TAPLAMA: Bir çeşit ekmek

 TEBELLEŞ: Sataşmak

 TELBİS ETMEK: Ekimden önce araziyi bol su ile sulamak

 TELİS: Kendirden yapılmış çuval

 TEMETOS: Domates

 TAŞKALA: Telaşlanma

 TEŞT: Çamaşır yıkanan geniş kap

 TEZZE: Taze

 TİYEK: Asma fidanı

 TOSBAĞA: Kaplumbağa

 TUMAN: Don

 TÜSBEH: Tespih

 UŞAK: Çocuk

 ÜDÜRGÜ: Matkap

 YEKİNMEK: Kalkıp fırlamak

 YOORUM: Yahu

 YALBIRDAK: Yarı çıplak

 YALYANAK: Çıplak ayaklı yalın ayak

 YENİCE: Yeni ekilmiş bağ

 YANNIK: Ayran yapmaya yarayan araç

 ZABIK: Dar Sokak

 ZAHVUR: Kurutulmuş sarı çiçek

 ZANBIRLANMAK: Kızmak öfkelenmek

 ZEMBİL: Lastikten yapılmış kulplu sepet

 ZEVZİR:  Küçük siyah renkli göçmen kuş

 ZİBİL: Hayvan gübresi

 ZİKKE: Hayvanları bağlamaya yarayan demir

 ZIRZA:Kapı sürgüsü

 

 

Oğuzeli Mahalleler

• Akkaş-ortayayla Mahallesi

• Azabağlı Mahallesi

• Bulduk Mahallesi

• Çukurkuyu Mahallesi

• Cumhuriyet Mahallesi

• Danakuyu Mahallesi

• Fatih Mahallesi

• Gezkuyu Mahallesi

• Güllük Mahallesi

• Gürbüz Mahallesi

• Hasköy Mahallesi

• Hürriyet Mahallesi

• Kemer Mahallesi

• Kızboğan Mahallesi

• Kurtuluş Mahallesi

• Merdinvenli Mahallesi

• Merkez Mahallesi

• Nasıfkuyusu Mahallesi

• Oğuzlar Mahallesi

• Soyhan Mahallesi

• Subaşı Mahallesi

• Tömek Mahallesi

• Yeniyayla

 

 

Oğuzeli Belde

 

Oğuzeli Yeşildere Beldesi

GAZİANTEP

http://static.panoramio.com/photos/original/10167114.jpg

Tarihi: Yeşildere Kasabası’nın kim tarafından ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Kasaba topraklarının daha önce bir kişiye ait olduğu söylenmektedir. Kasabanın ilk ismi “sert taş” anlamına gelen “HACAR”dır. Daha sonra ismi “GÜRSU” olarak değiştirilmiştir. Fakat aynı isimde çok sayıda yerleşim yer bulunduğu ve karışıklığa yol açacağı düşüncesiyle 196 yılında kasabanın adı “YEŞİLDERE” olarak değiştirilmiştir.

 

Coğrafi konum: Yeşildere Kasabası, Gaziantep ilinin Oğuzeli ilçesine bağlı olup, Kuzeybatısında yer alan Gaziantep’e 15 km, doğusunda yer alan Oğuzeli ilçesine ise 2 km uzaklıktadır. Gaziantep Havaalanına uzaklığı ise 3 km’dir.

 

İklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlan soğuk ve yağışlıdır. Yıl içinde en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Kışın en soğuk ayları ise Ocak ve Şubattır. Egemen olan rüzgar lodostur. Bunu  karayel ve güneybatı rüzgarları izler.

 

Bitki örtüsü: Kasabada zeytinlikler ve fıstıklıklar geniş alan kaplamaktadır. Bunun yanında çok sayıda nar ceviz ağaçları bulunmaktadır. Alleben deresinden sulamada yararlanıldığı için sulu tarım yapılmaktadır.

 

Ulaşım: Kasabanın Gaziantep’e uzaklığı 15 km’dir. Oğuzeli’nden Gaziantep’e giden minibüsler kasabanın içinden geçmektedir. Ayrıca Yeşildere Belediyesi Halk Otobüsü günün belirli saatlerinde Gaziantep’e servis yapmaktadır.

 

Nüfus: Kasabanın nüfusu yaklaşık olarak 3500’dür.

 

Konut durumu: Konut sıkıntısı yoktur. Yeni yapılar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Belediyeye ait lojmanlar hizmet vermektedir.

 

Ekonomi: Halk ekonomik açıdan iyi durumdadır. En büyük gelir kaynağı nar, zeytin ve fıstıktır.

 

Sağlık: Kasabada 1 Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Bağlık Ocağı’nda 1 doktor, 1 hemşire, 1 ebe ve 1 hizmetli bulunmaktadır.

 

Eğitim: Kasabada 2 okul bulunmaktadır. Yeşildere İlköğretim Okulu Yeni Mahallede bulunmakta olup taşımalı eğitim vermektedir. Yeşildere Cumhuriyet İlköğretim Okulu ise Tepebaşı Mahallesinde bulunmaktadır.

 

 

 

Oğuzeli Köyleri

 

ACER KÖY

ciftci

Hane Sayısı ve Nüfusu  24

 Toplam  87

İlçe ve İle Uzaklığı  12  30

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  3000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  400 da

Yetiştirilen Ürünler

Hububat ve Ağaç Ürn.

Kurak Arazi Miktarı  3000 da

 2-MİLLİ EĞİTİM

 İlköğretim Okulu  Var

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Var

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Asfalt

İçme Suyu  Şebeke

Kanalizasyon Durumu  Var

 5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  1

İmam Sayısı  1

Lojman Durumu  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

Kahvehane Sayısı-

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Oğuzeli

 Emniyet/Karakola Uzaklığı   10 km

 

 

AKÇAMEZRA KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu  52

Toplam  241

İlçe ve İle Uzaklığı  24  42

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  2800 da

Sulanabilen Arazi Miktarı  500 da

 Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  250 da

 Yetiştirilen Ürünler  Hububat

 Kurak Arazi Miktarı  1300 da

 2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  Var

 3-SAĞLIK

 Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

 4-ALT YAPI

 Yol Durumu  Asfalt

 İçme Suyu  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu  Yok

 5-MÜFTÜLÜK

 Cami Sayısı  1

 İmam Sayısı  1

  Minare  1

 Lojman Durumu  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı  -

 Kooperatif  -

 Kahvehane Sayısı  -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol   Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  10 km

 

 

AMBARCIK KÖYÜ

AMBR

Hane Sayısı ve Nüfusu  23

Toplam  159

İlçe ve İle Uzaklığı  23  41

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  3000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  200 da

Yetiştirilen Ürünler

Arpa, buğday, mercimek

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu Var

Toplam Derslik ve Lojman 1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

Diğer Görevliler

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Asfalt

İçme Suyu  Var

Kanalizasyon Durumu  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  1

İmam Sayısı  1

Lojman Durumu  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı  -

Kooperatif  -

Kahvehane Sayısı  -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

Köy Fırını  -

 

 

ARSLANLI KÖYÜ

http://www.eskisehir.gov.tr/havafotograflari/SEYITGAZI/KUMBET-KOYU-ARSLANLI-MAGARA.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu  109

Toplam  370

İlçe ve İle Uzaklığı  31  49

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  12000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı  12000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  Var

Öğretmen Sayısı  3

Toplam Derslik ve Lojman  2+2

Öğrenci Sayısı  60

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Var

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Var

İçme Suyu  Şebeke

Kanalizasyon Durumu  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  1

 İmam Sayısı  1

Minare  1

 Lojman Durumu  1

 

 

ASMACIK KÖYÜ

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_gonderdikleriniz/45900%20122397463_11_57_17.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu  57

Toplam  210

İlçe ve İle Uzaklığı  32  50

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  5

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  11000da

Sulanabilen Arazi Miktarı  10000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  200 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat, Mısır, pamuk

Kurak Arazi Miktarı  1000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  Var

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Asfalt

 İçme Suyu  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  1

 İmam Sayısı  1

Minare  1

 Lojman Durumu  Var iyi değil

 6-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı   16 km

 

 

AŞAĞIGÜNEYSE KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 17

Toplam 17

İlçe ve İle Uzaklığı 35- 53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 6000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı 150 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat-Baklagil

Kurak Arazi Miktarı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu -

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

Diğer Görevliler

Doktor Sayısı

Lojman Durumu

Ebe-Hemşire Sayısı

4-ALT YAPI

Yol Durumu

Asfalt yenilenmesi gerekir.

İçme Suyu  Şebeke

Kanalizasyon Durumu Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı

İmam Sayısı

Minare

Lojman Durumu

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı

Kooperatif

Kahvehane Sayısı

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  15 km

 

 

AŞAĞIYENİYAPAN KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 69

Toplam 303

İlçe ve İle Uzaklığı 28 46

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  -

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 5300 da

Sulanabilen Arazi Miktarı 2000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı 300 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat, Mısır, pamuk ve Sebze

Kurak Arazi Miktarı 3000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu Var

Öğretmen Sayısı  1

Toplam Derslik ve Lojman 1+1

 Öğrenci Sayısı 19

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

Sağlık evi var

Lojman Durumu Var

Ebe-Hemşire Sayısı 1 Ebe

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Kanalizasyon Durumu Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı 1

 İmam Sayısı 1

Minare 1

 Lojman Durumu 1

6-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  6 km

 

 

AYDINKAYA KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 59

 Toplam 66

İlçe ve İle Uzaklığı 19 37

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 8000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı 500 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı 50 da

Yetiştirilen Ürünler Hububat

Kurak Arazi Miktarı 7500 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu Var

Toplam Derslik ve Lojman 1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Kanalizasyon Durumu Yok

 

 

BELÖREN KÖYÜ

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:2pKv1uFnK_O-0M:http://www.koyluyum.com/data/thumbnails/1695/beloren.gif

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 187

İle Uzaklığı:  32 km

İlçeye Uzaklığı:  14 km

Rakım:  590 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

 

BEŞDELİ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 76

İle Uzaklığı:  31 km

İlçeye Uzaklığı:  13 km

Rakım:  668 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

BÜYÜKKARACAÖREN KÖYÜ

IMG0070A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 464

İle Uzaklığı:  48 km

İlçeye Uzaklığı:  28 km

Rakım:   m

Sağlık Evi: Var / Faal

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Var

 

 

BÜYÜKKARACAVİRAN KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 118

Toplam 539

İlçe ve İle Uzaklığı 28 48

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı) 1 İsimleri

1-Kaşlıca

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 12000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı 8000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı 5 da

Yetiştirilen Ürünler: Hububat ve Ağaç Ürn.

Kurak Arazi Miktarı  4000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu Var

Öğretmen Sayısı 4

Toplam Derslik ve Lojman 2+2

Öğrenci Sayısı 84

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Var  1985

Lojman Durumu 1

Ebe-Hemşire Sayısı 1 Ebe

4-ALT YAPI

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Kanalizasyon Durumu Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı 1

 İmam Sayısı 1

 Minare 1

 Lojman Durumu 1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı 1

Kooperatif -

Elektrikçi 2

Demirci  3

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  15 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Sellektörü Var (Çalışmıyor)

 

 

CUMHURİYET KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 57

Toplam 133

İlçe ve İle Uzaklığı 21 43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 2000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç

Kurak Arazi Miktarı 2000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu -

Öğretmen Sayısı

Toplam Derslik ve Lojman

Öğrenci Sayısı

Taşınan Öğrenci Sayısı  17

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Kanalizasyon Durumu Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı 1

 İmam Sayısı 1

Lojman Durumu Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı

Kooperatif

Kahvehane Sayısı

Diğer

Diğer

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  11 km

 

 

ÇATALÇAM KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu 148

Toplam 193

İlçe ve İle Uzaklığı 34-  52

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı 6000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler

Kurak Arazi Miktarı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu Var

Öğretmen Sayısı  1

Toplam Derslik ve Lojman 2+1

Öğrenci Sayısı 10

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar 1994

Lojman Durumu: İyi

Ebe-Hemşire Sayısı:  1 Ebe

4-ALT YAPI

Yol Durumu Normal

İçme Suyu Normal

Kanalizasyon Durumu  iyi

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı 1

 İmam Sayısı 1

Minare 1

Lojman Durumu Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı  20 km

 

 

ÇATALSU KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu  147

 Toplam  632

İlçe ve İle Uzaklığı  15- 33

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  2

İsimleri

1-Ateşler 2-Akçalar

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  17000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  1000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı:  Tamamı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  Var

Öğretmen Sayısı  9

Toplam Derslik ve Lojman  7+5

Öğrenci Sayısı  96

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu  Asfalt (bozuk)

İçme Suyu  şebeke

Kanalizasyon Durumu  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  2

 İmam Sayısı  2

Minare  2

Lojman Durumu  2

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı  2

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol   Oğuzeli

 Emniyet/Karakola Uzaklığı  15 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Değirmeni var

Köy Bekçisi  1

Köy Selletörü var

 

 

ÇAVUŞBAŞI KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu  45

Toplam  113

İlçe ve İle Uzaklığı  20- 38

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  7100 da

Sulanabilen Arazi Miktarı  400 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı  300 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı:  6700 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı 1

İmam Sayısı 1

Minare  1

Lojman Durumu  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı

Kooperatif

Kahvehane Sayısı

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  15 km

8-ÖZEL BİLGİLER

Höyük bulunmakta

 

 

ÇAYBEYİ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  61 Toplam  326

İlçe ve İle Uzaklığı  25-  43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  3

İsimleri

1-Aydınlar 2-İsmail  Obası  3-Hacıağa

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  4480 ds

Sulanabilen Arazi Miktarı  1495 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler

Hububat,mısır,pamuk, Ağaç ürü.

Kurak Arazi Miktarı  3385 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  2

Toplam Derslik ve Lojman  2+2

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Bozuk Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

İmam Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

Kahvehane Sayısı -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  8 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

Köy Fırını -

 

 

KÜÇÜK KARACAVİRAN KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  35  Toplam:  87

İlçe ve İle Uzaklığı  35-  53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  5000 da.

Sulanabilen Arazi Miktarı  5000 da.

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Buğday-Arpa-Mısır

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar:  Var

Lojman Durumu:  Var

Ebe-Hemşire Sayısı 1

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu:  Kuyu

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı  1

Lojman Durumu:  Var

6-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı:  25

7-DİĞER KONULAR

Köy Konağı:  Var

 

 

DEMİRKONAK KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  39-  Toplam:  153

İlçe ve İle Uzaklığı:  33-  51

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  1

İsimleri

1-Ali Polat

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  6000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı  6000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Buğday,mısır,pamuk

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Öğretmen Sayısı  1

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

Öğrenci Sayısı  16

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı  1

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  13 km

 

 

DEVEHÖYÜK KÖYÜ

IMG0088A

Hane Sayısı ve Nüfusu:  27  Toplam:  68

İlçe ve İle Uzaklığı:  43 - 61

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  2

İsimleri

1-Söğütözü  2- Girne

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı  65000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu  1

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  İyi

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-DİĞER KONULAR

Köy Konağı:  Var

 

 

DİBECİK KÖYÜ

http://i49.tinypic.com/11m9qj9.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  63  Toplam:  295

İlçe ve İle Uzaklığı:  29-  48

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  2

 İsimleri

1-Gülerler 2- Hüseyinler

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  10500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  8000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  500 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat Ürünleri

 2-MİLLİ EĞİTİM

 İlköğretim Okulu:  Kapalı

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı  1

İmam Sayısı  1

Minare  1

Lojman Durumu  2

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  3 km

 

 

DİKMETAŞ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  14  Toplam:  68

İlçe ve İle Uzaklığı  27 - 45

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  3500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  100 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı:  3400 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  5 km

 

 

DİREKLİ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu:  2000  490

İle Uzaklığı:   26 km

İlçeye Uzaklığı:   8 km

Rakım:   720 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Var

 

 

DOĞANPINAR KÖYÜ    

IMG0087A

Doğanpınar adı üstünde pınarları ile meşhurdur köy her tarafı akar sularla kaplı olduğundan köyümüz yeşil alanları çok olan bir mezradır orta okulu sağlık ocağı karakolu kooparatifi kahvesi bakkalı yani günlük hayatta ihtiyaçların karşılayabileceği güzel bir köydür. Ayrıca burada hayvancılık ve bağcılık fazla gelişmemiştir. Köylüler geçimini buğday, mısır, pamuk, nohut, patlıcan, sarımsak gibi ürünler ekerek geçimini sağlıyor. Köy gezilmeye görülmeye değer bir yerdir.

 

 

DOKUZYOL KÖYÜ

http://img.turkmedya.tv/img/village/f45/f456c3453a48fc524645007a3388e91b.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  356  Toplam:  499

İlçe ve İle Uzaklığı:  18-  36

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)  3

 İsimleri: 1-Yeşilyurt 2-Yayla 3-Şenyurt

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  8000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  200

Yetiştirilen Ürünler:  Fıstık,zeytin,bağ

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  1

Öğretmen Sayısı:  9

Toplam Derslik ve Lojman:  10+2

Öğrenci Sayısı:  278

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

Lojman Durumu:  1

Ebe-Hemşire Sayısı:  1 Adet Ebe

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu: Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

 Minare:  1

 Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı:  1

Kooperatif -

Kahvehane Sayısı:  1

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

8-DİĞER KONULAR

Köy Bekçisi:  var

Köy Fırını:  1

 

 

DURUKÖY KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu:  28  Toplam:  126

İlçe ve İle Uzaklığı:  18-  36

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  5500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  150 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Buğday, Mercimek, Arpa, Nohut

Kurak Arazi Miktarı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Havaalanı

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

 

 

DUTLUCA KÖYÜ

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs228.snc1/7533_133533781839_615246839_3010444_2346469_n.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  161 Toplam:  286

İlçe ve İle Uzaklığı:  13-  31

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  1000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  150 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  150 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç ürü.

Kurak Arazi Miktarı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  2+1

Öğrenci Sayısı:  15

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Kuyu ve Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı:  1

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  16 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı-

Köy Bekçisi-

 

 

EKİNVEREN KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  159  Toplam:  236

İlçe ve İle Uzaklığı:  20 - 38

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  2

İsimleri:  1-Özgür 2- Tekdam

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  2500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Tahıl Ürünleri

Kurak Arazi Miktarı:  8000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  1

Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

Öğrenci Sayısı:  11

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Yapılmamış toprak yol

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  9 Km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

ERMİŞ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  40  Toplam:  158

İlçe ve İle Uzaklığı:  35- 53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  2

İsimleri:  1-Özkanlar 2-Akçakoyun

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  4000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  4000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Mısır

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar:  Var-1987

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Kötü

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  15 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

GEBE KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu:  52  Toplam:  210

İlçe ve İle Uzaklığı:  25 - 43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  6000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  500 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç

Kurak Arazi Miktarı:  6000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Kapalı

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  20 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

GEDİK KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu:  2000  100

İle Uzaklığı:  28 km

İlçeye Uzaklığı:  10 km

Rakım:   710 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

GÜNDOĞAN KÖYÜ

http://www.haberfx.net/images/contents/96x67/12009.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  112 Toplam: 464

İlçe ve İle Uzaklığı: 10-  28

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  1

İsimleri: 1-Köytepe

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 6000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler

Kurak Arazi Miktarı

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu: Var

Öğretmen Sayısı: 4

Toplam Derslik ve Lojman: 5+2

Öğrenci Sayısı: 62

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

Lojman Durumu:  1

Ebe-Hemşire Sayısı:  1 Ebe

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı: 4

 Kooperatif -

Kahvehane Sayısı:  1

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı: 10 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Değirmeni bulunmaktadır.

Köy Bekçisi: Var

 

 

GÜVEÇLİ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  27  Toplam: 112

İlçe ve İle Uzaklığı:  24- 42

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  1

İsimleri:  1-Çekmece

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  5000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  2000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç Ürn

Kurak Arazi Miktarı:  5000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu-

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Bozuk

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  15 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

 

 

GÜZELCE KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 57

İle Uzaklığı:  25 km

İlçeye Uzaklığı:  7 km

Rakım:  765 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

HATUNLU KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu: 32  Toplam: 141

İlçe ve İle Uzaklığı: 32- 50

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 2900 da

Sulanabilen Arazi Miktarı: 1000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler: Hububat ve Ağaç

Kurak Arazi Miktarı: 1900 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu: Var

Öğretmen Sayısı: 1

Toplam Derslik ve Lojman 1+1

 3-SAĞLIK

 Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Normal

İçme Suyu: Şebeke

Kanalizasyon Durumu: Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı: 1

İmam Sayısı: 1

Lojman Durumu: 1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

Kahvehane Sayısı-

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı: 15 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı-

Köy Bekçisi-

 

 

HÖTOĞLU KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Tarih:

Köy yöreye urfa üzerinden gelerek yerleşen KARAKEÇİLİ aşiretinin Kurucabeyli kolundan insanlarca kurulmuş köylerden birisidir.Osmanlı ve Antep tapu ve tahrir kayıtlarında Karakeçililerin Barak ovasında Albayramlı kolu ve Kurucabeyli kolu şeyhbilican(aslanlı),Büyük karacaören,Selmincik,Karacurun,inkılap köylerine yerleşmişlerdir.1860 lı yıllarda bu yerleşmeler olmuştur.Karakeçililer Türkiyenin en büyük aşiretlerinden birisidir.kurmanci şivesini yüzyıllarca oturdukları urfada konuşmaya başlamışlardır.

Elazığ,Adıyaman,Urfa,Erzurum,Malatya,maraş,Gümüşhane,Sivas,Çorum,kars,Ahlat,Diyarbakır,Batı anadolu olmak üzere çok geniş yörelerde yerleşiktirler.kardeşin su ihtiyacının gidermek amacıyla şu anda köyün ortasında kalan kuyunun etrafına yerleşmesi neticesinde köy kurulmuştur. Hötoğlu ismi nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bir beylik ismi olarak aktarılmaktadır. KURUCABEY BİR KARAKEÇİLİ AŞİRET BEYİDİR.oymağımız ismini bu kişiden almışlardır.

Hane Sayısı ve Nüfusu: 95 Toplam: 244

İlçe ve İle Uzaklığı: 27- 45

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı): 1

İsimleri: 1-Bostanlı

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 5000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı: 200 da

Yetiştirilen Ürünler: Hububat

Kurak Arazi Miktarı: 5000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu: Var

 Öğretmen Sayısı: 1

Toplam Derslik ve Lojman: 1+1

 3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

İçme Suyu: Şebeke

Kanalizasyon Durumu: Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı: 1

İmam Sayısı: 1

Minare: 1

Lojman Durumu: Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı-

Kooperatif-

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı: 25 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı-

Köy Bekçisi-

 

 

 

İKİZKUYU KÖYÜ

IMG0077A

Hane Sayısı ve Nüfusu:  100  Toplam  64

İlçe ve İle Uzaklığı:  18 - 33

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  14500 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  500 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Mısır

Kurak Arazi Miktarı:  14500 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  13 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Sellektörü:  Var,  faaliyette değil

 

 

İNCEYOL KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu:  47  Toplam:  211

İlçe ve İle Uzaklığı:  25 43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  4000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  200 da

Kurak Arazi Miktarı:  4000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  28 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

İNKILÂP KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu: 15 Toplam 76

İlçe ve İle Uzaklığı: 35 53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 4000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı: 3000 da

Yetiştirilen Ürünler: Hububat

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu: Var

Toplam Derslik ve Lojman: 1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu: Şebeke

 Kanalizasyon Durumu: Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı: 1

 İmam Sayısı: 1

Lojman Durumu: 1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı-

Kooperatif-

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi:  1

 

 

KABACAAĞAÇ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu: 26 Toplam 55

İlçe ve İle Uzaklığı: 35 -53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı): 1

İsimleri: 1-Gündoğdu

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 5800 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler: Hububat Ürünleri

Kurak Arazi Miktarı: 70 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu: Var

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu: Şebeke

Kanalizasyon Durumu: Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

İmam Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı: 17 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KARABURUN KÖYÜ

IMG0086A

Hane Sayısı ve Nüfusu: 31 Toplam 130

İlçe ve İle Uzaklığı: 25 - 43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı): 4

İsimleri: 1-Öztürkler 2-Çelikler 3-Mahmutlar 4-Taşdemirler

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 4194 da

Sulanabilen Arazi Miktarı: 1365 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı: 55 da

Yetiştirilen Ürünler: Hububat ve ağaç

Kurak Arazi Miktarı: 2774 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu -

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu: Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  3 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi:  1

 

 

KARADİBEK KÖYÜ

IMG0084A

Hane Sayısı ve Nüfusu: 19 Toplam 115

İlçe ve İle Uzaklığı: 20- 38

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı: 7000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı: 5000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı: 1500 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Mısır

Kurak Arazi Miktarı: 500 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Yok

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Var

İçme Suyu: Şebeke

Kanalizasyon Durumu: Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol: Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı: 4 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Değirmeni:  Var

Köy Bekçisi:  Var

 

 

KARAMAN KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu: 21 Toplam 209

İlçe ve İle Uzaklığı: 20- 38

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı): 1

 İsimleri: 1-Anavatan

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  3000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  400 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  300 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı:  2300 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

 Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

Öğrenci Sayısı:  61

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Normal

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

 6-ESNAF VE KOOPERATİF

 Bakkal Sayısı -

 Kooperatif -

 7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  3 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -  

Köy Bekçisi -

 

 

KARATAŞ KÖYÜ

okulresim3

Hane Sayısı ve Nüfusu:  37  Toplam:  133

İlçe ve İle Uzaklığı:  10  28

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı) -

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  2000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  1000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç

Kurak Arazi Miktarı:  100 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

 Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol :  Oğuzeli

 Emniyet/Karakola Uzaklığı :  12 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KAŞYOLU KÖYÜ

IMG0080A

Hane Sayısı ve Nüfusu:  78  Toplam:  299

İlçe ve İle Uzaklığı  10 - 28

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  3

İsimleri:  1-Mağara 2-Yenice 3-Akçahöyük

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  4000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  1700 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  300 da

Yetiştirilen Ürünler:  Fıstık, mısır, buğday.arpa

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

 Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu:  Kuyu

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı:  1

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi:  Var

 

 

KAVUNLUK KÖYÜ

kvn3

Hane Sayısı ve Nüfusu:  50  Toplam:  162

İlçe ve İle Uzaklığı:  7  25

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı) -

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı -

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı -

Yetiştirilen Ürünler :  Ağaç Ürün.

Kurak Arazi Miktarı:  1500 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

 Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  7 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi:  1

 

 

KAYACIK KÖYÜ

baraJ

Hane Sayısı ve Nüfusu:  34  Toplam:  165

İlçe ve İle Uzaklığı:  20  38

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  1

İsimleri:  1-Burhanlı

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  2000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  600 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat Ürünleri

Kurak Arazi Miktarı:  1400 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Var

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı -

İmam Sayısı -

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı:  8 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi:  1

 

 

KAYALIPINAR KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Hane Sayısı ve Nüfusu:  209  Toplam:  496

İlçe ve İle Uzaklığı:  25  43

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  3

 İsimleri:  1-Reslan Çiftliği 2-Pınarbaşı 3-Taburoğlu

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  6000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  300 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  300 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı : 1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  20 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KEÇİKUYUSU KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  32  Toplam:  140

İlçe ve İle Uzaklığı:  12  30

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  1500 da.

Sulanabilen Arazi Miktarı:  20

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  Hububat Ve Ağaç Ürn.

Kurak Arazi Miktarı:  1450 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1

Öğrenci Sayısı:  16

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Toprak yol

İçme Suyu:  Şebeke

Kanalizasyon Durumu:  Var

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  10

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KEÇİLİ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  41  Toplam:  174

İlçe ve İle Uzaklığı:  33  51

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  1

İsimleri:  1-Hacıfakılı

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  14000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat Ürünleri

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Asfalt

İçme Suyu:  Şebeke

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

 

 

KERSENTAŞ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  59  Toplam  110

İlçe ve İle Uzaklığı:  37  55

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı):  4

 İsimleri:  1-A.Kemmuntepe 2-Kemmuntepe 3-Özerler 4-Boztepe

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  4500 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Var

İçme Suyu:  var

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı:  10 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KILAVUZ KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu: 53  Toplam:  285

İlçe ve İle Uzaklığı:  26  44

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  8000 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  7000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Ağaç Ürn.

Kurak Arazi Miktarı:  1000 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  1

Öğretmen Sayısı:  1

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

Öğrenci Sayısı:  14

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Var

İçme Suyu:  Var

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı :  7

 

 

KOÇAKLAR KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  15  Toplam:  79

İlçe ve İle Uzaklığı:  10  28

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  3500 da

Sulanabilen Arazi Miktarı:  2800 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat ve Mısır

Kurak Arazi Miktarı:  700 da

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu -

Öğretmen Sayısı -

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

Minare:  1

Lojman Durumu:  1(yarım)

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Oğuzeli

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  11 km

8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KOVANLI KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Hane Sayısı ve Nüfusu:  30  Toplam: 128

İlçe ve İle Uzaklığı:  30  48

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı)

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  10000 da

Nadasa Bırakılan Arazi Miktarı:  1000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Hububat

Kurak Arazi Miktarı:  10000

2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu -

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar

4-ALT YAPI

Yol Durumu:  Var

İçme Suyu:  Var

Kanalizasyon Durumu:  Var

3-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol:  Doğanpınar

Emniyet/Karakola Uzaklığı:  8 km

4-DİĞER KONULAR

Köy Konağı -

Köy Bekçisi -

 

 

KURUÇAY KÖYÜ

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs195.snc3/20253_1131799114179_1803306922_250105_6542024_s.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000  84

İle Uzaklığı:  50 km

İlçeye Uzaklığı:  32 km

Rakım:  530 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

SERGİLİ KÖYÜ

IMG0092A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 271

İle Uzaklığı:  30 km

İlçeye Uzaklığı:   12 km

Rakım:  648 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

 

SEVİNDİ KÖYÜ

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_gonderdikleriniz/773965_16_27_04.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 231

İle Uzaklığı:  43 km

İlçeye Uzaklığı:  25 km

Rakım:  595 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal Değil

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

SÜTLÜCE KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzeliyaziliso.JPG

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 32

İle Uzaklığı:  35 km

İlçeye Uzaklığı:  17 km

Rakım:  585 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

Su Şebekesi:Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

D. KÜÇÜK KARACAVİRAN KÖYÜ

IMG0078A

Hane Sayısı ve Nüfusu:  35  Toplam:  87

İlçe ve İle Uzaklığı:  35  53

Köye Bağlı olan (Mezra Sayısı) -

1-TARIM-HAYVANCILIK

Ekilebilir Arazi Miktarı:  5000 da.

Sulanabilen Arazi Miktarı:  5000 da

Yetiştirilen Ürünler:  Buğday-Arpa-Mısır

 2-MİLLİ EĞİTİM

İlköğretim Okulu:  Var

Toplam Derslik ve Lojman:  1+1

3-SAĞLIK

Sağlık Ocağı-Evi ve Yapım Tar:  Var

 Lojman Durumu:  Var

Ebe-Hemşire Sayısı:  1

4-ALT YAPI

Yol Durumu: Asfalt

İçme Suyu:  Kuyu

Kanalizasyon Durumu:  Yok

5-MÜFTÜLÜK

Cami Sayısı:  1

 İmam Sayısı:  1

 Lojman Durumu:  Var

6-ESNAF VE KOOPERATİF

Bakkal Sayısı -

Kooperatif -

7-EMNİYET ve ASAYİŞ

Bağlı olduğu Emniyet/Karakol :  Doğanpınar

 Emniyet/Karakola Uzaklığı :  25

 8-DİĞER KONULAR

Köy Konağı:  Var

 

TAŞÇANAK KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 65

İle Uzaklığı:  44 km

İlçeye Uzaklığı:  26 km

Rakım:  550 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı. Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

TAŞLI KÖYÜ

IMG0091A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 79

İle Uzaklığı:  47 km

İlçeye Uzaklığı:  29 km

Rakım:  532 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

TAŞYAZI KÖYÜ

IMG0067A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 176

İle Uzaklığı:  30 km

İlçeye Uzaklığı:  12 km

Rakım:  705 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

 

TINAZDERE KÖYÜ

tarihi bir yapyya sahib olan köyde 50 yyllyk kerbiç ve ta? yabymyndan kalma evlerdir ayry bir güzelligi olan bu evlerin ky?lary sycak yazlaryda serin gecer

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 430

İle Uzaklığı:  30 km

İlçeye Uzaklığı:  12 km

Rakım:  670 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

 

TÜZEL KÖYÜ

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_gonderdikleriniz/102274_16_21_12.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 165

İle Uzaklığı:  35 km

İlçeye Uzaklığı:  17 km

Rakım:  600 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal Değil

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

 

UĞUROVA KÖYÜ

uğr3

 

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 447

İle Uzaklığı:  34 km

İlçeye Uzaklığı:  16 km

Rakım:  610 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Var

 

 

 

ULAŞLI KÖYÜ

ula?lyyym lütfen bu foto?rafy kabul edin

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 150

İle Uzaklığı:  48 km

İlçeye Uzaklığı:  30 km

Rakım:  540 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

ÜÇDAMLAR KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 165

İle Uzaklığı:  47 km

İlçeye Uzaklığı:  29 km

Rakım:  545 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal Değil

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

ÜÇKUBBE KÖYÜ

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_gonderdikleriniz/40100%20113990493_10_15_42.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 265

İle Uzaklığı:  54 km

İlçeye Uzaklığı:  36 km

Rakım:  555 m

Sağlık Evi: Var / Faal Değil

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Var

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

YAKACIK KÖYÜ

IMG0049A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 730

İle Uzaklığı:  26 km

İlçeye Uzaklığı:  8 km

Rakım:  640 m

Sağlık Evi: Var / Faal

Sağlık Ocağı: Yok

İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Var

 

 

YAZILI KÖYÜ

yzlı2

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 1085

İle Uzaklığı:  35 km

İlçeye Uzaklığı:  17 km

Rakım:  645 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Var / Faal

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon:  Var

 

 

YENİKÖY

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/oguzelimerkezso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 33

İle Uzaklığı:  29 km

İlçeye Uzaklığı:  11 km

Rakım:  605 m

Sağlık Evi:Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon. Yok

 

 

YEŞİLTEPE KÖYÜ

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/images/kurulus_saglik_ocaklari/doganpinarso.jpg

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 174

İle Uzaklığı:  40 km

İlçeye Uzaklığı:  22 km

Rakım:  575 m

Sağlık Evi: Yok

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Yok

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

YUKARIGÜNEYSE KÖYÜ

IMG0075A

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 304

İle Uzaklığı:  37 km

İlçeye Uzaklığı:  19 km

Rakım:   m

Sağlık Evi : Var / Faal Değil

Sağlık Ocağı: Yok

 İlköğretim Okulu: Var / Faal

Taşımalı Eğitim Yapılıyor

 PTT Şubesi: Yok

PTT Acentası: Yok

 Su Şebekesi: Var

Kanalizasyon: Yok

 

 

Oğuzeli Ulaşım

 

gaziantep-havaalani.jpg

Gaziantep Hava Limanı sivil kategoride olup; 1976 yılında hizmete girmiştir. 1998 yılında inşaatına başlanan ve 2006 yılında ise tamamlanarak Uluslararası statüye getirilen Gaziantep Havaalanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak Gaziantep Uluslararası Havaalanı olurken, uçakların sisli ve yağışlı havalarda inmelerini ve kalkmalarını sağlayan ILS cihazı da takıldı.

Yaklaşık toplam 3.500.000m² kurulu alanı bulunan Gaziantep Havaalanı'nın 2792m² terminal binası mevcuttur.

Gaziantep Havaalanı'nda CIP Salonu ile hizmet verilmektedir.

Gaziantep Havaalanı şehir merkezine 20 km ( kilometre ) mesafededir.

Gaziantep Oğuzeli Havaalanı Adres : Gaziantep Havaalanı Oğuzeli/Gaziantep

Gaziantep Havaalanı Telefon numarası : 0 342 582 11 11 / 582 10 12

Gaziantep Havaalanı Oğuzeli ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.

 

 

Oğuzeli Kültür ve Yaşam

İlçenin Turistik ve Kültürel Değerleri-Gezilip Görülebilecek Yerleri

İlçe merkezinin güney batı köşesinde yeralan Karpuzatan piknik alanı ve alabalık üretim tesisleri yaz günlerinde halkın rahatlıkla dinlenebileceği ve mesire yapabileceği önemli bir yerdir. Ayrıca 1995 yılında ilçe merkezinde faaliyete geçirilen Cumhuriyet parkı, çay bahçesiyle, lokantasıyla ve düğün salonuyla önemli bir hizmeti gerçekleştirmektedir. Kırmızının değişik tonlarından oluşan narlardan meydana gelen nar bahçeleri görülmeye değer bir manzara oluşturmaktadır.

 

 

Ezo Gelin

http://www.haber24.com/resimler/haber_resim/2009-03/23/36422/36422_haber24_o.jpg

Urus (Dokuz Yol) köyünün güzeli Ezo gelin.

 

 

Yakacık Camii

IMG0049A

Yakacık Köyü merkezinde bulunan Camii giriş kısmında, yapı taş üzerinde 4 satır halinde Arapça harflerle yazıl kitabe yer almaktadır. Sultan II Abdulhamid döneminde yapılmıştır.

 

Orta Camii

IMG0050A

Oğuzeli ilçesinde bulunan Orta Camii Selçuklu zamanında yapılmıştır.

 

 

Çaybaşı Köyü Camii

çybş3

Çaybaşı Köyü Camii dikdörtgen planlı küçük bir tarihi camidir.

 

 

Hacı Hamza Baba Türbesi

IMG0052A

 

 

Gafur Baba Türbesi

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/gafurbaba.jpg

Gaziantep Oğuzeli karayolunun kuzeybatısında yer almaktadır. Aynı ölçülerde içerde üzeri toprak kapatılmış 2 adet mezar bulunmaktadır.

 

 

Yeşildere Köprüsü

IMG0054A

Köyün kuzeydoğusunda bulunan köprü Çaybaşı Mah. Yeşildere Beldesine bağlayan yol üzerinde bulunmaktadır.

 

 

Yakacık Köprüsü

IMG0055A

Antik dönem yol güzergahı olan Gaziantep Tilbaşar Kalesi arasında, Sacır suyu üzerinde Yakacık ile Küçük Karacaören köy yolu üzerindedir.

 

 

 

Yeşildere Dut Ağacı

IMG0056A

Yeşildere Beldesinin hemen girişinde bulunmaktadır. Gövdesi Yüksekliği 15m Gövde çapı 2m yaşı 250-300 yıldır.

 

 

Yeşildere Dut Ağacı

IMG0057A

Yeşildere Beldesinin hemen girişinde bulunmaktadır. Gövdesi Yüksekliği 15m Gövde çapı 4m yaşı 300 yıldır.

 

 

Yalnızbağ Dut Ağacı

IMG0058A

Yalnızbağ Köyü içinde bulunmaktadır. Gövdesi Yüksekliği 35m Gövde çapı 3m yaşı 250 yıldır.

 

 

 

Yakacık Ören Yeri

IMG0059A

Yakacık Köyünün batısında keriz mezrasında bulunmaktadır.

 

 

Çaybaşı Höyük

IMG0060A

Yeşildere Beldesinden 5km uzaklıktadır.

 

 

Balıkkaya Höyük

IMG0061A

Yeşildere Beldesinden 1,5km kuzeydoğunda Ballıkaya mevkinin güneyinde bulunmaktadır.

 

Yeşildere Höyük

IMG0062A

Köyün yerleşimi höyük üzerinde bulunmaktadır. Yüksekliği 30m. 

 

 

Kastel Höyük

IMG0063A

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait keramik parçalarını bol miktarda görmek mümkün. Yüksekliği 15m.

 

Abbas Höyük

IMG0064A

Oğuzeli ilçesi, Karpuzatan mevkiinde yer alır.

 

Sazgın Höyük

IMG0065A

Oğuzeli merkez ilçeye bağlı bulunan Sazgın köyündedir. Yüksekliği 200m.

 

Seylan Höyük

IMG0066A

Oğuzeli ilçesine 3km. güneybatısında yer alır. Yüksekliği 20m.

 

Taşyazı Höyük

IMG0067A

Oğuzeli merkez ilçeye bağlı Taşyazı köyünün kuzeyinde yol kenarında yer alır. Yüksekliği 20m.

 

Çatalsu Höyük

IMG0068A

Çatalsu köyü sınırları içerinde, köyün güneyinde yol üzerinde yer alır. Yüksekliği 40m.

 

Kayalıpınar Höyük

IMG0069A

Oğuzeli ilçesi, Kayalıpınar köyünün 500m güneydoğusunda yer alır. Yüksekliği 100m.

 

Büyükkaracaören Höyük

IMG0070A

Büyükkaracaören köyü sınırları içinde asfalt yol üzerinde yer alır. Yüksekliği 35m.

 

Tüzel Höyük

IMG0071A

Tüzel köyünün 400m. Batısında asfalt yol üzerinde yer alır. Yüksekliği 25m.

 

Çavuşbaşı Höyük 

IMG0072A

Höyüğün 1km. batısında Çavuşbaşı köyü, doğusunda kayalıpınar, kuzeyinde Gebe köyü yer almaktadır. Yüksekliği 10m.

 

Pınarbaşı Höyük

IMG0073A

Oğuzeli ilçesi, Pınarbaşı köyünün 300m. Doğusunda yer almaktadır. Yüksekliği 90m.

 

Aydınkaya Höyük

IMG0074A

Köyün girişinde yol kenarındadır. Yüksekliği 2m.

 

Yukarıgüneyse Höyük

IMG0075A

Köyün doğusunda yer alır. Yüksekliği 70m.

  

Yazılı (Tümp) Höyük

IMG0076A

Yazılı köyünün çekirdeğini oluşturur. Yüksekliği 20m.

 

İkizkuyu Höyük

IMG0077A

İkizkuyu köyündedir. Yüksekliği 150m.

 

Küçükkaracaören Höyük

IMG0078A

Köyün 1km. doğusunda şose yol ile höyüğe ulaşılır. Yüksekliği 5m.

 

Tılbaşar Höyük

IMG0079A

Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan (Tılbaşar) köyü sınırları içerisindedir. Yüksekliği 10m.

 

Akça Höyük

IMG0080A

Kaşyolu köyüne bağlı Akça höyük mezrasının hemen kuzeyinde yer alır. Yüksekliği 60m.

 

Yenice Höyük

IMG0081A

Yenice Mahallesinin 400m. güneybatısında, Sacır suyunun 100m. Kuzeydoğusunda yer alır. Yüksekliği 15m.

 

Yona Höyük

IMG0082A

Doğanpınar Beldesine bağlı Yona köyü sınırları içerisindedir. Yüksekliği 20m.

 

Doğanpınar Höyük

IMG0083A

Köyün batısında asfalt yol üzerindedir. Yüksekliği 20m.

 

Karadibek Höyük

IMG0084A

Karadibek köyün 1km. güneybatısında yer alır. Yüksekliği 20m.

 

Cüdeyli Höyük

IMG0085A

Kayacık Köyü sınırları içerisinde yer alır. Yüksekliği 5m.

 

Karaburun Höyük

IMG0086A

Gaziantep-Elbeyli karayolu üzerinde, Karaburun köyünün 1km. batısında yer alır. Yüksekliği 60m.

 

Tilhalit Höyük

IMG0087A

Oğuzeli İlçesinin Doğanpınar Köyüne bağlı Asmacık köyü hudutları dahilindedir. Yüksekliği 20m.

 

Deve Höyük

IMG0088A

Devehöyük köyün güneybatısında, güneyini Suriye sınırı oluşturmaktadır. Yüksekliği 10m.

 

Dibecik Höyük

IMG0089A

Höyük Dibecik köyünün hemen doğusunda yer alır. Yüksekliği 30m.

 

Karahasan Höyük

IMG0090A

Höyük, Taşlı köyünün 2km. kuzeyinde ve Güveçli köyü mezrasına 200m. Mesafesindedir. Yüksekliği 10m.

 

Ekinveren Höyük

IMG0091A

Dokuzyol köyünün 2km. güneyinde, asfalt yol üzerinde bulunmaktadır. Yüksekliği 4m.

 

Sergili Höyük

IMG0092A

Sergili köyünün 3km. kuzeyindedir. Yüksekliği 12m.

 

Tınazdere Höyük

IMG0093A

Tınazdere köyüne 2km. kuzey yönünde yer alır. Yüksekliği 8m.

 

 

Cumhuriyet parkı

oğuz3

 

 

Delik Tepe

http://deliklitepe.com/deliklitepe.JPG

Oğuzeli'nin yaklaşık 3 km doğusuna düşen bu tepenin üzerinde bulunan büyük ve tek parça kayalığın yan tarafında oyuk şeklinde delikler bulunduğundan buraya DELİKLİTEPE adı verilmiş olup, ayrıca bu deliğin yaklaşık 100 metre yanında bulunan KIZLAR KUYUSU adi verilen bir delikten girilince Oğuzeli'nin bir koyu olan Tılbaşar'da bulunan Tılbaşar Höyüğüne kadar yeraltı geçidinin bulunduğu söylenir.

Buraya KIZLAR KUYUSU denilmesinin nedeni ilce büyüklerinin anlattığına göre Fransızlar Oğuzeli'ni işgal ettiklerinde birçok kızı burada öldürüp bu mağara girişine attıklarından dolayı verildiği söylenmektedir.

 

 

 

Kayacık Barajı

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/kayacik2.jpg

 

 

Karpuzatan piknik Alanı

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/karpuzatan1.jpg

 

 

Oğuzeli Gündoğdu (Tılbaşar) Kalesi

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/tilbasar.jpg

http://www.gaziantep.com/files/images/Tilba%C5%9Far%20Kalesi.jpg

 

Alabalık Üretim Tesisleri

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/karpuzatan2.jpg

 

 

Cumhurriyet Meydanı

http://okulweb.meb.gov.tr/27/06/150615/images/ilce_il/oguzeli4.jpg

 

 

Sebze Hali

click to zoom

 

 

Oğuzeli Sacır Suyu

http://deliklitepe.com/Sacir.JPG

16. yüzyıla ilişkin defter i hakani ve ser i mahkeme sicillerinde Oğuzeli KIZILHISAR I TAHTANI diye geçmektedir.  Yavuz Sultan Selim in Mısır seferi üzerine Oğuzeli Omsalı sınırları içine girmiştir. Mısırlı İbrahim Pasa devrine kadar önemli olaylar olmamıştır. Ancak 17. yüzyıl baslarındaki yoğun Türkmen göçlerinin iskanı sırasında ve bunu izleyen yıllarda yabancı göçebe oymakların baskınlarına soygunculuklarına uğramıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

Âbidin, 1938 Abidin, A., "Aynî'nin Ikdu'l-Cum'an fi Tarih-i ehli'z-Zeman Adlı Tarihinde Osmanlılara Ait verilen Malumatın Tedkiki", Tarih Semineri Dergisi, İstanbul, 1938.

Acar, 1978Acar, Ahmet, "Türkiye'de Depremler", Çeşitli Konular, Erzurum, 1978.

Akdoğan, A. H., Gaziantep ve Kilis'te Dinî Olmayan Yapılar, (basılmamış lisans tezi) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Akpolat ve arkadaşları, Gaziantep Kalesi Belgeleme ve Tarihsel Araştırma Projesi, Ankara 1984.

Aksoy, 1942 Aksoy, Ö. A, "Eski Bir Kültür ve Medeniyet Şehri", Başpınar, sayı 51. Gaziantep, 1942

Akozan, 1963 Akozan, Feridun, "Türk Han ve Kervansarayları", Türk San'at Tarihi Araştırma ve İncelemeleri cilt 1, İstanbul, 1963.

Aksoy, Ö. A., "Bu Şehrin Methinde Lisan Kaasırdır", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 3, sayı 26,Gaziantep, 1960.

Alpargu, M., XV. Yüzyılda Antep'in Tarihine Umumi Bir Bakış", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Altun, A, Alaüddevle Camii, TDVİA, cıU 2, İstanbul 1990.

Altınöz, i., "Dulkadır Eyâletinin Kuruluşunda Antep Şehri", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Güziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Altınöz, i., "Gaziantep Alaüddevle Camii ve Vakfiyesi", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, ed. Yusuf Küçükdağ, Gaziantep 2000.

Arpacıoğlu, A., "1872 Yılında Yapılmış Bir Antep Evi", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 4, sayı 47,Gaziantep, 1961.

AŞMS (Antep Şer'i Mahkeme Sicilleri) Atalar, Ali, "Antepevlerinde Pencereler", Ayıntap, Sayı 1, Gaziantep, 2004.

Atlan, S. Atlan, Roma Cumhuriyet Tarihi, İ.Ü. İstanbul 1970., O. A. Taşyürek, Eskiçağda Kommagene, İ.Ü. Doktora Tezi, İstanbul 1973.

Aykaç, İ., "Gaziantep Camilerinin Türk İslâm Sanatlarındaki Yeri", Gaziantep Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep, 1987,

Azamat, N., "Aydı Mehmed", TDV/A, Cilt 4, İstanbul, 1991.

Başgelen, N., (1981) “Nizip’ten Birecik’e”, Anadolu Notları, İstanbul.

Başgelen, N., Dünya Kültür Mirasında Gaziantep, İstanbul, 1999.

Battı, Y D., Gaziantep İslâm Devri Camileri, (basılmamış lisans tezi), DTCF. Sanat Tarihi Bölümü, Ankara, 1965.

Bayaz, 1994 Bayaz, \:\.,Antep Savunması Günlüğü, İstanbul, 1994.

Baykara, 1990 Baykara, Tuncer, Osmanlı Taşra Teşkilatında XVII!. Yüzyılda Görev ve Görevliler, Ankara, 1990.

Bayram, 2000 Bayram, M. "Lala Mustafa Paşa'nın Gaziantep'teki Vakıfları", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, Gaziantep, 2000.

Bayram, Abdullah Edip, Şiir Defteri, Gaziantep, tarihsiz, 164.

Bicik, M., "Selçuklular Zamanında Gaziantep", Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 95 (1994).

Bursalı, Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, (Hazırlayanlar A. Fikri Yavuz - İsmail Özen)c. 1, Meral Yayınevi, İstanbul, tarihsiz.

Canard, M., "Ayıhtab", El, 2nd edition, I, p. 791.Chauvet, A. - Isambert, E., Itineraire de TOrient, Syrie, Palestine, Paris, 1882. 2. baskı.

Chesney, F. R., The Expedition for the Survey ofthe Rivers Euphrates and Tıgris in the years 1835, 1836 and 1837 in Four volumes, 1. cilt, London, 1850.

Çam, N., Gaziantep Camileri, (basılmamış lisans tezi), İlahiyat Fakültesi, Ankara, 1973.

Çam, N., 1984Çam, N., "Gaziantep'te Kastel Adı verilen Su Tesisleri", Vakıflar Dergisi, Sayı 18, Ankara,1984.

Çam, N;, Minber 1988 Çam, N., "Gaziantep Camilerinde Minber Problemi ve Müteharrik Minberler", Belleten,c. Lll /205 (Aralık 1988), Ankara, 1988.

Çam, N., Şeyh Fethullah Külliyesi, Ankara, 1989.

Çam, N., 1990 Çam, N., Gaziantep Boyacı (Kadı Kemâlettin) Camii, Ankara, 1990.

Çam,  N., 1996 Çam, N., Gaziantep (mimari), TDVİA, ciJt 13, İstanbul 1996.

Çam, N., 2000Çam, N., "Gaziantep'te Türk Mimarisi", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu,(ed. Yusuf Küçükdağ), Gaziantep, 2000.

Çam, N., Ferhat Mı Yaman Antepli Mıhçı Zekeriya Tar mı?", Ayıntap, sayı: 3, Gaziantep, 2005.

Çelik, B., "XVI ve XVII. Yüzyıllarda Antep'tc Ticaret ve Bu Konuda Karşılaşılan Bazı Zorluklar", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep (Editör Yusuf Küçükdağ),Gaziantep 1999.

Çınar, H., "Antep Şehrinde XVIII. Yüzyılda Kurulan Medreseler ve Vakıfları", Cumhuriyetin 75.Yılına Armağan Güziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Çiftçi, H. R. - Yener, Ş. S., Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Gaziantep'te Sanat ve Ticaretû//ör/, Gaziantep, 1971.

Çiner R, Gaziantep Çevresinde Paleolotik Buluntular" Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3-4, Ankara 1958.

Dağlıoğlu, H. T., Antep ve Antep Kalesi, Gaziantep, 1930.

Dağlıoğlu, H. T., Miladi 16, Hicrî 10 Asırda Antep, Gaziantep 1937.

Darkol, B., "Ayıntab", İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1970.

Devecioğlu, Tülay, "Gaziantep Kalesi 2002 Yılı Kazı Çalışmaları", Ayıntap, Sayı 1, Gaziantep,2004, s. 4-7.Dussaud, R., La Topographie Historigue de la Syria, Paris, 1927.

Eralp, N., "Kcyvan Hamamı", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 4, sayı 45, Gaziantep, 1961.

Ergeç, 1999 Ergeç, R, "Gaziantep Kalesi", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Güziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Ergeç, 2000, ss. 269-294.Ergeç, R, "Gaziantep Kalesi ve Hamamı", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu,ed. Yusuf Küçükdağ, Gaziantep 2000.

Ergin, K. E. - Güçlü, U. - Uz, Z., Türkiye ve Civarı Deprem Katalogu, İstanbul, 1967.

Ergun, S. N , Türk Şairleri, c. II, İstanbul, 1935.

Erguvanh, K., "Gaziantep - Narlı Arasının Jeolojisi ve İnşaat Taşlan", Gaziantep Kültür, c. 2,sayı 23 , Gaziantep, 1959

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, İstanbul, 1935, c. 9, s. 352-360.

Filian, G. H., Armenian and her People, Hatford, 1896.

Gaziantep, Envanteri 2005 Gaziantep İl Özel İdaresi Kültür Hizmeti, Gaziantep Valiliği 2005 (Heyet)

Gaziantep, İlçeleri Envanteri 2007 Gaziantep İl Özel İdaresi Kültür Hizmeti, Gaziantep Valiliği 2005 (Heyet)

Gaziantep Ulemalarından Müderris Bülbülzade Hacı Abdullah Bayram, Gaziantep, 1996.

Gökbilgin 1979 Gökbilgin, M. Tayyib, "MihaloğuUan", İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1979.

Gündoğdu, H., Dulkaduiı Beyliği Mimarisi, Ankara, 1986.

Güzelbey, 2, 1939 Güzelbey, C. C., Şıh Camii ve Şıh Hamamı, Başpınar, Sayı 2, Gaziantep, 1939.

Güzelbey 3, 1939 Güzelbey, C. C, Şıh Camii ve Şıh Hamamı, Başpınar, Sayı 3, Gaziantep, 1939.

Güzelbey, 1949 Güzelbey, C C, "Meşhur Şeyhler ve Ziyaretler: Şamşıhıoğlu", Başpınar, Sayı 105-106 (Ocak-Şubat 1949), Gaziantep. )949, s. U.

Güzelbey, 1960 Güzelbey, C. C, "Gaziantep'te Yapıcılık", Gaziantep Kültür Dergisi, cilt 3, Sayı 35, Gaziantep, 1960.

Güzelbey, Alaüddevle, 1961 Güzelbey, C. C, "Alaüddevle Camii", Gaziantep Kültür Dergisi, cilt 4, sayı 44,Gaziantep, 1961.

Güzelbey, Bedesten, 1961 Güzelbey, C. C, "Bedesten ve Gaziantep Bedestenleri", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 4,sayı 40, Gaziantep, 1961.

Güzelbey, Camilerimiz 3, 1962 Güzelbey, C. C, "Camilerimiz", Her Yönüyle Gaziantepli Tanıtıyoruz, sayı 3 (Temmuz1962), Gaziantep 1962.

Güzelbey, Camilerimiz 4, 1962 Güzelbey, C. C, "Camilerimiz", Her Yönüyle Gaziantep'i Tanıtıyoruz, sayı 4 (Ağustos 1962), Gaziantep 1962.

Güzelbey, Eyüboğlu, 1962 Güzelbey, C. C, Eyüboğlu Camii, Her Yönüyle Gaziantep'i Tanıtıyoruz, sayı 6 (Ekim1962), Gaziantep 1962.

Güzelbey, Hüseyin Paşa, 1962Güzelbey, C. C, "Hüseyin Paşa Camii," Her Yönüyle Gaziantep'i Tanıtıyoruz, Sayı 1(Mayıs 1962), Gaziantep, 1962.

Güzelbey, Nakşibendi, 1962 Güzelbey, C. C, "Antep'te Nakşibendi Tekkesi", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 5, sayı 49,Gaziantep, 1962.

Güzelbey, Ağa, 1963Güzelbey, C. C, "Ağa Camii", Her Yönüyle Gaziantep'i Tanıtıyoruz, sayı 11 (31 Mart1963), Gaziantep 1963.

Güzelbey, Tahtalı, 1963 Güzelbey, C. C, "Tahtalı Camii Hakkında Bir İnceleme", Her Yönüyle Gaziantep'i Tanıtıyoruz, sayı, 12 (30 Nisan 1963), Gaziantep 1962.

Güzelbey, Evliyalar, 1964 Güzelbey, C. C, Gaziantep Evliyaları, Gaziantep, 1964.

Güzelbey, Hamamlar, 1964 Güzelbey, C. C, "Gaziantep Hamamları ve Bir Belgenin Düzelttiği Yanlışlık", Gaziantep Kültür Dergisi, cilt 7, sayı 84, Gaziantep, 1964.

Güzelbey, Kuveyk, 1964 Güzelbey, C. C, "Kuveyk Suyu Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Kültür Dergisi, c. 7, sayı76, Gaziantep, 1964.

Güzelbey, Cilt 142, 1966 Güzelbey, C. C, Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicilleri (Cilt 142 ila 143) (Milâdî 1826 ilâ1838), Gaziantep 1966.

Güzelbey, Cilt 144, 1966 Güzelbey, C. C, Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicilleri (Cilt 144-152) (Milâdî 1841 - 1886), Gaziantep, 1966.

Güzelbey, Cilt 153, 1966Güzelbey, C. C, Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicilleri (Cilt 153 ila 160) (Milâdî 1886 ilâ1909), Gaziantep, 1966. Güzelbey, Eski Gaziantep, 1967

Güzelbey, C. C., "Eski Gaziantep ve Çukur Bostan", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 10, sayı 115, Gaziantep, 1967.

Güzelbey, Kale, 1967 Güzelbey, C. C., "Gaziantep Kalesi", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 10, sayı 110, Gaziantep,1967.

Güzelbey, Hüseyin Ağa, 1967 Güzelbey, C, C., "Voyvoda ve Medrese Kurucusu Nurali Ağa oğlu Hüseyin Ağa",Gaziantep Kültür Dergisi, c. 10, sayı 111, Gaziantep, 1967.

Güzelbey, 1970 Güzelbey, C. C., Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicilleri'nden Örnekler (Cilt 81-141) (Milâdî 1729-1825), Gaziantep, 1970.

Güzelbey, 1984 Güzelbey, C. C., Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep, 1984.

Güzelbey, 1992 Güzelbey, Cemil Cahit, Gaziantep'ten Kesitler, Gaziantep, 1992.

Güzelhan, 1959 Güzelhan, M., Ayıntap Tarihinden Notlar, Gaziantep, 1959.

Güzelhan., Hüseyin Ağa, 1965 Güzelhan, M., "Hüseyin Ağa Medresesi", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 8, sayı 90, Gaziantep, 1965.

Güzelhan, Hamam, 1965Güzeihan, M., "İki Kapıh Hamam - Dutlu Hamamı", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 8, sayı91, Gaziantep 1965.

Güzelhan, Uzun Çarşı, 1965 Güzelhan, M., "Uzun Çarşı ve Civarı", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 8, sayı 89, Gaziantep,1965.

Güzelhan, Kale, 1966 Güzelhan, M., "Kale Kasteli-Kale Kapısı", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 9, s. 99,Gaziantep, 1966.

Güzelhan, Tekke, 1966 Güzelhan, M., "Kâzımi Tekyesi", Gaziantep Kültür Dergisi, c, 9, s. 100, Gaziantep, 1966.

Hellenkemper, H., Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft Edesse und Königreich Kleinarmenien, Bonn 1966, p. 47 vd. îmamoğulları, İ. H, Geçmişten Günümüze Nizip, İstanbul, 2002.

Kalelioğlu, B., "Gaziantep Yöresinde Yerleşme, Meskenler, Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler",DTCF Dergisi, XXni/3-4 (1970), Ankara, 1977.

Kalelioğlu, E, Gaziantep Yöresinin Fizikî Coğrafyası, DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi sayı 3-4, Ankara 1972.

Kanalıcı, M. S., "Boyacı Camii", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 4, sayı 43, Gaziantep, 1961.

Kâtip Çelebi, Cihannüma, s. 566.

Kınal, F., Hitit Devletleri İçin Kuzey Suriye'nin Önemi", Atatürk Konferansları Sayı 4, Ankara1971.

Köy Envanter, Etüdlerine Göre Gaziantep, K.İ.B.Y., Konya, 1967,Kum, N., "Sam Şeyhi Oğullan Elindeki Beratlara Dair Bir Açıklama", Başpınar, 105-106 (Ocak-Şubat 1949). Gaziantep, 1949.

Kum, N., "Şeyhcan Tekkesi", Başpınar, sayı 156, s, 87- 171Kuran, 1969.

Kuran, A., Anadolu Medreseleri, Ankara, 1969.

Küçükdağ, Y., "Antep Mevlevihanesi ve Vakfiyeleri", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, ed. Yusuf Küçükdağ, Gaziantep 2000.

Lohanizâde, M. N., Gaziantep Müdâfaası (Haz. Burhan Bozgeyik), Gaziantep, 2003.

Oğuzeli, Oğuzeli Nurdağı Kaymakamlığı

Özdeğer, H., "XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep'in Sosyal ve Ekonomik Durumu",Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 16 (Şubat 1982), İstanbul, 1982.

 Özkarcı, 1988 Özkarcı, M., Gaziantep İl Merkezinde Bulunan Hanlar (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzumm Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Erzurum, 1988.

Özkarcı, 1995 Özkarcı, M., Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Vakıflar Dergisi, cilt XXV, Ankara1995,8.39-66.

Özkarcı, 1997 Özkarcı, M., "Gaziantep'te Dört Han", Vakıflar Dergisi, cilt XXVI, Ankara 1997.

Özkarcı, 1999 Özkarcı, Mehmet, "Gaziantep Elbeyli Hanı", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Güziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Özkarcı, 2000 Özkarcı, M., "Gaziantep'te Üç Han", Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, ed. Yusuf Küçükdağ, Gaziantep 2000.

Pococke, R., A Description of the East and Some Other Countries /, London 1743.

Purchstein, H., Reisen in Kleinasien und Nord Syrien, Berlin, 1890.

Sahihi oğlu, H., "Dürdüncü Murad'ın Bağdat Seferi Menzilnamesi", Belgeler, c. II, İstanbul,1967.

Salname-i Vilâyet-i Halep, Halep, 1303, 1317.Sarre, F., Seldschukische Kleinkusî, Leipzig, 1909.

Sarre, F. - Herzfeld, E., Arehaeologische Reise im Euphrat und Tigris Gehiet, 4 cilt, Berlin 1911-1920.

Sevinç, N., Gaziantep'de Yer Adları ve Türk Boyları Türk Aşiretleri Türk Oymakları, İstanbul,1983.

Soysal, H. - Sipahioğlu, Ş. - Kolçak, D. - Altınok, Y, Türkiye ve Çevresinin Tarihsel DepremKatalogu, İstanbul, 1981.

Sözen, M., "Eine Moschee von seltenem Typ in Anatolia: Die Şeyh Fethuilah Moschee inGaziantep", .4/?o//ca, sayı 1969-1970.

Sümer, 1964 Sümer, F., "Çukur-ova Tarihine Dâir Araştırmalar", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 1,Ankara 1964, s. 19.

Sümer, F., Oğuzlar, Ankara, 1972.Sümer, R, "Karagözlüler", Türk Ansiklopedisi, c. 21, İstanbul, 1974.

Tanrıkorur, B., "Gaziantep Mevlevihanesi", TDVİA, c. 13, İstanbul 1996.

T. H., "Ayıntab", İslâm Ansiklopedisi, c. 2, İstanbul, 1970.

Topkaraoğlu, N., "Gaziantep FethuUah Camii ve Zaviyesi", Vakıflar Dergisi, c. 19, Ankara,1985.

Tüncer, O. C, "Kilis Mevlevihanesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 1996.

Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 1971.

Ugurluer, Murat, Tvan Resimleri ile Süslenmiş Bir Antepevi", Yorum, sayı 20, Gaziantep, 2000.

Ugurluer, Murat, "Antepevlerinde Kitabeler, Değişim, sayı 20, Gaziantep, 2003.

Ugurluer, Murat, "Ermeni Harfli Türkçe Bir Kitabe", Ayıntab, sayı 3, gaziantep, 2005.

Ugurluer, Murat, Antepevleri Kitabeleri, Gaziantep, 2006.

Ugurluer, Murat, Gaziantep'ten Bir Kastel, Ayıntap, Sayı 6, Gaziantep, 2006, s. 28-31

Uzel, S., Gaziantep Sava.^mın İçyüzü, Ankara, 1952.

Yakar, İ., XV. Yüzyıl Mesnevi Şairlerinden Hikmetname Sahibi Antepli İbrahim Bali'\ Ayıntap,Sayı 3, Gaziantep, 2005.

Yakut el-Hama vî, "Ayıntab" maddesi, Mu'cemu'l-Buldan, c. IV, s. 759.

Yalgın, A. R., Cenup'ta Türkmen Oymakları, İstanbul, 5 cilt. Adana, İstanbul, 1931-1937.

Yavuz, 1999.Yavuz, N. "XVI. Yüzyılda Antep Vakıfları", Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Güziantep (Editör Yusuf Küçükdağ), Gaziantep 1999.

Yener, 1938Yener, Ş. S., Gaziantep Büyükleri, Gaziantep, 1938.Yener, 1940

Yener, Şakir Sabri, "Gaziantep Kitabelerinden Bazıları", Başpınar, Sayı 22, Gaziantep,1940.

Yener, 1941Yener, Ş. S., "Gaziantep Kitabelerinden Bazıları", Başpınar, Sayı 26, Gaziantep, 1941.

Yener, 1941Yener, Ş. S., "Gaziantep'te Eski Eserler", Başpınar, sayı 28, Gaziantep, 1941, s. 8.Yener, 1948

Yener, Ş. S., "İki Vakfiye", Başpınar, sayı 105-106 (Eylül-Ekim 1948), Gaziantep, 1948.

Yener, 1958 Yener, Ş. S., Gaziantep Kitabeleri, Gaziantep, 1958.

Yener, 1960 Yener, Ş. S., "Gaziantep'te 182 Yıllık Bir Ev", Gaziantep Kültür Dergisi, sayı 31,Gaziantep, 1960.

Yener, 1961Yener, Ş. S., "Antep Hakkında 850 Yıl Öncesine Ait Bir Belge", Gaziantep Kültür, c. 4, sayı 40,Gaziantep, 1961.

Yener, 1968Yener, Ş. S. "Hüseyin Paşa Kimdir", Gaziantep Kültür Dergisi, c. 11, sayı 127, Gaziantep, 1968.

Yener-Solmaz, 1969.Yener, Ş. S. - Solmaz, M., Gaziantep Çevre İncelemesi, Gaziantep, 1969.

Yetkin, H., Gaziantep Savaşı Hatıralarından Derlemeler, Gaziantep, 1962.

Yınanç, R., Dulkadir Beyliği, Ankara, 1989.

Yücel, H., "Ayıntab Mevlevihanesi", Toplumsal Tarih, sayı 5, İstanbul, 1994.

Yöre Dergisi, Yıl 2, Sayı 9, Gaziantep 1992.

Zavar, A., Gaziantep'te Türk Dinî Mimarisi, (basılmamış lisans tezi) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul, 1970.