Arapçanın Dili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İÇİNDEKİLER

 

1- Yeni Başlayanlara………………………………………………….….              7 

2- Günlük Konuşma Metinleri  (32 konu içeriyor.)……………………….             33

3- Arapçayı Öğrenmek İçin Seçilmiş Konular …………………………..               61

4- Arapça’da Cümleler ve Kuruluş Yollarının Özeti ……………………               79  

5- Harfi Cerleler İle İlgili İlmi Çalışmalar Ve Türkçeye Çevirisi ………                 87

6- Arapçada Eş Anlamlı Kelimeler Ve Her Kelimenin Özeliği…………                111        

7- Arapça da ki Bazı Terimlerin Harfi Cerler ile Kullanımı.…………….                105

8- Farklı Eş Anlamlı Kelimeler………………………………………..                   123               

9- Zıd Anlamlı Kelimeler………………………………………………                 153     

10- Altı Bablar ve Fiilleri………………………………………………                  161

11- Sayılar………………………………………………………………                165

12- Renkler………………………………………………………………               175

13- Vücut Organları……………………………………………………                 179

14- Ses İsimleri…………………………………………………………                 183

15- Saat Nasıl Öğrenilir?..........................................................................                189

16- Atasözleri……………………………………………………………               193

17- Hayvan ve  Kuş İsimleri…………………………………………….                201

18- Bilim İsimleri………………………………………………………..                209

19- Siyasi Terimler………………………………………………………               219    

20- Meyve ve Sebze İsimleri…………………………………………….               233

21- Banka Deyimleri……………………………………………………..              239

22- Aile Fertlerin İsimleri………………………………………………..               245             

23- Spor Deyimleri……………………………………………………….              249          

24- Meslek İsimleri……………………………………………………….              257

25- Hastalıklar ve Psikolojik Deyimleri………………………………….               263

26- Mutfakta Kullanılan Eşyalar ve Yiyeceklerin İsimleri……………….               277

27- Maden İsimleri………………………………………………………               285                     

28- Elbise İsimleri………………………………………………………..               289  

29- Arapça ve Türkçe Arasındaki Müşterek Kelimeler………………….               295

30- Eş Anlamlı İsimler…………………………………………………..                365        

31- Bazı Hayvan ve Kuşların Özellikleri………………………………..                369  

32- Hava Durumları ile İlgili Terimler…………………………………..                375      

33- Fıkıh Terimleri………………………………………………………               383                                

34- Bakanlıklar………………………………………………………….                409            

35- Matematik Terimleri…………………………………………………               411     

36- Müzik Terimleri……………………………………………………….            421       

37- Askeri Terimler ve Rütbeler…………………………………………...            425

38- Kuş ve Hayvan Yavrularının İsimleri………………………………….            437 

39- Sülasi-Mezid Fiillerin Çekimleri……………………………………….            439      

40 - Siga (Emsile-i Muhtelife)………………………………………………          449

41- İsim ve Sıfat Tamlaması………………………………………………..           453

42-Türkçe Olarak (İsim ve Sıfat Tamlaması)………………………………            457

42- Arapça Cümlelerin Tahlilini (İrabını Öğren)……………………………          473

43- Arapça-Türkçe Gramer Terimler……………………………………….           477

44-Arapça Kaynaklar………………………………………………………..         493

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TAKDİM

 

Her dilin kendine özgü harf, kelime, cümle yapısı ve ifade biçimleri olması kadar doğal başka ne olabilir ki? … Tabii olarak Arapçanın da kendine özel bir dil yapısı bulunmaktadır. Bunun yanında her dilde olduğu gibi onun da bir dil kullanım mantığı bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda dilin kültürünün, edebiyatının ve toplumunun düşünme biçiminin de temelini oluşturmaktadır. İşte bu temel mantık yeteri kadar net bir şekilde anlaşılmadıkça öğrenilen her dilbilgisi kuralı kafalarda biraz daha karmaşaya neden olmakta, disiplinsiz bilgi yığını her madde ile kördüğüm hâline gelmekte ve başarısızlık bu yumağın içinde kaybolma sonucuna oluşmaktadır. Kanaatimizce Arapça ne zor, ne imkânsız, ne de öğrenilmesi uzun zaman isteyen bir dildir.      

 

Matematiksel bir özellik taşıyan Arapça, belirli temel formüller üzerine kuruludur. Bu basit kurallar manzumesi öğrenildikten sonra, asıl önemli olan kelime bilgisine ulaşarak kuralları uygulayabilir hâle getirmektir. Ülkemizdeki Arapça dil öğretiminde en büyük eksiğimiz öğrenmek isteyenlerin bu gereksinimlerini karşılayacak materyallerin elimizde bulunmamasıdır. Çevremizde onlarca dilbilgisi kitabı olmasına karşın; hikâye, öykü, roman, tiyatro türlerinde öğrenenin ilgisini çekecek ve bunları anlamasına yardımcı olacak kelime bilgisi ve alıştırmalar bulunan eserler yok denecek kadar azdır. Arapça öğretiminin seviyesini yükseltmek ve kalitesini artırmak için kural merkezli olmaktan ziyâde, kelime işlemci ve ifâde kalıpları ile cümle biçimlerini öğreten kaynakların artması çok büyük önem arz etmektedir

 

Alfabe:Bir dildeki sesleri karşılamak üzere kullanılan ve belli bir sıraya göre dizilen harflerden meydana gelen sistem. Bugün bu şekliyle kullandığımız alfabe kelimesi Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan "alfa-beta" harfleri ve kelimelerinden oluşmuştur. Daha önceleri kullanılan Arapça alfabenin ilk iki harfi olan "Elif" ve "Be" harflerinden oluşturulun "Elifba" kelimesi kullanılıyordu. Her dilin kendine has bir alfabesi vardır. Dolayısıyla o dil ancak en güzel şekilde sadece o alfabe ile yazılabilir.

 

Kur'an-ı Kerîm bugün Arap alfabesi dediğimiz alfabe ile yazılmaktadır. Kur'an-ı Kerîm de Arapça olduğuna göre en iyi bir şekilde ancak bu harflerle yazılabilir. Bunun dışında bir alfabe asla Kur'an dilini gereği gibi seslendiremez ve okutamaz. Kur'an başka harflerle yazılmağa kalkışılırsa mutlaka anlam kaymalarına sebep olunur. Meselâ Kur'an, Batılılar tarafından okunsun diye, Lâtin alfabesi ile yazıldığı takdirde ilâhî kelâm olarak anlamı tamamen değişir ve aslından uzaklaştırılmış olur. Zîra Arap alfabesinde çok değişik sesleri veren ayrı ayrı harfler vardır.

 

Sözgelimi Arapça'da üç tane "h" vardır. Bunlardan"yaratıcı" anlamına gelen hâlık kelimesini Lâtin harfleriyle yazdığımızda "Hallâk" şeklinde yazacağız. Fakat "berber" anlamına gelen hallâk kelimesini de yazmak istersek yine aynı harflerle yazmak zorundayız. "Hallâk" (yaratıcı) olan Allah kelimesi ile "berber" kelimesi aynı harflerle yazıldığında bunları birbirinden ayırmak özellikle alfabeyi yeni öğrenen bir öğrenci için, bir hayli zor olacaktır. Aynı şekilde Arapça'da Kâf ve Kef harfleri vardır; bunlarla yazılan kelimeler her zaman birbirleriyle karıştırılabilir. Bunun dışında iki ayrı "T" harfi ve Lâtin alfabesindeki "Z" karşılığı yazılan üç tane harf vardır. "S" şeklinde yazılır. Bunlar da sürekli birbirleriyle karıştırılmaya mahkûmdur. Meselâ (sündüs) kelimesiyle (selâse) kelimesini ancak "S" harfiyle "Sündüs" ve "Selâse" şeklinde yazmak zorundayız.

 

Dolayısıyla Kur'an, indiği ve Hz. Peygamber (a.s.)'in bize okuduğu şekilde değil de çok daha değişik telâffuz edilen ve birçok anlamını da kaybeden bir metin olarak karşımıza çıkar .

 

Buna göre bir dili en iyi okutanın o dildeki seslerin karşılığı olan harfler ve o harflerden meydana gelmiş bulunan alfabe olduğu gayet açıktır. O halde en açık, kolay ve kolaylaştırılmış bir dil olan Arapça olarak nazil olan Kur'an-ı Kerîm de Arapça'dan başka bir dilin alfabesi ile doğru ve kolay okunup anlaşılamaz.

 

Arapça Derste Göreceğimiz Kelimelerin Manaları ve Kullanım Yerleri:

Bu derste yapmamız gereken,birinci derste geçen kelimelerin manalarını anlamaya çalışmak ve uygulamaktır.Mesela;Fiili mazinin kullanım gayesini aşağıdan öğrendikten sonra birinci derse dönüp tekrar kelimeye ve manasına bakarak aklınıza yerleşmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Emsile- i muhtelifedekiler:

Fiili Mazi Harfleriyle birlikte geçmiş zamanda vuku bulmuş bir işe delalet eder.

Fiili muzari:Harfleriyle şimdiki hal veya gelecek zamana delalet eden fiil.

Masdar ğayrı mîmî:Bir zamana delalet etmeksizin bir işe delalet eden kelimedir.

İsmi fail:Fiilin kendisiyle kaim olduğu zata delalet için kullanılan kelime.

İsmi meful:İş kendisi üzerine vaki olan zata delalet için kullanılan kelime.

Fiili muzari cehdi mutlak:Geçmiş zamanda bir fiilinyapılmadığına delaet eder.

Fiili muzari cehdi müstağrak:Konuşan kişinin konuşma anına kadar devam etmesi ile geçmiş zamanda bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiildir.(Cehdi müstağrakın cehdi mutlaktan bir başka farkı ise kendisinde ümit,beklenti manası olmasıdır.”henüz yardım etmedi,edebilir”gibi.)

Nefy-i, Hâl:Şimdiki zanamda bir fiilin nefyedildiğine(olumsuzluğuna)delalet eden fiildir.

Nefy-i İstikbal:Gelecek zamanda bir fiilin nefyedildiğine delalet eden fiildir.

Te’kid-i Nefy-i İstikbal:Gelecek zamanda bir fiilin te’kidle nefyedildiğine delalet eden fiildir.

Emri Ğaib:Ğaib olan,yani 3. tekil şahısdan bir fiilin yapılması kendisiyle istenen siğadır.

Nehy-i Ğaib: Ğaib olandan bir fiilin terki kendisiyle istenen siğadır.

Emri hazır:Hazır olan,yani muhatap konumunda olan kimseden bir fiilin yapılması kendisiyle istenen siğadır.

Nehy-i hazır:Hazır olandan bir fiilin kendisyle terki talep olunan siğadır.

İsm-i zaman:Fiilin kendisinde meydana gelen zamanı ifade için kullanılan isimdir.

İsmi mekan: Fiilin kendisinde meydana gelen mekanı ifade için kullanılan isimdir.

Masdar mîmî: Mimli masdar demektir.Masdar ğayrı mîmî gibidir.Tek farkı evvelinde mim olmasıdır.

İsmi Alet:Kendi vasıtası ile işlenen aleti ifade için kullanılır.

Masdar bina-i Merra:Yapılan işin sayısına delalet için kullanılan kelimedir.

Masdar bina-i Nev’i:Yapılan işin keyfiyetine delalet eden kullanılır.

İsmi Tasğir:Küçültülmüş şey üzerine delalet etmesi için kendisine “y┠harfi ilave edilen isimdir.

İsmi mensub:Bir şeyin nisbet edildiğine delalet etmesi için kelimenin sonuna öncesi meksur(esreli),şeddeli bir “y┠harfi eklenen isimdir.

Mübalağa ismi fail:Fiilin kendisiyle mübalağa ile kâim olduğunu ifade eden isimdir.

İsm-i Tafdil:Başkası üzerine ziyadeliği ifade ettiği halde,fiil kendisiyle kâim olan zata delalet için kullanılan isimdir.

Taaccub Fiilleri:Taaccub(hayretlik)üzerine delalet eden fiillerdir.


Diğer kelimeler:

Ötre diye bildiğimiz harekeye “zamme” ,kendisinde zamme bulunan harfe ise “mazmum” denir.
Esreye ise “kesre” ismi verilir.Kesreli harf ise “meksur” olarak adlandırılır.Üstün;”fetha”.Üstünlü harf ise “meftuh” dur.

Mütekellim:Konuşan kişi.(Ben)
Muhatap:(sen)2.tekil şahıs
Ğaib:(o)3.tekil şahıs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 المُحادَثةُ اليَومِيّةُ لِلطُّلابِ للذّينَ يَعرِفُونَ العربية قَليلاً

 

ARAPÇAYI AZ BİLEN ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK  KONUŞMA

  Not: Günlük konuşmalarda son hareke telaffuz edilmez, ancak biz yer yer son harekelerin telaffuzunu da verdik.

 

                              مَعلومَاتٌ أوّلِيّةٌ    Ön bilgiler

الحُروف HARFALER:

 

أ A  / إ     İY/  أُU   :

 ـ أَبٌ           Ebun (Baba) ـ إسلامٌ  İslâmun (İslam)

ـ أُذنٌ Uzunun (Kulak)

بَ  BE/ بِ / بُ BU

ـ بَلدةٌ       Beldetun (Şehir) ـ ج  بِلادٌ Bilâdun (Ülke)

 ـ بُراقٌBurâkun ( Burak)    

تَ  TE / تِ  Tİ  / تُTU

ـ تَرفيعٌ ( Terfi’un (Terfi'  ـ تِلمِيذٌ Tilmizun (Öğrenci)

 ـ تُرابٌTurâbun (Toprak)

ثَ  SE /  ثِ  Sİ/   ثُSU 

ـ ثَعلبٌ   Sa’lebun (Tilki)    ـ ثِمارٌ Simârun (Meyve)

 ثُلثٌ  Sulusun ( Üçte bir)

جَ  CÊ/ جِ /  جُCU

ـ جَامِعٌ     Câmi’un (Cami)  ـ جِيرانٌ Cirânun (Komşu)

ـ جُمعةٌCumu’atun (Cuma)

حَ   HA  / حِ   Hİ/  حُHU

ـ حَاكِمٌ     Hâkimun (Hakim)    ـ حِمارٌ Himârun (Eşek

ـ حُوتٌHûtun (Balina)  

خَ HA/ خِ  Hİ/ خُHU

ـ خَالِقٌ Hâlikun (Yaratıcı)   ـ خِنزيرٌ Hinzirun (Domuz)

ـ خُلدٌ   Huldun (Ebedi)

دَ  DÊ/ دِ  Dİ / دُ DU

ـ دَارٌ  Dârun  (Ev)              ـ دِينارٌ Dinârun (Dinar)

ـ دُودٌDûdun (Kurt, tırtıl)    

ذَ / ذِ  Zİ/   ذZU 

ـ  ذَهبٌ    Zêhebun (Altın)         ـ ذِئبٌ Zî'bun (Kurt)

ـ ذُبابٌ   Zubabun (Sinek)

رَ  RÊ/ رِ  Rİ/  رُRU

ـ رَسمٌ  ـ           Resmun (Resim)رِياءٌ Riyâun (Riya)

ـ رُمُوزٌRumûzun (Simgeler) 

زَ  ZÊ/ زِZİ   / زُZU 

ـ زَيتونٌ ـ  Zeytunun (Zeytin)    زنديقٌ  Zêndikun (Zendik)

ـ زُقاقٌZukakun (Sokak)    

سَ  SÊ/ سِ  Sİ/ سُSU

ـ سَاعةٌ   Sâatun (Saat)            ـ  سِلمٌSilmun (Barış)    

ـ سُندسٌSündüsün (İpek)  

شَ  ŞÊ/ شِ   Şİ/ شُŞU 

ـ شَاطِرٌ  ـ   Şâtirun (Çalışkan, mâhir)شِفاءٌ Şifâun (Şifa)

ـ شُكرٌŞukrun (şükür)  

صَ  SA/ صِ  Sİ /  صُSU

ـ صَيّادٌ  ـ    Sayyâdun (Avcı)صِغارٌ Siğârun  (Yavrular, küçükler

) ـصُوصٌ  Sûsun (Civciv)

ضَ  ZA  ضِ   / ضُZU

ـ ضَربٌ     Zarb unضِياءٌ ـ       Diyâun  ضُحى  Duhâ

طَ  TA / طِ  Tİ / طُTU

ـ طَاهرٌ  ـ    Tâhirun طِينٌ  ـ      Tînun طُبِعَTubi’a     

ظَ  ZA  /  ظِ  Zİ / ظُZU    

ـ ظَالمٌ  ـ      Zâlimun (Zâlim) ظِلالٌZilâlun (Gölgeler)

ـ ظُلمٌZulmun (Zulüm)      

عَ  ‘A  / عِ İ  ‘ /   عُ’U  

ـ عَائدٌ  ـ ‘Aidunعِصامٌ  ـ  ‘İsâmun  عُودٌ ‘Udun

غَ  ĞA/ غِ  Ğİ /  غُĞU

ـ غَائبٌ  ـ   Ğâibun (Mevcut olmayan)     غِناءٌ Ğinâun (Şarkı)

ـ غُلامٌĞulâmun (Genç çocuk)     

فَ / فِ  Fİ / فُFU

ـ فَائزٌ  Fâizun (Kazandı)    ـ فِرقةٌ Firkatun (Takım)

ـ فُرقانٌFurkânun (Furkan, Kuran)     

قَ  ĶA/ قِ  Kİ / قُĶU

ـ قَائلٌ  ـ   Kâtilun (Katil) قِسطٌKistun (Adalet, Pay, ölçü)   

 ـقٌربانٌKurbânun (Kurban)    

كَ  KÊ/ كِ Kİ  / كُKU

ـ كَائنٌ   ـ    Kâinun (Varlık)كِتابٌKitâbun (Kitap)   

ـ كُبّةٌKubbetu (Yumak, yuvarlak şey)   

لَ  L A / لِ  Lİ / لُ LU

 ـلَمسٌ  ـ    Lemsun (Dokunmak)لِياقةٌ Liyâkatun (Uygunluk)  

 ـلُؤلُؤٌLu'luun (İnci)  

مَ  MÊ  /  مِ Mİ  / مُMU 

 ـمَعروفٌ  ـ     M’arufun (Bilinen, meşhur)طِفلٌ (Tiflun (Çocuk

ـ مُكرّمٌMukarremun (Saygın)   

نَ  NÊ / نِ  Nİ  /  نُNU

 ـنَارٌ  ـ     Nârun (Ateş) نِيرانٌNîranun (Ateşler) 

 ـنُوريNuri (Nuri)

وَ  WA / وِ   Wİ /  وُWU 

ـ وَزيرٌـ  Vezirun (Vezir, bakan)  وِفاقٌVifâkun (İttifak)    

ـ وُعودٌVu’udun (Vaatler)  

هَـ   HA  / هِـ H İ   /     هُـ   HU

ـ هادٍي Hâdin (Hadi, yol gösteren)   

ـ  هِجرةٌ Hicretun (Hicret)     ـ هُريرةٌHureyretun (Kedicik)  

يَ YA  / يِ  Yİ /  يُYU 

 ـيَاقوتٌ Dayyikun (dar)  ضيِّق  ـ     Yâkûtun (Yakut)

ـ  يُساوي   Yüsâvi (Müsavi)

 

Bu konuları Gramer kitaplarından takip ediniz.

 

Teklik, ikilik, çokluk :

Teklik İsimi: المفرد Tek bir varlığı gösterir.

İkilik İsmi: المثنى İki varlığı gösterir. Müfret ismin sonuna  ان  (Merfû olursa)veya ين (Mecrur veya mensup olursa)

eklenerek yapılır.

Çokluk İsmi: الجمع Aynı cinsten birçok varlığı gösterir. Üç bölümde incelenir:

- Erkek çokluğu: جمع مذكر سالم Erkek olan veya sayılan varlıkların isimleri sonlarına  ون (Merfû olursa)veya ين

(Mecrur veya mensup olursa) eklenerek çoğul yapılır.

- Dişi çokluğu: جمع مؤنث سالم Dişi olan veya sayılan varlıkların isimleri sonlarına اتُ (Merfû olursa)veya اتِ (Mecrur veya

mensup olursa)eklenerek çoğul yapılır.

- Kırk çokluk: جمع تكسير Teklik kelimenin yapısı, biçimi değiştirilerek elde edilen çokluktur azlığı ve çokluğu gösteren çeşitli kalıpları vardır.

قَلَمٌ Kalemun (Bir kalem)(Merfû olursa)

ً( mensup olursa) قلماً

(Mecrur olursa)    قلمٍ

قَلَمَانِKalemâni - İki kalem (Merfû olursa) ِ

قَلَمَيْنِKalemeyni - İki kalem (Mecrur veya mensup olursa)  ِ

أقْلامٌ Êklâmun - Kalemler(Merfû olursa)

ً( mensup olursa) أقلاماً

(Mecrur olursa)    أقلامٍ

كِتَابٌ Kitâbun - Bir kitap ـ كتاباً ـ كتابٍ

كِتَابَانِ Kitâbâni-kitâbeyni - İki kitap

كِتَابَيْنِ(Mecrur veya mensup olursa)

كُتُبٌKutubun - Kitaplar     ـ كُتبٍ ـ كُتباً

مُحَمّدٌ Muhammedun - Bir Muhammed   ـ محمدٍ ـ محمداً

مُحَمّدانِ ِMuhammadâni-Muhammedeyni-İki Muhammed 

          (Merfû olursa)

مُحَمّديْن(Mecrur veya mensup olursa)

مُحَمّدونَMuhammadun - Bir çok Muhammed (Merfû olursa) 

مُحمدِينَ(Mecrur veya mensup olursa)

فَاطِمَةٌ Fâtimatun  - Bir Fatma  

فَاطِمَتانِ Fâtimatâni - Fâtimateyni - İki Fatma

 فَاطِمَتيْنِ(Mecrur veya mensup olursa)

فَاطِمَاتٌFâtimâtun - Fatmalar

مُسلمةٌ ـ مُسلمةً ـ مسلمةٍ  Bir Müslüman

مسلمتانİki Müslüman  (Merfû olursa)

مسلمتين(Mecrur veya mensup olursa)

مسلماتٌ(Merfû olursa) Müslümanlar  

مسلماتٍ(Mecrur veya mensup olursa)

شهرٌ ـ شهراً ـ شهرٍ Bir ay

شهرانِ    İki ay (Merfû olursa)

شهرين(Mecrur veya mensup olursa)

أشهرٌ ـ أشهراً ـ أشهرٍ Aylar

جَدٌ ـ جدّاً ـ جدٍّ Bir dede

جدّانِ   (Merfû olursa)İki dede

جدّينِ(Mecrur veya mensup olursa)

أجدادٌ ـ أجداداً ـ أجدادٍ Dedeler

 

Mazi, muzari, Emir ماضي، مضارع، أمر

 

فَتَحَ  -  Açtı - Feteha  يَفْتَحُAçıyor - Yeftehu   

إفْتَحْAç  - İftah  

كَسَرَ - Kırdı - Kesere   يَكْسِرُKırıyor - Yeksiru  

إكْسِرْKır - İksir 

قَامَ   -   Kalktı - Kâme يَقُومُ Kalkıyor - Yekûmu

قُمْKalk  - Kum  

İsim Tafdil إسم التّفضيل

 

قَصِيرٌ    -   Kısa - KasîrunاٌقْصَرٌDaha kısa  -  Aksarun   

كَبِيرٌ     -  Büyük - KebîrunأكْبَرٌDaha büyük  -  Êkberun

جَمِيلٌ - Güzel - Cemîlun    أجْمَلٌDaha güzel -  Ecmelun 

 

إستعمال الأدوات Edatlarların kullanış şekli 

هَذا طَالبٌ Bu (erkek) Öğrencidir - Hâza tâlibun  

هذهِ طالبةٌBu (bayan) Öğrencidir - Hazihi tâlibetun  

هَذان طَالِبانِ    Bunlar iki erkek öğrencidirHâzâni tâlibâni

هَاتَانِ طَالبتانِBunlar iki bayan öğrencidir -  Hatâni tâlibetâni

هَؤلاءِ طُلاّبٌ Bunlar erkek öğrencilerdir

هَؤلاءِ طَالِباتٌBunlar bayan  öğrencilerdir 

مَتى تَذهبُ إلى السّوق؟

- Metâ tezhebu ilâ's-sûki?  Çarşıya ne zaman gidersin?

متى تأخذني إلى سهرة ليلية؟

Metâ ta'huzunî ilâ sehrettin leyliyyetin?

Beni ne zaman gece eğlencesine götüreceksin?

بكم هذا (هذهِ) ؟Bu kaça? Bikam hâzâ? bikam hâzihi?  

ماذا تقرأ؟ Ne okuyorsun? Mâzâ tekrau? 

كيفَ تذهبُ إلى بائع الذّهب؟

Keyfe tezhebu ilâ ba'i'z-Zehebi? Kuyumcuya nasıl gidersin?

بكم سعر تذكرة دخول المتحف؟

Bikem siir tezkaret duhul el-Muthaf? Müzeye giriş bileti fiyatı kaç liradır?

هل عندك جولة (رحلة) إلى مضيق بسفور؟

Hel indeke cevletun (rihletun) ila madîki busfûr?

Boğaziçine geziniz var mı?

أين تُباع البذلة؟

Eyne yubâ'u'l-bezletu?  Takım elbise nerede satılır?

هُو    O (bay)  (Huve)هِيَ O (bayan) (Hiye)

هُما    O ikisi (bay) (Humâ)هُما O ikisi (bayan) (Hum)

هُنّّ Onlar(bay) (Hum)  هُم   Onlar (bayan) (Hunne)

أنتَ     Sen (Bay) (Ente)أنتِSen. (bayan) (Enti)

أنتما İkiniz (bayan) Ve (Bay) için (Entumâ) 

أنتُم Sizler (Bay) (Entum)   أنتُن  Sizler (bayan) (Entunne)

َنحنُ Bizler (Bay veya bayan için) (Nahnu)

الأفعال المتداولة كثيراً:     Çok kullanılan fiiller.

ـ سَقطَ    Sakata  -  Düştü.

ـ كَسرَ Kesera  -  Kırdı.    

ـ قَعدَKa’ade   Oturdu.   

ـ كَتبَKetebe -     Yazdı.  

ـ شاهدَ  Şâhede - İzledi, Gördü.

ـ مَرِضَMeriza  -   Hastalandı.  

ـ شَفىŞefâ   -   İyileşti.  

ـ مَدحَMedaha  -  Övdü.  

ـ لَبِسَLebise   -  Giydi. 

ـ أتىEtâ  -       Geldi.   

ـ تَوضّأTavaddaa Abdest aldı. 

ـ صَلّىSallâ  -  Namaz kıldı.   

.ـ شَبِعَŞebi’a   Doydu.        

ـ عَطشَAtaşa  -  Susadı.        

ـ جَاعَ Câ’a  -  Acıktı.            

ـ تَعِبَTa’iba  - Yoruldu.        

ـ يَفرحُYafrahu - Seviniyor.     

ـ يَحزنُYahzenu  -  Üzülüyor.  

ـ يَفقِدُ (يُضيّعُ)Yafkidu (Yudayyi’u)  -  Kayıp ediyor.  

ـ يَحلُمYahlimu  -  Rüya görüyor.     

ـ يَخلَعُ (يَنزعُ)Yahla’u (Yanza’u)  -  Çıkarıyor. 

ـ يُنادي   Yunâdî   -   Çağırıyor.

ـ يَسقُطYaskutu -  Düşüyor.    

ـ يَركبYarkebu   - Biniyor.    

ـ ينزلYenzilu -   İniyor.       

ـ تَعالَTa’âla -   Gel.             

ـ إذهَبİzheb  -   Git.             

ـ إجلِسİclis  -  Otur.             

ـ قُمKum  Kalk.                 

ـ نَم   Uyu - Nem.                

ـ إسْتَيقِظisteykız  -  Kalk.       

ـ إمشِيYürü - imşi.              

ـ إرْكُضİrkız -  Koş.             

ـ إلعَبْil’ab   - Oyna.            

ـ أُنْظُرْ Undur  - Bak.             

ـ كُلْKül  - Ye.                    

ـ إشربİşreb  -  İç.              

ـ إسمعْ   İsm’a  -  Dinle.       

ـ تكلّمْTekellem   Konuş.     

ـ قُلْKul   -  De.                 

ـ سَافِرْSafir  - Yolculuk yap.  

ـ إغْسِلْİğsil  - Yıka.             

ـ نظّفْNazzif  - Temizle.       

ـ إغلِقْKapa - İğlik.              

ـ إفْتَحْİftah  -  Aç.                

ـ إحْذَرْ! İhzar! - Dikkatli ol.   

ـ إنتهىİntahâ  - Bitti.           

ـ خَلاصْHalas  - Yeter.          

 

الأسماء المستعملة كثيراً : Çok kullanılmış olan İsimler

 

ـ تليفزيونTilifizyon  -  Televizyon.    

ـ تليفون Tilifon   -  Telefon.            

ـ حَافِلة (باص)Hâfile (bas) - Otobüs.   

ـ دَراجة  Derrâce   Bisiklet.

ـ دَراجة بُخارية (موطور)Derrace buhâriyye - (motor) Motosiklet.

ـ كُرسِيKursi  Sandalye.     

ـ منضدةMinzada  Masa.      

ـ طَبق (صَحَن)Tabak (Sahan)  Tabak. 

ـ مِخدّةٌMihadda  - Yastık.                  

ـ فَرشٌFereşun - Döşeme, halı, yatak.  

ـ حديقةHadîka  - Bahçe.                     

ـ مَدينة الالعاب (لونا بارك)Medînetu’l-el’ab  - Lunapark   

ـ حَقيبةHakîbe  Çanta.                       

ـ قَدح (كلاص)Kadah (klas) -   Bardak.    

ـ ماءM⒠ - Su.               

ـ صَابونSâbun  - Sabun.   

ـ وَرقةVaraka  - Kağıt.      

ـ مَحلMahal  - İş yeri.     

ـ دُكانDükkân - Dükkân.   

ـ مِفتاحMiftâh Anahtar.    

ـ بَائِعBâi’  Satıcı.           

ـ مُشتريMüşteri Müşteri.  

ـ قَصّابKasab  - Kasap.      

ـ دَولةDevlatun  - Devlet    

ـ مَدينةMedine  Şehir.       

ـ قَضاءKazâ un   - İlçe.      

ـ قَريةKarye tün -  Köy.     

ـ عَاصمةAsime -  Başke      

ـ وَزيرVezir -  Bakan.        

ـ وَزارةVezaret  - Bakanlık. 

ـ رَئيس جُمهوريّةReisi cumhuriyet  - Cumhurbaşkanı.    

ـ رئيس وُزراءReisu vüzer⒠-  Başbakan.                   

ـ رئيس بَلديةReisu belediyetin -Belediye başkanı.Başkent. 

ـ شَمسŞems -  Güneş.   

ـ قَمرKamer  Ay.        

ـ فَم    Femm un -  Ağız.

ـ وَجهVech un  - Yüz.     

ـ أنفEnf un  Burun.    

ـ بَابانBâbân  - İki kapı. 

ـ نَافذتانNâfizatan - İki pencere.  

ـ دَفترانDefteran  İki defter.     

ـ سيارتانSeyyâre tan -İki araba.  

ـ عَينانAynân  -  İki göz.           

ـ يَدانYedân  -  İki el.               

ـ رِجلانRiclân  -   İki ayak.        

ـ نُجوم (كواكِب)Nücüm (Kevâkib) -  Yıldızlar.  

ـ حَيواناتHayvânât  - Hayvanlar.   

ـ طُيورTuyûr -  Kuşlar.               

ـ حَشرات   Haşarâtun -  Böcekler, haşereler.

ـ نَباتات                           Nebâtât -  Bitkiler.

ـ فَواكهFevâkih  - Meyveler.          

ـ خُضرواتHudravât  Sebzeler.    

ـ ألوانٌElvân  Renkler.               

ـ أعيادٌA’yâd  - Bayramlar.           

ـ أعضاءA’daun  Organlar.         

ـ مِسحاة             Mishât   -   Kürek

ـ مِعوال               Mi'vâl  -  Kazma

ـ فأس                   Fâs   -    Balta

ـ مِسحل                 Mishâl  -  Mala

ـ مِنشار              Minşâr  - Testere

 

كلمات السّياحة والتجارة:Seyahat ve ticaret ile ilgili kelimeler 

 ـ فُُندقFunduk - Otel.  

ـ فُندق بنجومFunduk binucûm Yıldızlı oteller.

ـ غُرفة لشخص واحدGurfa li şahsin vahit Tek kişilik oda. 

ـ غُرفة لِشخصينGurfatun  li şahsan   -   İki kişilik oda.  

ـ غُرفة لثلاثةِ أشخاص

Gurfatun li selâsetieşhas - Üç odalı kişilik.

ـ حِجزHiciz  -   Rezervasyon.           

ـ غُرف بِحَمّامBanyolu odalar -  Gurafun bi hamam.  

ـ تذاكر الباص    .Tezâkiru’l-bâs  -   Otobüs biletleri

ـ تذاكر الطّائرةTezakiru tâireti  -   Uçak biletleri.     

ـ جولات سياحيّةCevelâtün Siyahiyyetün   -    Gezi turları.    

ـ مناطق سياحيّةManatikun Siyahiyyetün  -    Gezi yerleri.    

ـ قائمة الطّعامKaimut ta’âm   -   Yemek listesi.        

ـ لحمLahmun   -    Et.         

ـ سمكSemek   -   Balık.      

ـ رزRuz  -  Pilav.              

ـ كبابKabâb -  Kebap.       

ـ دجاج      Deccâcun   -   Tavuk.

ـ قائمة الرّحلاتKaime tur rahatlat   -    Gezi listesi.         

ـ سيارة خاصّةSeyyara tun hâssa tün   -   Özel araba.      

ـ تاكسيTaxi   -   Taksi               

ـ باخرةBahiratün   -   Vapur.       

ـ مطعمMat’am  - Lokanta.          

ـ كازينو      Gazino   -    Gazino.

ـ قهوةKahve tün   -  Kahve.       

ـ شايŞâyyun   -   Çay.             

ـ مشروباتMeşrubatün  -   Meşrubât.             

ـ شقّة مفروشةŞakka mefruşa  -   Döşeli daire.   

ـ مكتب سياحي Mektubun siyahiyyun   -    Acente bürosu. 

ـ مدير المكتبMudiru’l-mektebi  -   Yazıhane Müdürü.      

ـ مسؤول السّياحةMesulu’s-seyahati  -  Seyahat sorumlusu. 

ـ سعر (أسعار)          .Si’irun (Es’arun)  -   Fiyat (Fiyatlar)

ـ خدمات الشّركةHadamatu’ş-şerikti  -   Şirketin hizmetleri. 

ـ رحلة فرديّRihlet un ferdiyyetün  -   Kişisel gezi.          

ـ رحلة جماعية Rihletun cemaiyyetün  -   Gurup gezisi.      

ـ بحر                Bahir    Deniz.

ـ جبلCebel   -    Dağ.                

ـ غاباتĞâbât -  Ormanlar.          

ـ جزرAdalar  -  Cuzur.         

ـ سهرة ليليةGece gezisi  -   Sehretün leyliyyetün.     

ـ مُتحفMuthaf   -   Müze.             

ـ شلالةŞelal   -   Şellâletüne.               

ـ حَمامات           Kaplıcalar  - Hamamatun.

ـ حَديقةُ الحَيواناتHayvanat bahçesi -  Hadikatul hayvanat.      

ـ تأجير تاكسي       Taksi kiralamak   -   Tecir taksi . 

ـ عَقدAnlaşma  -   Akid.                 

ـ بَيعBey’  -  Satış.                       

ـ شِراءAlış-veriş   -  Şirâun.           

ـ قَرضBorç  -  Karz .                     

ـ تَقسِيطKredi  -   Taksit.                 

ـ  نَقدPeşin  -  Nakdun.                  

ـ تَنزيلاتİndirim   -  Tenzilât           

ـ بنك ـ مَصرِفٌBanka -  Bank, (Masrif) 

ـ تَصديرTasdîr    -   İhracat.            

ـ إستيرادİstirâd  -    İthalat.             

ـ بَضائعMal  -  Badai’.                    

ـ نَقلياتNakliyât  -    Nakliye.           

ـ سندٌ Senedün (Senedatun)   -   Senet (ler).      ـ سنداتٌ

ـ بَضائِع جَيّدة Kaliteli mallar  -  Badai’un ceyyidetün      

ـ بَضائِع فاِسدةKötü mallar -  Badai’un fâside tün.           

ـ بضائع تُركيةTürk malları -  Badai’un turkiyyetün.         

ـ دارُ الإستراحةDinlenme Tesisler - Daru’l-istirahati.        

ـ الإستعلامات                          Danışma  -  El-isti’mâlât.

 

 

Günlük Konuşma

المحادثة اليوميّة

1ـ مَرحباً. صَباحُ الخَير (مَساءالخَير).

-Merhaban. sabâhu’l-hayr veya mesâu’l-hayr.

-Merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar).

2ـ مَرحَباً بك. صَباحُ النّور (مَساءُ النّور).

-Marhaban bik; sabahu’n-nur; veya mesau’n-nur.

 -Sana da merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar).

3ـ السّلام عليكم ، كَيف حَالُكُم.

-Esselâmu aleyküm; keyfe halukum.

-Esselamu Aleyküm. Nasılsınız?

4ـ وعليكم السّلام ورَحْمَة الله وبَركاتهُ، بِخَير والحَمد لله.

-Ve aleyküm ü’s-selam ve rahmetullah i ve berakatuhu; bi hayr vel hamdülillah.

-Ve Aleyküm esselam ve Rahmetüllah i ve Berekâtuhu, Allah’a hamd olsun, iyiyim.

5ـ إلى اللّقاء. مع السّلامة.

-İlellikâ; m’aasselame.

-Görüşmek üzere. Selametle.

6ـ في آمان الله . مع السّلامة.

-Fiemânillâh;m’aa’s-selame.

-Allah’a emanet olun, sağlıcakla kal.

 7ـ أهلاً وسهلاً.

-Ehlen ve sehlen.

-Hoş geldiniz.

8ـ شكراً جزيلاً.

-Şükran cezîlen.

-Çok teşekkür ederim.

9ـ ما اسمك ولقبك ؟ إسمي ولقبي.

-Masmuk ve lakabuk? İsmi ve lakâbî.

-Adın ve soyadın ne? Adım ve soyadım.

10ـ مِن أين أنتَ ؟ أنا من تركيا.

-Min eyne ente? Enâ min turkiya.

-Neredensin? Ben Türkiye’denim.

11ـ مِن أين جئتَ وإلى أين تذهب ؟جئتُ من تركيا، وأذهب إلى أمريكا.

-Min eyne ci’te ve ilâ eyne tezhep? Ci’tu min turkiya ve ezhebu ilel Amerika.

-Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Türkiye’den geldim Amerika’ya gidiyorum.

  12ـ هل أنت متزوج أم أعزب ؟ لا. أنا مُطلّق.

-Hel ente mütezevvic em a’zep? Enâ mutallakun.

-Sen evli minsin yoksa bekâr mı sın? Hayır, ben boşandım.

  13ـ أين تدرُسُ؟ وماذا تدرُسُ؟ أدرس في كلية الإلهيّات، لقد بدأت فيها بعد أن أكملت الإبتدائيّة

 والثانويّة في مدينتي.

-Eyne tedrusu? Ve mâze tedrusu? Edrusu fî kulliyeti’lilahiyat; lakad bedetü fîhâ bade en ekmeltü el-ibtidaiyyete vessaneviyyete fi medinetî.

-Nerede okuyorsun? Ne okuyorsun? İlahiyat Fakültesinde okuyorum, ilk ve liseyi şehrimde bitirdikten sonra başladım.

14ـ ما هذا (وما هذهِ)؟ هذا قميصي. وهذهِ مِحفظتي.

-Mâ ha zâ (ve ma hazihi)? Ha za kamîsî ve hazihi mihfazatî.

-Bunlar ne? Bunlar; gömleğim ve çantamdır.

15ـ ما عملك وما عمل صديقك؟ أنا مُحامي وهو مهندس.

-Mâ amelüke  ve mâ amelu sadîkuke? Enâ muhâmi ve huwa muhendi.

-Senin ve arkadaşının işi ne? Ben Avukatım O da mühendistir.

16ـ تفضّل من فضلك،  إنتظر قليلاً.

-Tafaddal min fazlike; intazir kalîlen.

-Lütfen buyurunuz. Biraz bekleyiniz.

17ـ هل التّدخينُ هنا ممنوعٌ أم مسموحٌ؟ نعم التّدخينُ ممنوعٌ.

-Helit’tedğinu huna memnu’ em mesmuh? Nea’m ettedhînu memnu’.

-Burada Sigara içmek yasak mı yoksa serbest midir? Evet, sigara içmek yasaktır.

18ـ كيف تقضي وقْتَكَ في الكليّة أثثاءَ الإستراحةِ؟ أقضيها في المكتبة وفي المقصف.

-Keyfe takdî vakteke fî’l-kulliyeti esnâelistirâhe? Akdîhâ fi’l- mektebeti ve fil maksafi.

-Teneffüste vaktini nasıl geçirirsin?  Vaktimi kütüphane ve kantinde geçiririm.

19ـ هل تَمشط شعركَ بالمِشط يوميّاً؟ نعم.

-Hel tamşutu şa’reke bil muşti yavmiyyen ? Nea’m.

-Her gün saçını tarak ile tarar mısın? Evet.

20ـ هل تَحلُق (تُزيّن) لَحيتك يوميّاً؟ لا . بل كل ثلاثة أيام.

-Hel tahluku (tüzeyyinu) lahyateke yavmiyyen? Lâ. Bel kule selâsete eyyâm.

-Her gün sakalını tıraş ediyor musun? Hayır, ancak üç günde bir tıraş ediyorum.

21ـ مِمَّن تتكوّنُ أفرادُ عائلتكَ؟ من أبي وأُمّي وإخواني وأخواتي وأعمامي وأخوالي وغيرهم.

-Mimmen tetekavvanu afrâdu ailetüke? Min ebî ve ummî ve ihvânî ve ve ehavâtî ve ammî ve hâlî ve gayrihim.

-Aile fertlerin kimlerden oluşur? Babam, annem, erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, amcalarım, dayılarım ve diğerleri.

23ـ ماذا يعملُ والدُك؟ والدي كان موظفاً والآن هو متقاعِد.

-Mâzâ ya’melu vâliduke ? Vâlidî kâne muvazzafen vel’ân huwa mutakâid.

-Baban ne iş yapar? Babam memur olarak çalışıyordu, şu an emeklidir.

24ـ هل والدك كان موظفاً عسكريّاً أم مدنيّاً؟ والدي كان يعمل في الوظيفة المدنيّة وليست العسكريّة.

-Hel vâliduke kâne muvazzafen askeriyyen em medeniyyen ? Vâlidî kâne ya’melu fi’l-vazifeti’l-medeniyyeti ve leyset fi’l-a’skeriyyeti.

-Baban asker memur yoksa sivil memur olarak mı çalıştı?

 Babam sivil olarak memuriyetini yaptı, asker olarak değildir.

25ـ لماذا زعلت مني ومتى نتصالح؟ لا أدري وإنّني سوف أعتذر منك أولاً على أخطائي ثمّ أتصالحُ معك.

-Limaze zealte minni vematenetasalla? La edri veinneni sevfe ateziru mink e evvelen alâ ahtai summe atasalahu ma ke.

-Neden bana küstün ve ne zaman barışacaksın?

 Bilmiyorum. Ancak ben önceden yaptığım yanlışlara üzür dileyeceğim, sonra sizinle barışırım.

26ـ مع مَن تلتقي هذا اليوم؟ ألتقي مع الأصدقاء.

-Ma’a men teltekî haze’l-yevm? Elteki ma’alasdika.

-Bugün kimle görüşmek istersin? Arkadaşlarla.

27ـ هل إتّصلتَ معهم ؟ نعم . إتصلتُ معهم بالتّلفون.

-Hel ittasalte ma’ahum ? Nea’m ittasaltu mahum bittilifon.

-Onlarla görüştün mü? Evet, Telefon ile görüştüm.

28ـ هل عندك عمل بعد أم قبل الظّهر ؟ لا . ليس لي عمل.

-Hel indeke amelun ba’de em kalbe zuhr? Lâ. Leyse liamelun.

-Öğleden sonra veya önce işin var mıdır?  Hayır, işim yoktur.

29ـ أريد منك أن تأتي معي إلى نَدوات الوَقف إنْ أمكن.

İzen uridu minke enteti maî ilâ nedevati’l-vakfi in emken.

Eğer mümkünse benimle vakıf seminerine katılmanı isterim.

30ـ ما أوقات الصّلوات؟ : صلاةُ الصُّبحِ والظُّهرِ والعَصر والمَغْرِب والعَشَاءِ.

-Mâ evkatü’s-salâvat? Salatu’s-subhi va’z-zuhri ve’l-asri ve’l-magribi ve’l-aşai.

-Namaz vakitleri nelerdir? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır.

31ـ ما أيّام الأسبوع؟ السّبت والأحد والإثنين والثّلاثاء والأربِعاء والخميس والجُمُعة.

-Mâ eyyamul üsbûi’? Es-sebtu ve’l-ahadu ve’l isneyni ve’s- sulesâi ve’l erbiâu ve’l-hamîsu vel Cuma’tu.

-Haftanın günleri nelerdir? Cumartesi, Pazar, pazartesi, Salı, Çarşamba,  Perşembe ve Cuma’dır.

32ـ شَغّل السّيارةَ بسرعة رجاءً.

-Şeğğil esseyârete bi sura’tin recâen.

-Lütfen, arabayı hızlı çalıştır?

33ـ قُل لي كم أُجرة التاكسي؟

-Kul lî kem ücretü’t-teksi?

-Söyle bakalım; Taksi ücreti kaçtır?

34ـ أخبرني لماذا لا تسوق السيّارةَ ببطيء؟

-Ahbirnî limâzâ lâ tasûku esseyârate bi butin?

-Bana de bakalım; Neden arabayı yavaş süremiyorsun?

35ـ من أين تملىء البنزين؟ من محطة البنزين.

-Min eyne temleu el-benzin? Min mahattati’l-benzin.

-Benzini, nerede dol durduruyorsun?  Benzin ofisinde.

36ـ كم إيجار بيتك؟ الآن رخيص وسوف يكون غالياً.

-Kem îcâru beytuke? El an rahîsun ve sevfe yekûnu gâliyen.

-Evin kirasıne kadardır? Şimdilik ucuz daha sonra pahalı olacaktır.

37ـ هيا! نذهب إلى السوق .

-Hayyâ nezheb ile’s-sûki.

-Haydi, çarşıya gidelim.

38ـ ما سعر هذهِ البضاعَة؟ أو( بكم هذه البضاعة) ؟

-Mâ si’ru hazihi el bida’te ? Ev (bikem hazihi’l-bidâa’tu? )

-Bu malın fiyatı kaç (Bu mal kaça.)? Bu mal kaçadır?

39ـ ياأخي، متى تنام ومتى تسيتيقظ؟ أنام مبكرا و استيقظ مبكرا.

-Ya ahî meta tenâmu ve meta testeykizu? Enâmu mübekkiren ve esteykizu mübekkiren.

-Ey kardeşim ne zaman uyursun ve ne zaman kalkarsın?

Erken uyuyup erken kalkarım.

40ـ يا عزيزي! أنتَ صديق صَبور، شُجاع، ماهِر، مُجتهِد، عاقِل، ذكي، مؤدّب، صادِق، عطوف، سَخي، جميل، حسن.

-Ey azîzî ente sadîkun sabûrun, şücâun, mâhirun, mücteidun, âkilun, zekiyyun, müeddebun, sâdikun, atûfun, seğiyyun, cemîlun ve hasenun.

-Ey dostum! Sen, sabırlı, cesur, yetenekli, çalışkan, akıllı, zeki, terbiyeli, dürüst, şefkatli, cömert, güzel ve iyi bir dostsun.

41ـ ولكن صديقك، سيء الخُلق، فاسق، عَجول، جَاهِل، كَسلان، كذّاب، نَمام، جبان، ظالم، بخيل، وقبيح.

-Velakin sadikuke seyyiu’l-huluki, fâsikun,acûlun, câhilun, keslânun, kezzâbun,  nemmâmun, cebânun,zâlimun, bahîlun ve kabihun.

-Ancak arkadaşın: Kötü huylu,  günahkâr, aceleci, cahil, tembel, yalancı, dedikoducu, korkak, zalim, cimri ve çirkin biridir.

42ـ ما وجبات الطّعام؟ وماذا تأكل؟ :فهي الفطور ـ الغذاء ـ العشاء . آكل في الفطور بعضَ الخُبزِ والجُبنِ والزّيتونِ والزُّبدةِ والقشتة والعَسلِ والمُربّى. وفي الظهر والعشاء آكل الحَساءَ والدّجاجَ والكباب والأرز والسَّلَطَةَ والحَلوى والسّندويجات.

-Mâ vecabâtu’t-taâ’mi? Ve mâzâ ta’kulu? fehiye el-fatûru ve’l-gadau ve’l aşâ’u. Âkulu fi’l-fatûri ba’dal hubzi ve’l-cubni ve’z-zeytunî ve’z-zubdeti va’l-kışteti ve’l-a’seli ve’l-murabba. Ve fi’z-zuhri ve’l-a’şâi âkulu el-hasâe ve’d-decace vel-kabâbe ve’l-urze ve’s-salâtate ve’l helva ve’s- sandavicât.

-Yemek öğünleri nelerdir? Ve neler yersiniz? Kahvaaltı, öğle, akşam:Kahvaltıda: Biraz ekmek, peynir, zeytin, kaymak, bal, reçel. Öğle ve akşam ise: Çorba, tavuk, kebap, pilav, salata, tatlı ve sandviçler.

43ـ ما الألعابُ الرّياضيّةُ التي تُحبُّها ؟ أحبُّ القفز العالي، والمُلاكمةَ، والمُصارعة، وكُرةَ القدم، وسِباقَ الجَري.

-Mâ el’âbu’r-riyâdiyyetu elletî tuhibbuha? uhibbu el kafze’l-‘âlî ve’l- mukâlemete ve’l-musâra’ate ve kurrate’l-kademi ve sibâke’l-ceri.

-Hangi spor oyunlarını seviyorsun? Yüksek atlama, boks, güreş, futbol ve koşuyu seviyorum.

44ـ ما هوايتُك ؟ هوايتي القراءةُ وكتابة الشّعر وتعلّم اللّغات والرّياضة والرّسم وسماع الموسيقى.

Mâ hivâyetuke? Hivâyetî el-kirâetu ve kitâbetu’ş-ş’iri ve taallumu’l- lugati ve’r-riyâdetu vel resmu ve’s-semai’l-musîkâ. Hobilerin nelerdir? Hobilerim; Okumak, şiir yazmak, dil öğrenmek, spor, resim ve müzik dinlemek.

45ـ ماذا يوجدُ في منـزلكَ؟ أثاثُ الصّالونِ، أثاث الطّعام، أسرّة غرفة النّوم، الطّبّاخ، الثّلاجة، السّخّانة، العَصّارة، السّتائر، البساط (السّجادة)، المَناشِف.

-Mâzâ yûcedu fi menzilike? Esâsu’s-sâlûn, esasu’t-ta’âm, esirretu gurfetü’n-nevmi, et-tabahu, es-sellâcetu, es-sehhanetu, el asaretu, essetâiru, el basatu (esseccadetu) ve’l-menaşifu.

-Evinde neler bulunur? Salon takımı, yemek takımı, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı, şofben, robot, perdeler, halılar,  havlular bulunur.

46ـ متى تشاهد التّلفزيون؟ أشاهِدُ التّلفزيونَ مساءاً، بعد أنْ أدرسَ دروسي وأحضّرَ واجباتي اليوميّة.

-Meta tuşâhidu et-telefizyon?Uşahidu et telefizyone mesâen b’ade en edruse durûsî ve uhaddira vâcibetî el-yevmiyyeti.

-Televizyonu ne zaman izlersin? Akşamleyin, derslerimi çalışıp ve günlük ödevlerimi hazırladıktan sonra izlerim.

47ـ ماذا تشتري من بائعِ القرطاسيّة؟ أشتري قلمَ الرّصاصِ وقلمَ الجَافِّ وقلمَ الحِبرِ والدّفاترَ والمِمْحاةَ والمِبراةَ.

-Mâza teşteri min bâi’il-kırtâsiyeti? Eşteri kalame’r-rasasi ve kalame’l- câfi ve kalemel-hibri ve’d-defâtire ve’l- mimhâte ve’l- mibrâte.

-Kırtasiyeden ne alırsın? Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, defter, silgi ve kalemtıraş alırım.

48ـ ما المَشُروبات التي تُحبّها؟ أحبُّ عَصيرَ الفواكهِ والشّاي والقهوة ولكنّني أكرهُ كوكا كولا.

-Mel meşrubatu’l-leti tuhibbuhâ? Uhibbu asire’l-fevâkihi ve’ş-şâye ve’l-kahvete velâkinnenî ekrahu koka kola.

-Sevdiğin içecekler nelerdir? Meyve suyu, çay, kahve, ancak ben coca colayı sevmiyorum.

49ـ ما فصول السنة؟ : الخريف ، الشّتاء، الرّبيع ، الصّيف . وتكون الجو في الفصول: أحياناً معتدلاً، ومُمْطراً وغَائماً جُزئيّاً وأحياناً أُخرى غَزيرةُ الأمطارِ قد تؤدّي إلى الفَيضَاناتِ أو يكون حارّاً جِدّاً وصحواً ومُشْمِساً ورطْباً ونحو ذلك.

-Mâ fusûlu’s-seneti? El-harîfu, eşitâu, e’r-rabî’u, ve’s-sayfu. Ve tekûnu’l-cevvu fi’l fusûli: ahyânen m’utedilen vamumtiran ve gâimen cüzziyen ve ahyânen uhrâ gazîretü’l-emtâri kat tüeddi ile’l-feyâdânâti ev yekûnu hârren cidden ve sahven ve müşmisen ve radben ve nahva zalik.

-Yılın mevsimleri nelerdir? Son bar, kış, ilkbahar, yaz. Ve hava ılık, yağmurlu, parçalı bulutlu, ara sıra sağanak yağışlı olur ve sele neden olur. Ve ya çok sıcak, açık, güneşli ve nemli olur v.s.

50ـ كم السّاعةُ الأن ؟ الثانيةَ عشْرةَ إلاّ الثُلثَ ليلا.

-Kami’s-satu el-an? Essâniyete ‘aşrete ille suluse mesâen.

-Şimdi saat kaç? Gece, on ikiye yirmi vardır.

51ـ عدد الأعداد إلى العشرة للمذكر والمؤنث؟ واحدٌ، إثنان، ثلاثةٌ، أربعةٌ، خمسةٌ، ستّةٌ، سبعةٌ،

ثمانيّةٌ، تسعةٌ، عشَرَةٌ./ واحدةٌ، إثنتانِ، ثلاثٌ، أربعٌ، خمسٌ، سٍتٌ، سبعٌ، ثمانٌ، تسعٌ، عشْرٌ.

-Addid el-e‘adâde ile’l-‘aşreti li’l-muzekkeri ve’l-müennesi? Vahidun, isnâni, selâsetun,  arbatun, hamsetun, sittetun, saba’atun, semâniyetun, tis’atun, aşaratun.

 -Ona kadar sayıları (bayan ve erkekler için) sayınız? Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz, On.

52ـ عدد الأعداد من أحد عشر إلى العشرين للمذكر والمؤنث؟

-Addid, el-e’adâde,min ahade ‘aşare ile’l-‘işrin li’l-müzekkeri ve’l-müennesi?

- On birden yirmiye kadar (Müzekker ve müennes için) sayıları sayınız?

أحَدَ عشرَ، إثنا عَشرَ، ثلاثةَ عشَرَ، أربعةَ عشَرَ، خمسةَ عشَرَ، ستّةَ عشَرَ، سبعةَ عشَرَ، ثمانيةعشرَ، تِسعةَ عشرَ، عشرون./  إحدى عشْرةَ، إثنتا عشْرةَ، ثلاثَ عشْرةَ، أربعَ عشرةَ، خمسَ عشرةَ، سِتّ عشْرةَ، سبعَ عشْرةَ، ثماني عشْرةَ، تِسعَ عشرةَ، عشرون.

-Ahade ‘aşera, isn⠑aşara, selâsete ‘aşera erba’ate ‘aşara, hamsete ‘aşara, sittete ‘aşara, seb’ate ‘aşera, semaniyete ‘aşera, tis’ate aşara, işrun.

On bir, On iki, On üç, On dört, On beş, On altı, On yedi, On sekiz, On dokuz, Yirmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المُحَادثة اليَوميّة

 

GÜNLÜK KONUŞMA

 

Tercümesi

(1) Selamlaşma ve Tanışma

 

Ahmet:       Merhaba Ey Ahmet, hayırlı sabahlar.

Öğretmen:   Merhaba Ey Öğretmenim, hayırlı sabahlar.

Ahmet:  Esselamü aleyküm Ey Ahmet. Nasılsınız?

Öğretmen:  Ve Aleykümü s-selam ve Rahmtullahi ve Berekatuhu, Allah’a hamd  olsun iyiyim.

Öğretmen Ey Ahmet sana arkadaşımı tanıtmak istiyorum. O, Prof. Dr…,   O, İslam fıkhında İhtisası vardır ve Temel İslam Bilimleri bölümünün de başkanıdır.

Ahmet:  Sizinle tanıştığıma memnun oldum Ey öğretmenim.................. benimde ismim Ahmet.  Ve soyadım Fatih.

Öğretmen:   Ahmet terbiyeli, çalışkan öğrencilerden biridir. Ve ben onunla çok iftihar ediyorum.

Ahmet:  Ey öğretmenim bu sizin güzel düşünceniz, çok teşekkür ederim.

Öğretmen:   Görüşmek üzere. Selametle.

Ahmet: Selametle Allah’a emanet olun.

Öğretmen Selamın faydaları neledir?

Ahmet:  Birçok faydaları vardır. Bunlardan: Selam verdiğinde ondan barış, korunmak ve kurtuluş istemiş olursun. Bir de Allah’ın şiarını yüce saymak, kibirden uzak olmak, insanlarısevmek, fertler arasında kardeşlik sağlamak ve iyilik vesevap kazanarak da ahirette kurtuluşu elde etmiş olursun.

Öğretmen:   Selamlaşma üzerine Ayet veya hadis biliyormusun?

Ahmet: Evet biliyorum. Allah dedi ki : ( Selam yol göstericiye uyanlara)

Taha 48. ( Size biri selamda bulunduğunda, sizde ona daha

güzeliyle veya aynısıyla karşılık verin) Nisa 86.  Hadis olarak (Selam, sualden öncedir) Ayşe validemiz diyor ki: (bir sorunum olduğunda Resulüllah bana gelir önce Selam size!

Nasılsınız? Diyerek hâl ve hatırımı soruyor, sonra geri dönüyordu) ve ondan sonra hiçbir şikâyetimiz kalmazdı.

(2) Kimlik Kartı

Öğretmen:   İsmin ve soy İsmin ne?

Ahmet:  İsmim Ahmet; Soy İsmim Fatih.

Öğretmen:   Babanın ve Annenin İsmi ne?

Ahmet: Babamın Adı Cemil; Annemin İsmi Cemile.

Öğretmen:   T.C Nüfus Cüzdanı (Kimlik) numaranı biliyor musun?

Ahmet:  Hayır, şu anda hatırlamıyorum.

Öğretmen:   Nerede ve ne zaman doğdun?

Ahmet: Ankara şehrinde, 1989 yılında doğdum.

Öğretmen:   Baba ve Annenin ismi nedir?

Ahmet:  Babamın Cemil; Annemin de Cemile’dir.

Öğretmen:   Kan gurubun nedir?

Ahmet:        A Rh + .

Öğretmen:   Uyruğun nedir? Ve yaşın kaç?

Ahmet: Ben Türküm ve yirmi yaşlarındayım ( yirmi bir yaşındayım).

Öğretmen:   Medeni haliniz nedir?

Ahmet: Evliyim fakat bundan altı ay önce bekârdım.

Öğretmen:   İnsanlardan arkadaş olarak hangi cinsi tercih edersin?

Ahmet: Erkek olduğum için erkekleri tercih ederim, eğer kız olsaydım kızları tercih ederdim.

Öğretmen:   Posta adresin ve elektronik posta adresin nedir?

Ahmet: Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi Çakmak caddesi: No: 44/5– Çorum.

 

 

 

 

(3) Renkler ve Elbiseler

Öğretmen:   Yaz ve kış mevsimlerinde hangi elbiseleri giyersin?

Ahmet:        Kışın deri ve yün elbiseleri, yazın ise pamuk ve ipek elbiseleri giyerim.

Öğretmen:   Çocuk elbiselerini nereden satın alıyorsun?

Ahmet:  Alışveriş (Büyük ticaret) merkezlerinden, bayan ve çocuk elbiseleri bölümünden almak mümkün.

Öğretmen:   Hangi renkleri seversin?

Ahmet:        Kışın koyu renkleri tercih ederim. Mesela; siyah, kahverengi, gri, mavi, yeşil

yazın açık renkler tercih ederim. Mesela; beyaz, kırmızı, sarı, turuncuve pembe.

Öğretmen:   Süt ve gökyüzü ne renktir?

Ahmet:       Süt beyaz ve gökyüzü mavidir.

Öğretmen:   Giydiğin elbiseler ne renk?

Ahmet:       Beyaz gömlek, mavi palto, kahverengi şapka, gri takım elbise ve siyah eldivenler.

Öğretmen:    Alışveriş Merkezlerinden hangi elbiseleri alırsın?

Ahmet:        Erkek elbiselerinden: Mesela; Ayakkabı, gömlek, kemer, ceket,           takım elbise, pantolon, palto, şapka, çoraplar, kravat ve pijama.

Kadın lbiselerinden: Mesela; Etek, gezi elbiseleri ve buluz.

 

 

(4) Faküle ve İçerikleri

Öğretmen:   Nerede okuyorsun? Ve ne okuyorsun?

Ahmet:        Hitit Üniversitesi - Çorum İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Arapça dili ve İslam bilimleri, bunlardan Fıkıh, Hadis, Kuran i Kerim, İslam Tarihi vb.

Öğretmen:   Üniversitenin Rektörünün ismi ne? Ve Fakültenizin Dekanının ismi ne?

Ahmet:        Üniversite Rektörünün ismi..................... , Fakülte Dekanının ismi...........

Öğretmen:   Fakültenizin bölümleri kaça ayrılır? Ve onlar nedir?

Ahmet:   Üç bölümden oluşur. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden oluşur.

Öğretmen:   Fakültenizin kantini var mı? Ve orada sigara yasak mı yoksa serbest midir?

Ahmet:  Evet yeni bir kantini vardır ve orada kesinlikle sigara yasaktır.

Öğretmen:    Dinlenme esnasında Fakültede zamanını nasıl geçirirsin?

Ahmet:   Fakülte kantininde geçiririm, orada televizyon izlerim, çay içerim, öğleyin öğle yemeği için Fakülte lokantasına giderim ve sonra Bilgisayarda internete girmek için Fakülte kütüphanesine giderim.

 

 

 

 

 

(5) Aile fertleri ve Meslekler

Öğretmen:   Aile fertlerin kimlerden oluşur?

Ahmet: Babam, annem, erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, amcalarım,

dayılarım,  teyzelerim, dedem ve ninemden oluşur.

Öğretmen:   Baban ne iş yapıyor? Ve annen ne yapıyor?

Ahmet:    Babam emekli, annemde ev hanımıdır.

Öğretmen:   Amcanın mesleği nedir?

Ahmet:    Amcam fırıncı insanlar için ekmek pişirir.

Öğretmen:   Hangi meslekleri yapmasını seviyorsun?

Ahmet:   Avukatlık, hâkimlik, eczacılık, doktorluk, milletvekilliği, bakanlık, mesleğini severim.

 

Öğretmen:   Hangi sanatı seversin?

Ahmet:      Terzilik, berberlik, fırıncılık, çiftçilik, kuyumculuk sanatını severim, ancak ben kasaplığı asla sevmem.

 

 

 

 

 

 

(6) İslam’da Namaz

Öğretmen:   İslam dininde farz olan namazlar nelerdir?

Ahmet: Sabah, öğle, ikindi, akşam ve tatsı namazlardır.

Öğretmen:   Beş vakit namazların rekâtların sayıları nedir?

Ahmet:  Sabah rekâtların sayıları; İki farz ve iki sünnet ve öğle dört sünnet ve dört farz sonra iki sünnet ve ikindi dört sünnet ve dört farz ve akşam üç farz ve iki sünnet ve yatsı dört sünnet ve dört farz ve iki sünnet sonra üç vitirdir.

Öğretmen:   Her namazda ikamet getirmek farz mı yoksa sünnet midir?

Ahmet:        Ey öğretmenim o sünnettir.

Öğretmen:   Vitir namazını yedi rekât mı kılıyorsun?

Ahmet:        Hayır. Bilakis vitir i üç rekât olarak kılıyorum.

Öğretmen:   Cuma namazına gittiğinde ne yaparsın?

Ahmet:        Yıkanırım, kokulanırım ve yeni elbisemi veya temiz elbisemi giyerim?

Öğretmen:   Namazı terk edenin hükmü ne?

Ahmet:        Bazı Âlimlere köre kâfir olur ve diğer kısmı da onun fasık veya isyankâr olur ve bu daha doğrudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Abdest ve Gusül

Öğretmen:   Namaz için ab dest nasıl alırsın?

Ahmet:   Besmeleden sonra ellerimi, bileklerime kadar yıkarım, Ağzıma su veririm, burnuma su çekerim, yüzümü yıkarım, kollarımı                    bunların hepsini 3 kes yaparım. Sonra başımın 4/1 inin mesh ederim, kulaklarımı ve boynumu mesh ederim. Son olarak ta ayaklarımı topuklarımla beraber yıkarım.

Öğretmen:   Gusül ab destini nasıl alırız?

Ahmet: Farz olanlar: Ağızda su çalkalamak, buruna su çekmek ve bütün bedeni yıkamak. Sünnet olanlar: Besmele çekmek, niyet etmek, elleri bileklerle birlikte yıkamak, necaset mekânını yıkamak ve sonra ab dest alınır.

Öğretmen:   Ab desti ve gusül ü sadece namaz kılmak ve pisliği gidermek için mi alırız?

Ahmet:  Hayır. Resülüllah (a.s) bize temizlik için ab dest almayı ve kızınca ab dest almayı emretti ve Resülüllah şöyle diyor: “Eğer biriniz kızınca ab dest alsın” Ebu Davut rivayet etmiştir. “Temizlenin, muhakkak ki İslam temizdir”  Buhari rivayet etmiştir.

Öğretmen:    Vücut an az kan çıkması ab desti bozar mı?

Ahmet:        Hanefi mezhebine göre bozulur. Fakat Şafi mezhebine göre bozulmaz.

Öğretmen:  Gayri Müslimlerin (Müslüman olmayanların) Kur’’ân’a dokunması ve mescide girmesi caiz midir?

Ahmet:   Caiz değildir. Çünkü Allah şöyle emrediyor “ O’ na ancak temiz, olanlar dokunur”. Ve diyor ki “Ey iman edenler müşrikler pistir, bu yıldan sonra Mescit-i Harama yaklaşamasınlar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Oruç ve Faydaları

Öğretmen:   Oruç ve Ramazan hakkında Ayetler ve Hadisler biliyor musun?

Ahmet:Evet biliyorum. Hem de çok: Allah (c.c) diyor ki (Ey iman edenler, oruç sizin üzerinize farz kılınmıştır) Bakara 183. (Muhakkak ki oruç tutmak sizin için hayırlıdır) Bakara 184. (Ramazan ayı, ki Kur-ân orda indirildi insanlara yol göstermesi için” Bakara 185. Ve Resülüllah diyor ki: “Oruç kalkandır”. “Oruç tut sıhhat bul”.“Kim Ramazan orucunu iman ederek ve hesabını yaparak tutarsa, onun geçmiş günahları, affedilir”. (1. Ahmet 2. Tabari ve 3. Buhari nin rivayeti.)

Öğretmen:   Orucun faydaları nedir?

Ahmet: Nefsi temizleme görevini yapar: Kibir, yalan, cimrilik, dedikodu ve şiddetten temizler. Ve Nefsi hazırlar: Sabra, yardımlaşmaya,merhamete, vefaya, insanların sevinç ve hüznünü his etmeye nefsi terbiye eder. Ve Beden için bir sağlıktır: Özellikle Kalp, karaciğer, böbrek, cilt hastalıkları ve şişmanlık hastalıkların tedavisinde faydalı olur.

Öğretmen:   Ramazan gelince ne hatırlarsın?

Ahmet: Onun tövbe ve mağfiret ayı olduğunu, onda kadir gecesi, teravih namazı, sahura kalkma ve onda Kur-ân-ı Kerim indiğini ve onda Mekke fethi ve Bedir savaşında Müslümanların kazandığını hatırlarım.

Öğretmen:   Semavi dinlerde oruç var mıdır?

Ahmet:       Evet vardır. Ve hatta önceki semavi dinlerde görürüz. Hayvanlar hatta kuşlar, haşereler, ve bitkilerde oruç tutar, yemekten bir süre alı koyarak.

 

 

 

 

(9) İslam’daki Bayramlar

Öğretmen:   İslam’daki bayramlar nelerdir?

Ahmet:        Mübarek Ramazan bayramı, Ramazan ayından sonra gelen bayrama denir. Ve Kurban bayramı, Arafat takı vakfeden sonra gelen, yanı Zilhicce ayından 10. günü gelen bayrama denir.

Öğretmen:   Kurban bayramını münasebetiyle tebrik kartları yazmak ister misin? nasıl?

Ahmet:       Evet isterim. Bu şekilde yazarım: “Kurban Bayramınızı samimi dileklerimle tebrik eder, size hayır ve mutluluk dilerim. Tüm yılınız hayırlı olsun”.

Öğretmen:   Bayramınız mübarek olsun, Tüm yılınız hayırlı olsun.

Ahmet:        Bayramınız mübarek olsun, Tüm yılınız hayırlı olsun.

Öğretmen:   Bayramın faydaları nedir?

Ahmet: Çocuklar için büyük bir sevinçtir, yerler, içerler ve çocuk bahçelerinde oynarlar. Büyükler için de büyük bir mutluluktur. Onlar büyüklerini ziyaret ederler, Ellerini öperler ve hayır duaların alırlar. Akrabalar arasında düşmanlık veya küskünlük varsa barışırlar.

Öğretmen:   Bayramda misafirler için ne yaparsınız?

Ahmet:  Annem baklava, kek ve börk yapar. Ve onlar için dükkânlardan çikolata,  çerezler alırız. Aynı şekilde kurban Bayramında et ızgara yaparız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Spor

Öğretmen:   Hangi spor oyunlarını seviyorsun?

Ahmet:   Yüksek atlama, boks, güreş, basketbol ve koşuyu seviyorum.

Öğretmen:   Türk takımlardan hangi takımı seviyorsun?

Ahmet:  Galatasaray takımı ve Milli takımını seviyorum.

Öğretmen:   Tür milli takımı olimpiyatlar katıldı mı?

Ahmet:  Evet; Katıldı. Avrupa olimpiyatları şampiyonlarına katıldı ve

kupasını yüksek dereceyle kazandı.

Öğretmen:   Fakülte takımında spor oynar mısın? Faydalarını biliyor musun?

Ahmet: Hayır; Oynamıyorum. İhmalkârım. Faydaları çoktur; Şu Atasözü onu özetiyor  (Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur).

Öğretmen:   Okul takımında profesyonel oyuncu bulunur mu?

Ahmet:        Evet; İki tane öğrenci var.

Öğretmen:   İslam çocukları spora teşvik ediyor mu?

Ahmet: Evet. Allah u teala diyor ki: (Güçlü ve Emin olanı yanınızda çalıştırınız daha hayırlıdır) Kasas 26. Hz. Peygamber (a.s) diyor ki: “Çocuklarınıza yüzme, ata binme ve atıcılık öğretin”. İbni Ömerin rivayetti “Güçlü Müslüman zayıf  Müslüman dan daha güçlüdür, daha çok sevilir”. Müslim rivayet etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Okul ve Ödevler

Öğretmen:   Öğretimini nerede tamamladın?

Ahmet: İlkokul ve ortaokulu Çorum şehrinde tamamladım. Liseyi İstanbul şehrinde İmam- Hatip lisesinde tamamladım. Ve üniversiteyi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladım.

Öğretmen:   Arapça öğretmenleri konferans, seminer ve Panel esnasında Arapça mı konuşurlar?

Ahmet: Hayır. Maalesef konuşmuyorlar. Bilakis Türkçe konuşmayı tercih ediyorlar.

Öğretmen:   Hafta sonunda günlerini nasıl geçirirsin?

Ahmet: Cumartesi: Elbiselerimi yıkarım ve ütülerim. Sonra halk pazarından ev ihtiyaçlarını alırım. Pazar günü: Ye akrabalarıma giderim yâda gezintiye giderim. Yâda dersimi tekrarlarım.

Öğretmen: Öğretmenlerle ve öğrencilerle çalışmayı sever misin? Ve sen öğretmenin açıklamasını Fasih Arapça konuştuğu zaman anlar mısın?

Ahmet:  Evet severim. Eğer öğrenciler çalışkansa ve öğretmen iyi ders verirse ve bununla beraber neşeli olursa severim. Evet, anlarım, özellikle yavaş ve kolay bir dille konuştuğunda anlarım.

Öğretmen:   Hobilerin nelerdir?

Ahmet:  Hobilerim; Okumak, şiir yazmak, dil öğrenmek, spor, resim, musiki dinlemektir.

Öğretmen:   Gelecekte ne olmak istersin? Senin üniversitede büyük bir öğretmen olmayı hak ettiğini görüyorum?

Ahmet: Teşekkür ederim, bu sizin bana güzel düşüncenizden dolayıdır. İnşallah bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Ev ve Televizyon programları

Öğretmen:   Müstakil ev de mi yoksa daire demi oturuyorsun? O kiramı yoksa senin midir?

Ahmet: Dairede oturuyorum. O kiradır.

Öğretmen:   Evinde neler bulunur?

Ahmet: Salon takımı, yemek takımı, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı, şofben,  robot, perdeler, halılar,  havlular bulunur.

Öğretmen: Televizyonda haber bülteni izliyor musun? Hangi ajanslara güveniyorsun?

Ahmet: Birçok kanal izliyorum. Cihan, İha ve Anadolu haber ajansına güveniyorum.

Öğretmen:   Ne zaman televizyon izliyorsun?

Ahmet: Akşamleyin televizyon izlerim. Günlük ödevimi ve derslerimi yaptıktan sonra.

Öğretmen:   Televizyon ekranında hangi programları izlersin?

Ahmet:   Bilim, dini, siyaset, ekonomi, sağlık ve spor programları izlerim.

Öğretmen:   Öyleyse sen çok kültürlü birisin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Kırtasiyeci ve Kitap Satışı

Öğretmen:   Kitapçıdan (Kitap evinden) ne alırsın?

Ahmet:    Bazı hikâye kitapları, tiyatro kitapları ve bazı dergileri ve günlük gazeteleri alırım.

Öğretmen:   Kırtasiyeci dan ne alırsın?

Ahmet: Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, defter, silgi ve kalemtıraş alırım.

Öğretmen:   Arapça kitaplarını yoksa Türkçe kitaplarını tercih edersin?

Ahmet:       Arapça ve Türkçe kitapları satın almayı tercih ederim.

Öğretmen:   Kütüphaneden ödünç kitap alabilir misin?

Ahmet:       Evet. Halk kütüphanesiyse alabilirim; Ama kitap satılan yerse ödünç almam doğru olamaz.

Öğretmen:   Kitaplar satmak için bir kitapçı dükkânı açmak ister misin? Niçin?

Ahmet: Evet isterim. Öğretim görevinde tayinim çıkmasa isterim, çünkü kitap okumayı seviyorum. Ve devamlı kitaplarla olmayı isterim; Çünkü bir atasözü şöyle diyor “ Zamanda en iyi dost kitaptır”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Mutfak ve Yiyecekler

Öğretmen:   Kahvaltında ne yersin?

Ahmet:  Biraz ekmek, peynir, zeytin, tereyağı, kaymak, bal ve reçel yerim.

Öğretmen:   Öğle ve Akşam yemeğinde ne yersin?

Ahmet:  Çorba içerim, tavuk, kebap, pilav, salata, helva ve sandviç yerim.

Öğretmen:   Sevdiğin meyveler nedir?

Ahmet:  Elma, portakal, muz, incir, karpuz, kavun, armut, çilek ve ayva.

Öğretmen:   Sevdiğin içecekler nelerdir?

Ahmet: Meyve suyu, kola, çay ve kahve severim.

Öğretmen:   Mutfağınızda neler bulunur?

Ahmet: Tencere, tabaklar, çatallar, kaşıklar, fırın, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ve raflar.

Öğretmen:   Yemeğe genelde ne koyarsın?

Ahmet: Yemeğe güzel koku ve lezzet vermek için; Tuz, baharat, soğan, sarımsak ve domates salçası koyarım.

Öğretmen:   Sevinçlerde ve bunun gibi  davetlerde icabet etmenin hükmü nedir?

Ahmet: Sünnettir. Ancak daveti kabul edersen gitmen vacip olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Yılın Mevsimleri ve Hava Durumu

Öğretmen:   Sonbaharda hava nasıl olur?

Ahmet: Ilık, yağmurlu, parçalı bulutlu, ara sıra sağanak yağış olur ve bazen bu yağışlar sele sebep olur. Ağaçlarda yaprakların döküldüğünü görülür.

Öğretmen:   Kışın hava nasıl olur?

Ahmet: Soğuk, karlı, sisli ve dumanlı olur.

Öğretmen:   İlkbaharda hava nasıl olur?

Ahmet:  Temiz ve hafif rüzgâr eser ve az yağmur yağar, hava parçalı bulutlu olur. Çiçeklerin açtığını da görürüz. Ve nadiren şiddetli rüzgâr. Ve bulutla birlikte yıldırım olur ve şimşekte görünür.

Öğretmen:   Yazın hava nasıl olur?

Ahmet: Çok sıcak, açık, güneşli ve nemli olur.

Öğretmen:   Ülkende hangi rüzgârlar eser?

Ahmet: Güneybatı (Lodos), güneydoğu (Keşişleme), kuzeybatı (Karayel),  kuzeydoğu (Poyraz) ve meltem rüzgârları eser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Sınıfta

Öğretmen:   Sınıfa nasıl ve ne zaman gelirsin?

Ahmet: Sabah namazını kıldıktan, kahvaltımı yaptıktan ve elbiselerimi giydikten sonra gelirim. Otobüsle Fakülteye yaklaşık saat 7’yi 20 geçe giderim. Sabah ’i çeyrek geçe sınıfa ulaşırım.

Öğretmen:   Sınıfta neler var?

Ahmet: Yazı tahtası, kalemler, kitaplar, resimler, kapı, pencereler, sıralar, çantalar, erkek öğrenciler, kız öğrenciler, vs.

Öğretmen:   Yazı tahtası, kalemler ve pencerelerin faydaları nelerdir?

Ahmet: Yazı tahtası; ders öğrenmemizde ve alıştırmaları çözmek için bize yardımcı olur. Kalemler; günlük ödevlerimizi yazmada, makale ve mektup yazmada bize yardımcı olur. Pencereler; serin ve temiz havanın, güneş ışınlarının sınıfımıza girmesinde faydalı olur.

Öğretmen:   Lambayı veya elektrik akımını nasıl kapatırsın?

Ahmet:  Santral (sigorta) Adaptörden veya elektrik düğmesinden kapatırım.

Öğretmen:   Öğretmen sınıfta nasıl ders işler?

Ahmet:  Ayakta durarak veya kürsünün arkasındaki sandalyede oturarak veya öğrencilerin sıraları arasında yürüyerek işler.

Öğretmen:   Üniversitedeki hocalarının rütbelerini biliyor musun? Onlar nelerdir?

Ahmet: Evet. Onlar: Okutman, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör dür.

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) Saat ve Sayı

Öğretmen:   Şuanda saat kaç?

Ahmet: Şuanda saat geceleyin 12’ye 20 var.

Öğretmen:   İlk ders ne zaman başlıyor?

Ahmet:    Saat sekiz buçuk da başlıyor.

Öğretmen:   Ne zaman eve gidersin?

Ahmet:  Saat ikindi vakti saat 3’ u 25 geçe gidiyorum.

Öğretmen:   Saat kaç: Geceleyin 02: 02?

Ahmet:    Saat Gece yarısı iki’yi İki geçi yor

Öğretmen:   Sınıfta kaç öğrenci var?

Ahmet:    43 adet öğrenci var.

Öğretmen:   Kaçı kız kaçı erkek?

Ahmet:     25 erkek, 18 kız öğrenci var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Günler, Seneler ve Sayılar

Öğretmen:   Haftanın günlerini say?

Ahmet:  Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi.

Öğretmen:   Senenin aylarını say?

Ahmet:   Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık.

Öğretmen:   1-10 arası sayıların müzekkerlerini say?

Ahmet:   Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz,On.

Öğretmen:   1–10 arası sayıların müenneslerini say?

Ahmet:   Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz, On.

Öğretmen:   11–20 arası müzekker ve müennes sayıları say?

Ahmet:   On bir, On İki, On üç, On dört, On beş, On altı, On yedi, On sekiz, On dokuz, Yirmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Trafik ve Yollar

Öğretmen:   Trafik işaretleri ne? Ve her biri ne alam verir?

Ahmet:   Yeşil ışık: Anlamı geçmek serbest; Sarı: Anlamı hızı azalt ve durmak için hazırlan; Kırmızı: Anlamı Dur! / Kırmızı ışık: Anlamı Dur!; Sarı: Geçmek için hazırlan; Yeşil: Geçmek serbest.

Öğretmen:   Trafik kurallarını uyguluyor musun? Ve niçin?

Ahmet:   Evet uyguluyorum. Çünkü ben öğrenim gören bir kişiyim, gelişmiş bir ülkede yaşıyorum ve diğerlerin haklarına saygı gösteririm.

Öğretmen:   Ülkene nasıl yolculuk yaparsın?

Ahmet:  Genellikle karadan otobüs veya özel arabayla yolculuk yaparım, bazen de havadan uçakla veya denizden gemi ile yaparım.

Öğretmen:   Araba sürüyor musun? Ve niçin?

Ahmet:  Hayır, sürmüyorum, çünkü ben araba ruhsatını kayıp ettim sonra benim ehliyetim (sürücü belgem)  yok.

Öğretmen:   Türkiye de köy yolları asfaltla mı döşeli?

Ahmet:   Hayır, döşeli değil, çünkü devletin ekonomisi buna uygun değil.

Öğretmen:   Şehirden köyüne nasıl gidiyorsun?

Ahmet: Ye otobüsle yâda traktör römorkörü (kasası) ile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Hastane ve Hastalıklar

Öğretmen:   Hastane, (Dispanser) Poliklinik veya sağlık ocağında de bir hastan varsa orayı ziyaret ettiğinde ne görürsün?

Ahmet: Hastalar, doktorlar, hemşireler, tahlil laboratuarları, ameliyat ve muayene ve röntgen  odaları.

Öğretmen:   Karnında bir ağrı hissettiğinde ne yaparsın? Niçin?

Ahmet:   Ambulansla hastaneye giderim, doktor beni muayene etsin ve reçete yazsın diye. Sonra onu eczaneden alırım.

Öğretmen:   İlaçları nasıl kullanırsın?

Ahmet:  Tedavi eden doktorun tavsiyesine göre kullanırım. Eğer hap ise yutarım, şurup ise onu içerim.

Öğretmen:   Allah sana şifa versin.

Ahmet: Ey Öğretmen! Allah sana iyilik versin.

Öğretmen:  Bulaşıcıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları say?

Ahmet: Bulaşıcı hastalıklar: Verem, göğüs hastalıkları ve bazı cilt hastalıkları ve veba ve nezle ve aids. Bulaşıcı olmayan hastalıklar: Kanser hastalıkları, şeker hastalığı, sinir, baş ağrısı ve kemik

hastalıkları.

Öğretmen:   İslam fıkhında hasta ziyaretinin hükmü nedir?

Ahmet: O sünnet-i müekkededir. Peygamber (a.s) onu çokça yapardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Sağlık ve Vücudun Organları (Bedenin Azaları)

Öğretmen:   Beden azalarının temizliğine önem verir misin? Bedenini nasıl temizlersin?

Ahmet:    Evet önem veririm. Sabunla ellerimi, ayaklarımı, yüzümü yıkarım. Her gün fırçayla dişimi yıkarım. Her hafta 2 kez banyo alırım.

Öğretmen:   İnsan bedeni kaç kısma ayrılır?

Ahmet: 3 kısım e: Baş, karın ve göğüs (gövde) sonra ayak ve eller.

Öğretmen:   Vitaminlerin faydaları nedir?

Ahmet:   Bilindiği üzere, ben bütün vitaminleri meyveler, sebzeler ve et çeşitlerinden, alıyorum. Tıbbi kuralı uygulamak için (Korumak ilaçtan daha hayırlıdır). Ve Vitaminlerin faydaları bedenimizi hastalıklardan korur ve güçlendirir. Bunlardan grip, baş ağrısı, kansızlık, halsizlik, hafıza kaybı vs.

Öğretmen:   Burun, kulak, göz ve ağzın görevleri nedir?

Ahmet:  Ağızla içecekleri içeriz, yenecekleri yeriz, gözle eşyalar görürüz, kulakla sesleri duyarız, burunla kokuları koklarız.

Öğretmen:   Allah korusun! Bir insana araba çarparsa genellikle hangi azaları etkilenir?

Ahmet:  Kafatası, omurgalar, kemikler, boyun, kollar, bacaklar, parmaklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Seyahat ve Yolculuk

Öğretmen:   Ülkene ne zaman gidersin? Ülkene gidiş ve dönüş nasıl olur?

Ahmet:   Yaz tatilinde ülkeme giderim. Gidiş ve dönüş zor oluyor. Çünkü yollar arabalarla kalabalık olur.

Öğretmen:   Türkiye’ deki gezi bölgelerini gösterir misin?

Ahmet:    Şayet ormanda, vadilik de, nehirlerde ve soğukta kalmak istersen Karadeniz bölgesine git. Veya Güneş, kumlar, sahiller ve denizler isterseniz Akdeniz ve Ege bölgesine git.

Öğretmen:   Yolculuk biletini nasıl satın alırsın?

Ahmet: Telefonla görüşüp özel bir yer ayırtırım. Veya otogara gider satıcıdan bilet alırım.

Öğretmen:   Yaz tatilini nerede geçirirsin?

Ahmet:    Ülkemde geçiririm. Marmara denizine bakıyor ve ormanlığı, meyvesi ve sebze çeşitleri ile meşhurdur.

Öğretmen:   Tarihi yerleri, eserleri ve müzeleri sever misin?

Ahmet:   Evet severim. Çünkü Müslüman veya Müslüman olmayan ülkelerin medeniyetleri hakkında bilgi edinirim ve onların ne kader ilerlediklerini görürüm.

Öğretmen:   Sefer hakkında ayet veya hadis biliyor musun?

Ahmet:  Alla hu teala buyurur ki ( Gerçekten bu yolculuktan yorgun düştüm) Kehf 63. (Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi) Tövbe 42. Allah Resulü Buyuruyor ki: “Yolculuk sıhhattir”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Hava alanı ve Otel

Öğretmen:   Havaalanında ne görürsün?

Ahmet:  Yolcuların pasaportunda giriş iznini kontrol eden polis görürüm ve alçalan, yükselen uçakları, pilotları, hostesleri, görevlileri, itfaiye araçlarını ve ambulansı görürüm.

Öğretmen:   Hangi otelleri tercih edersin?

Ahmet:   Şehir merkezindeki ederim özellikle temiz ve ücreti uygun olanı. otelleri tercih

Öğretmen:   Senden yardım istiyorum. Bana temiz lokanta tavsiye edebilir misin?

Ahmet:    Tabi ki. Orada temiz bir lokanta var ve yemekleri de çok lezzetlidir; Valiliğe yakın, ismi şark lokantasıdır.

Öğretmen:   Otelde lokanta var mı? Orada ne yemeyi tercih ediyorsun?

Ahmet:  Evet bulunur. Balık, ızgara et, kavurma, döner tercih ederim.

Öğretmen:   Hangi havayollarını tercih edersin?

Ahmet:   Türk Hava yollarını seviyorum. Çünkü uçakları yeni ve hizmetleri güzel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) Hayvanlar ve Kuşlar

Öğretmen:   Gördüğün bazı hayvan ve kuş isimlerini say?

Ahmet:   Hayvanlardan: Aslan, kaplan, yılan, öküz, zebra, köpek, kedi, fare ve deve. Kuşlardan: Şahin, kartal, baykuş, güvercin, serçe, karga, sığırcık.

Öğretmen:   Çıta, tilki zürafa, fil, İnek, hayvanların özellikleri nedir? Ne ile meşhurdur?

Ahmet:  Çıta hızıyla, tilki kurnazlığıyla, zürafa uzun boyuyla, fil uzun hortumuyla, inek bol et, süt ve derisiyle.

Öğretmen:   Horoz doğurur mu yoksa yumurtlar mı?

Ahmet: Horoz ne doğurur ne yumurtlar çünkü o erkek.

Öğretmen:   Deve kuşu yumurtlar mı, doğurur mu?

Ahmet:  Deve kuşu yumurtlar çünkü o kuşlardandır yumurtadan çıktığında civciv olarak isimlendirilir, sonra piliç olur.

Öğretmen:   Kurt doğurur mu yumurtlar mı?

Ahmet:  Kurt doğurur. Çünkü memeli hayvanlardandır. Kurt yavrusuna enik adı verilir.

Öğretmen:   Yırtıcı ve evcil kuşlar, vahşi ve evcil hayvanlar nerede çoğalır?

Ahmet: Sulu ve bol ağaçlı ormanlarda çoğalır, ister vadilerde veya düz arazilerde olsun. Çoğunlukla Avustralya ve Afrika kıtalarında bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) Polis ve Karakol

Öğretmen:   Hırsız ne çaldı? Ve nereye kaçtı?

Ahmet:  Evden çok para, altın ve gümüş çaldı. Komşunun evinin damına kaçtı.

Öğretmen:   Polis karakolu nerede? Lütfen bir polis çağırır mısın?

Ahmet:  Polis merkezi buradan uzaktır. Seni oraya taşıması için sana taksi kiralayacağım.

Öğretmen:   Hırsız yakalandı mı?

Ahmet:    Evet, bir hafta arkadaşının evinde gizlendikten sora yakalandı.

Öğretmen:   Polisin görevleri ne?

Ahmet:    Polis, hırsızdan, kapkaçtan kötülerden, vatandaşların rahatını ve asa işini korur.

Öğretmen:  Ülkenizde vatandaşları korumada karakolların sayıları yeterlimidir?

Ahmet:  Evet sayıları yeterli ancak cezalar caydırıcı ve yeterli değildir.

Öğretmen:  Ülkenizde suçların çoğalmasının sebepleri ne?

Ahmet:  Genellikle işsizlikten, ekonomini bozulmasından, eğitimsizlikten ve soysa  adaletin olmamasından,  kaynaklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) Ordu ve Askeri Rütbeler

Öğretmen:   Savaşlarda kullanılan silahlar nelerdir?

Ahmet:   Tabanca, tüfek, otomatik tüfek, tank, savaş gemisi, zırh, savaş uçağı, helikopter, uçak savar, atom bombası, füze, toplar ve diğerleri.

Öğretmen:   Savaşı kazanmak için neler yapılır?

Ahmet:   Orduyu malzemeler ve sayı olarak hazırlanması, cephane ve erzak çokça bulundurulması, Akıllı komutan atandırılması, sonra askeri emirlere itaat edinmesi.

Öğretmen:  Askeri birimlerin kısımları nelerdir?

Ahmet:  Manga, Takım, Bölük, Alay, Tugay, Tümen, Kol ordusu, Alay kumandanlığı, Genelkurmay Başkanlığı.

Öğretmen:   Orduda askeri rütbelerin derecelerini sayınız?

Ahmet:  Er, Onbaşı, Çavuş, Baş Çavuş, As subay.

Öğretmen:   Orduda askeri subay rütbelerini sayınız?

Ahmet:  As Teğmen, Teğmen, Üst Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay, Albay, Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral, Orgeneral ve Mareşal.

 

 

 

 

 

 

(27) Vezirler ve Bakanlıklar

Öğretmen:   Önemli bakanları sayınız?

Ahmet:  Savunma, adalet, dışişleri, maliye, milli eğitim, sağlık, petrol ve planlama bakanları.

Öğretmen:   Diğer bakanlar nelerdir?

Ahmet:   İç işler, ticaret, enerji, sanayi, turizm, kültür, bayındırlık, sosyal ve çalışma işleri, orman, ziraat, basın, teknoloji, vakıflar ve diyanet işleri, köy ve belediye işleri, gençlik ve spor, yüksek öğretim, insan hakları bakanları ve bunun gibi.

Öğretmen:   Enerji bakanlığının işleri nedir?

Ahmet:  İster elektrik, gaz, petrol veya atom enerjileri olsun, ucuz fiyata çeşitli enerjileri vatandaşlara sağlar,. Böylece vatandaşlar kendilerini ısıtmakta, yemeklerini pişirmede, arabalarını ve fabrikalarını çalıştırmada, mekânlarını aydınlatmada ve benzeri işlerde faydalanırlar.

Öğretmen:   Eğitim bakanlığının işleri nedir?

Ahmet:  Öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumludur ve okullar temin ederler, kitaplarını yazar, programlarını hazırlarlar, öğretmenlerini tayin eder. Gelişmiş ülkeler de ilkokuldan liseye kadar mecburi ve ücretsiz okullar görürüz.

 

 

 

 

 

 

(28) Resmi Dairede veya Şirkette

Öğretmen:   İş arayan bir kişi, şirket veya dairede memur veya işçi olarak çalışmak isterse ondan neler istenir?

Ahmet:  Onun, tüm belgelerini sunması gerekir bunlardan: Dilekçe veya kendini tanıtan çalışma formu, bununla birlikte okul diploması, ustalık belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi vb.

Öğretmen:   Aylık maaş ne kadar aldığını tahmin ediyorsun?

Ahmet:  İşte yeni olduğum için, aylık yüz lira alacağım; Şayet Şef, Müdür veya Genel Müdür olursam daha yüksek maaş alacağım.

Öğretmen:   Sizde mesai saatleri nasıldır?

Ahmet:  Sabah 8.30 da başlar, akşam saat 17.30 da biter. Ancak bir saat öğle tatilimiz vardır.

Öğretmen:   Sizi savunmak için Sendika veya Örgütünüz var mı?

Ahmet:  Evet birçok  sendikamız vardır bunlardan: Memur, Akademisyen, Eğitim birde İşçi, Avukat ve işveren (Sanayiciler) sendikaları vardır. Ben Memur olduğum için Memur sendikaya bağlıyım.

 

 

(29) Spor Eğitimi

Öğretmen:   İslam çocukları spora teşvik ediliyor mu? Bunu nasıl ispat edersin?

Ahmet:  Evet. Allah-u teâla diyor ki: (Güçlü ve Emin olanı yanınızda çalıştırınız daha hayırlıdır) Kasas 26. Hz. Peygamber (a.s) diyor ki : “Çocuklarınıza yüzme, ata binme ve atıcılık öğretin”. Ömer in rivayetti. “Güçlü Müslüman zayıf Müslüman’dan daha güçlüdür, daha çok sevilir”. Müslim rivayet etmiştir.

Öğretmen:   Sporun faydalarını biliyor musun?

Ahmet:  Evet biliyorum. Bunlardan; şüphesiz ki spor kişi ve vatan için, övünç ve başarıdır. Bununla birlikte bedene kuvvet, ve sıhhat verir ve kişiye üstün ahlak ve ilkeler öğretir, arkadaşlığı arttırır ve fertler arasında yardımlaşma ruhunu yayar, milletin şanını yüceltir, toplumlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve onları barışa yönlendirir.

Öğretmen:  Hangi spor oyunlarını seviyorsun?

Ahmet: Yürüyüş, koşu, yüzme, gezi bir de yüksek atlama, boks, güreş ve basketbol seviyorum.

 

 

(30) Vatandaş ve Kişilerin Allah'a ve İnsanlara karşı Hakları ve Görevleri

Öğretmen:  Kişilerin Allah’a yönelik istekleri,  görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Ahmet:  İstekleri: Allah onlara mutluluk ve güzel yaşamı, Dünyada ve âhirette Sağlaması; Bununla birlikte istek ve dualarını da kabul etmesi olur.

Görevleri: Ona iman etmek sonra mümkün derecede İslam dininin farz ve sünnetlerini öğrenip eda etmek, bununla birlikte haram ve şüpheli konulardan kaçınmak ve mümkün olduğunda insanlara öğrendiğini sunmak.

Öğretmen:   Vatandaşın, insanlar, aileler ve topluma yönelik hakları ve görevleri nelerdir?

Ahmet:  Hakları: Vatandaşın, onlardan tüm insan haklarına sahip olmasıdır: bunlardan yaşam isteği, eğitim, sağlık, saygı ve sevgiyi, bununla birlikte ona haksızlık yapmamak ve âhiret ateşten korumaktır.

Görevleri: Vatandaşın onlara karşı saygı, sevgi, samimiyet, güven sağlamak,  haksızlıktan korumakbununla birlikte onlara yumuşak davranmak vekonuda onları gözetmek.

Öğretmen:   Vatandaşın devlete yönelik hakları ve görevleri nelerdir?

Ahmet:  Hakları: Devlet onların canlarını, mallarını koruyacak, birde mutlu yaşam, güven, istikrar, adalet, ifade özgürlüğü sağlayacak ve vatanı düşmanlara karşı savunacak birde onlara ehil olan sorumlu kişileri atamayı sağlamak.

Görevleri: Devletin kanunlarını saygı gösterip uygulamak, askerlik görevini yapmak, vergi vermek ve seçimlere katılmak.

 

 

 

 

 

(31) Arap dili ve bilimleri

Öğretmen:    Arap dilinin tanımı nedir?

Ahmet :  Fasih ve belagatli ifade etmeyi, birde cümlelerin anlaşılmamsı ve anlatılamamasından doğan yanlışları düzeltmeyi öğretmektir.

Öğretmen:   Kuran dili (Arapça) kutsal dillerden sayılırımı?

Ahmet:  Arap dili dünyada üç bin dil arasında önemli bir dil sayılmakta, birde, semavi dört dilden :     Arapça, Süryanice, yunanca ve İbranice oluşur ve en kutsal olanı da  Arap dili sayılmaktadır; Çünkü kuran dili ve kelimeler, eş anlamlar, teşbihler, mecazlar vb konuları ile zengindir; birde tüm semavi dinlerin birçok terimlerini içeriyor. Mariyo Bil (Kitap kssatullugat) sözlüğünde şöyle diyor: Muhakkak ki Arapça orta cağ medeniyetin uluslar arası dillerden biri olduğunu, İngilizler ve birçok Avrupa ülkelerin kalkınmasına desteği olmuştur. (Littere sözlüğü, Arapça müfredatlarından alıntı yapmış olanları  bi liste halinde göstermektedir; En çok alan diller sırası ile İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Macarca, Ermenice, Rusça,  vs.

Toplam dil sayısı 27 dil binlerce müfredat alıntı yapmıştır.

Öğretmen :  Arap dilinin bilimlerinin bölümleri nelerdir?

Ahmet:        1- İmla ve hüsnü hat.   2- Sarf.    3- Eş ve zıt anlamlar.   4-Yapım (İştikak).    5-Nahiv.   6- Edebiyat bunlardan :Nesir, Hitabet, Makale, Hikaye, Şiir, Dram(Oyun), Atasözleri, Edebiyat tarihi, Yazarların hayatı ..).   7-Belagat.  8- Sözlük yazma. 9- Fıkhı lluga.    10- Aruz.   11- Kâfiye.   12- Edebi tenkit.

Öğretmen:   Dili öğrenme aşamaları nelerdir?

Ahmet :  1- Okumak ve okuduğunu anlamak.  2- Dinlemek ve dinlediğini anlamak.  3- Sözlü ifade etmek ve güzel konuşmak.   4- Yazılı ifade etmek ve hikaye, makale vs konuları güzel bir şekilde ifade etmek.

Öğretmen:   Öğrenimde başarı şartları nelerdir?

Ahmet :   1- Öğrenmek için istek ve sevmek gerekir. 2- Öğrenmek için kararlılık ve irade gerekir.   3- Öğrenmek için çalışmak ve konuları anlamak için sabırlı olmayı gerektirir.  4- Öğrenmek için konuları tekrar etmek gerekir.

Öğretmen:   Öğrenmede başarı sebepleri nelerdir?

Ahmet:  Şunların bulunması gerekir: 1- İyi öğrenci olması; Etki oranı % 50 – (Öğrencinin Zekâsı, algılama kabiliyeti ve öğrenme yeteneğin bulunmasıdır) . 2-İyi öğretmen ve idarenin bulunması; Etki oranı % 25.     3- İyi Aile ve  çevrenin bulunması; Etkisi % 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) ALLAH RIZASI İÇİN BUGÜN NE YAPTIN?

1- Bugün vaktinde beş vakit namazını kıldın mı? (Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.)

2- Cemaatle namazı kıldın mı? (Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar.)

3- Bugün bir iyilik yaptın mı? (Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna.)

4- Bütün işlerinin başında Allah tan yardımını ve onun adını zikredip istedin mi? ("Allah'tan yardım isteyin ve sabredin.)

5- Bugün kimseye zarar verdin mi? (Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.)

6- Gıybet yapmaktan sakındın mı? (Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz.)

7- Namazı huşu ile kıldınız mı? (Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Onlar ki, namazlarında huşû içindedir ler.)

8- Namaz sonunda Allah ‘i tespih, tahmid ve tekbir çektin mi?  Kim namazlardan sonra 33 kere sûbhân-Allah ve 33 kere ve’l-hamdülillahi, birde 100 kere ( Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül’l-mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir) derse Allah onun günahlarını bağışlar, denizin dalgalarının köpüğü kader olsa bile.

9-Yemek, içmek, kada-i hacet, giriş ve çıkış, uyku ve uyanma zikirlerini devam ettin mi? (Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar,)

10- Bugün birine yalan söyledin mi? (Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.)

11- Boş konuşmadan (dedikodudan) uzaklaşmaya gayret gösterdin mi? (Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;)

12- Ölümü hatırladın mı? (De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır.)

13- Düşmana karşı olmak için çalıştın mı ve bu konuda hazır olduğunu Allah’a söz verdin mi? (Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin.)

14- Bedenini güçlendirmek için sportif faaliyetlerde bulundun mu? Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi.

15- Sadık bir tövbe ile günahlardan kurtulmayı düşündün mü? (Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.)

 

 

 

 

 

 

 

التّحيةُ والتَّعارفُ (1)

 

الأستاذ: مَرحباً يا أحمد. صَباحُ الخَير (مساء الخير)

 أحمد: مَرحَباً بك يا أستاذي. صَباحُ النّور (مساء النور).

الأستاذ : السّلام عليكم ياأحمد، كَيف حَالُكُم؟

 أحمد : وعليكم السّلام ورَحْمَة الله وبَركاتهُ، بِخَير والحَمد لله.

الأستاذ           : يا أحمد أُريدُ أنْ أُعرّفك على صديقي. هو الأستاذ الدّكتور............ ، متخصصٌّ في الفقهِ الإسلامي ورئيسُ قسم العلوم الإسلاميّة الأساسيّة.

أحمد : أنا سعيدٌ بمعرفتك يا أستاذ ............ وأنا اِسمي أحمد ولقبي فاتح.

الأستاذ : أحمد من الطّلاب المؤدّبين والمجتهدين، وأنا أفتخر به كثيراً .

أحمد : يا أُستاذي هذا من حُسن ظنّكَ، شكراً جزيلاً.

الأستاذ : إلى اللّقاء. مع السّلامة .

أحمد   : مع السّلامة. في أمان الله .

الأستاذ          : ما فوائد السّلام؟

أحمد           : للسلام فوائد كثيرة منها: عندما تسلم أي تطلب السّلامة والحصانة والنجاة، ثم                    تحصل على نجاة الأخرة بسبب تعظيمك لشعار الله وإبتعادك عن الكبر وحبك للناس وتوفيرك الإخاء بين الأفراد وحصولك على الحسنات والثواب وإلخ.

الأستاذ          : هل تَعرِف أيةً أو حديثاً على التّحية والسّلام؟

أحمد            : نعم أعرف. قال تعالى (والسّلامُ على من إتّبع الهدى) طه47. (وإذا حُييتم بتحيّة                      فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها) النّساء 86.وقال (ص) (السّلام قبل السؤال) حديث صحيح،                  وقالت عائشة (رض) (حين نشتكي إنما يدخل (ص) فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثمّ                    ينصرف) وبعدها ‏لم نشعر بشيء من ذلك  رواه بخاري ومسلم.

 

الهُويّةُ الشّخصيّةُ (2)

الأستاذ          : ما اسمك ولقبك؟

 أحمد           : إسمي أحمد ولقبي الفاتح

الأستاذ         : ما اسم الأب وإسم الأم؟

 أحمد          : إسم أبي جميل وإسم والدتي جميلة؟

الأستاذ         : هل تعرف رقم دفتر نفوسك (هوية الأحوال المدنية)؟

 أحمد          : لا. لا أتذكر الآن.

الأستاذ         : أين ومتى وُلِدْتَ؟

 أحمد          : ولدتُ في مدينة أنقرة، عام 1983م.

الأستاذ         : ما فصيلةُ دَمِك؟

أحمد           : +A Rh

الأستاذ         : ؟ ما هي جِنسيتُك؟ وكم عُمرك؟

أحمد           : أنا تركيّ، أنا في العشرين (عُمري واحِدٌ وعِشرون سَنة).

الأستاذ         :  ما حالتك الإجتماعية؟

أحمد           : أنا مُتزوج. ولكن قبل سِتّةَ أشْهُر كُنت أعزباً.

الأستاذ         : أيّ الأجناس من الإنسان تفضّلُ صداقتهُ؟

أحمد          : لكوني رجلاً (ولداً) أفضّل الذّكور، ولو كنت إمرأةً (بنتاً) لفضّلت صداقةَ الإناث.

الأستاذ         : ما عُنوانُ المنزل؟ وما عُنونك البريد الألكتروني؟

أحمد           : حي معمار سنان/ شارع فوزي جقماق/رقم العمارة والشُّقة: 40/5 ـ جوروم

 

المَلابِسُ والألوانُ (3)

الأستاذ          :  ما المَلابسُ التي تلبَسُها في فصلي الشّتاء والصّيف؟

أحمد           : في الشّتاء ألبَسُ الملابسَ الصّوفيةَ والجلديَّةَ، وفي الصّيف ألبَس الملابسَ القُطنيَّةَ والحريريَّة.َ

الأستاذ         : من أين تشتري ملابسَ الأطفالِ؟

أحمد           : من المَحلّات التجاريّةِ، قسم ملابس الأطفال والنّساء.

الأستاذ         : ما الألوانُ التي تُحِبّها

أحمد           : أفضلُ في الشّتاءِ الألوان الغَامقة مثل اللّون الأسود والبنّي والرّمادي والأزرق والأخضر. وفي الصّيفِ الألوان الفاتِحة مثل الأبيض والأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي.

الأستاذ         : ما لون الحَليبِ؟ وما لون السّماء؟

أحمد           : الحليبُ أبيضُ والسّماءُ زرقاءُ. / أو نقول "لون السّماء أزرقٌ" ، الخبرُ يكون مذكّراً ليُطابق المبتدأ.

الأستاذ          : ما ألوان الملابس التي تلبَسُها؟

أحمد: القميصُ الأبيضُ والمِعطفُ الأزرقُ والقُبَّعةُ القهوائِيَّةُ والبذلةُ الرّماديّةٌ والكُفُوفُ السّوداءُ.

 

 

 

الكليّةُ ومشتمِلاتها (4)

الأستاذ          : أين تدرُسُ؟ وماذا تدرُسُ؟

أحمد           : أدرس في جامعة هيتيت بكليّة الإلهيّات. أدرس اللّغة العربيّة والعلوم الإسلامية من الفقه والحديث والقرآن الكريم والتاريخ الإسلامي وغير ذلك.

الأستاذ          : ما اسم رئيس الجامعة وعميد كليّتكم؟

أحمد: إسم رئيس الجامعة الأستاذ الدّكتور..........، وإسم عميد الكليّة الأستاذ الدّكتور...........  

الأستاذ    : كم أقسام كليّتك؟ وماهي؟

أحمد: ثلاثة أقسام: قسم العلوم الإسلامية الأساسيّة، وقسم العلوم الفلسفية والدّينية، وقسم التاريخ الإسلامي وفنونه.

الأستاذ: هل  للكليةِ مقصَفٌ؟ وهل التّدخينُ فيهِ ممنوعٌ أم مسموحٌ؟

أحمد: نعم لها مقصَف جديدٌ، والتّدخين ممنوع منعاً باتّاً.

الأستاذ: كيف تقضي وقْتَكَ في الكليّة أثثاءَ الإستراحةِ؟

أحمد : أقضي في مقصَف الكليّة، أشاهد التّلفزيون وأشرب الشّاي، وفي الظُّهرِ أذهب إلى مطعم الكليّة للغداء ثمّ أذهب إلى مكتبةِ الكليّةِ لأدخل الإنترنيت من الحَاسوب .

أفرادُ العَائلةِ والِمهَنِ (5)

الأستاذ         :  مِمَّن تتكوّنُ أفرادُ عائلتكَ؟

أحمد           : تتكون من أبي وأُمّي وإخواني وأخواتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي وحمي وحماتي.

الأستاذ         : ماذا يعملُ والدُك؟ وماذا تعملُ والدتُك؟

أحمد           : والدي مُتقاعد. أمّا والدتي فهي ربّة البيت.

الأستاذ         : ما مهنة عمّك؟

أحمد           : عميّ خبّاز يخبز الخبز للنّاس.

 الأستاذ          : ما المهن التي تُحِبّ مُمارستها؟

أحمد           : أحب مهن المحاماةِ والقضاءِ والصّيدلَةِ والطَّبابةِ والنّيابةِ والوزارةِ.

 الأستاذ           : ما الحرف التي تحبها ؟

أحمد           : أحب حرفةَ الخِياطةِ والحِلاقةِ والخِبازةِ والفِلاحةِ والصِّياغةِ، ولكنّني لا أحبُّ  الجِزارةَ أبداً.

الصَّلاةُ في الإسلامِ (6)

الأستاذ : ماهي الصَّلواتُ المفروضةُ في الدّين الإسلامي؟

أحمد: صلاةُ الصُّبحِ والظُّهرِ والعَصر والمَغْرِب والعِشَاءِ.

الأستاذ: ما عددُ ركعاتِ الصّلوات الخَمسِ؟

أحمد : في الصّبح رَكْعتانِ من الفَرضِ ورَكعتانِ من السُّنةِ، وفي الظّهرِ أربعُ ركعاتٍ  من السُّنّةِ وأربعُ ركعاتٍ من الفرضِ ثمّ ركعتين من السُّنّةِ. وفي العصرِ أربعُ سنّةٍ وأربعةُ فرضٍ. وفي المَغرب ثلاثةُ فرضٍ وإثنتانِ من السنّة. وفي العشاءِ أربعُ سنَّةٍ وأربعةُ  فرضٍ وإثنتانِ من السّنةِ ثم ثلاثةُ وِترٍ.

الأستاذ: هل أداءُ الإقامةِ في كلِّ صلاةٍ سنَّةٌ أم فَرضٌ؟

أحمد: هي سنّة يا أستاذي.

الأستاذ: هل تُصلّي صلاةَ الوِترِ سبْعَ ركعاتٍ؟

أحمد: لا، بل أصلي الوترَ ثلاثَ ركعاتٍ.

الأستاذ: ماذا تفعلُ عندما تَذهبُ إلى صَلاةِ الجُمُعَةِ؟

أحمد : أغْتَسِلُ وأتَعَطَّرُ وألبِسُ ملابسي الجَديدةَ أو النّظيفةَ، ثمّ أكثِرُ من قِراءَةِ القُرآنِ والصَّلواتِ الشَّريفَةِ.

الأستاذ         : ما حُكم تارك الصّلاة؟

أحمد: قسم من العُلماء يقولون يكون كافراً، والقسم الأخر يقولون يكون فاسقاً أوعاصياً وهو الأصح.

 

الوُضُوءُ والإغْتِسالُ (7)

الأستاذ         : كيف تتوضّأُ للصلاةِ؟

أحمد: بعد التَّسمِيةِ أَغسِلُ يَديَّ إلى الرُّسغَينِ، أُمَضْمِضُ، وأستَنْشِقُ وأغسِلُ وجهيْ وذِرَاعَيَّ إلى المِرْفَقينِ كلّ ذلك ثلاثاً، ثمّ أمسحُ ر وأمسَح أُذُنيّ ورقبتي وأخيراً أغسِلُ رِجليَّ مع الكَعبَينِ.

الأستاذ         : كيف نؤدّي الإغْتِسالَ؟

أحمد: من الفَرائِضِ مَضْمَضَةُ الفَمِ وإستِنشاقُ الأَنفِ وغَسلُ سائرِ البَدنِ. ومن السُّنةِ التّسميةُ والنّيَةُ وغسلُ اليَدينِ إلى الرُّسغَينِ وغسلُ مكانِ النَّجاسةِ ثُمّ الوُضُوءُ.

الأستاذ : هل الوُضُوءُ والغَسلُ نُجريهما فقط لأجلِ الصَّلاةِ وإزالةِ النَّجاسَةِ؟

أحمد: لا. بل أمرنا الرّسول(ص) بالوُضُوءِ عند الغَضبِ، وبالغَسلِ لأجل النَّظافَةِ فقال (ص) (فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)رواه   أبو داود.(تنظّفوا فإنّ الإسلام  نظيفٌ) رواه البخاري.

الأستاذ: هل خُروجُ الدَّمِ القليلِ من جِسمِ إلإنسانِ يُبطلُ الوُضُوءَ؟

أحمد: عند المذهبِ الحَنفي يُبطل، ولكن عند المذهبِ الشَّافعي لا يُبطل.

الأستاذ         : هل يجوزُ لغيرِ المُسلمِ أن يَمُسَّ القرآنَ أو أنْ يَدخُل المسجدَ؟

أحمد: لا يجوز. لأنَّ الله أمرنا أنّه (لا يَمسُّه إلاّ المطّهرون)الواقعة 79. وأنّه يقول (ياأيّها الذين آمنوا إنّماالمشركون نجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)التوبة 28.

 

الصّوم وفوائدهُ (8)

الأستاذ           : هل تعرف آياتٍ وأحاديثَ عن الصّومِ والرّمضانِ؟

أحمد             : نعم أعرف، كثيرة منها: قوله تعالى(ياأيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصّيام) البقرة 183.(وأنْ تصوموا خيرٌ لكم)البقرة 184.(شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هُدىً للنّاس)185البقرة .وقول النبي (ص)(الصّيام جُنّةٌ)رواه أحمد . (صُوموا تصّحوا)رواه الطبراني.(من صَامَ رمضانَ إيماناً وإحتساباً غُفِرَ له

ما تقدّمَ من  ذنبهِ) رواه البخاري.

الأستاذ   : ما فوائدُ الصَّومِ؟

أحمد    : عمليّةُ تَطهيرُ النّفسِ: من الكِبرِ والكَذِبِ والبخُلِ واللَّغوِ والقَسوةِ. وإعدادُ  النَّفس: على الصَّبر والتّعاون والرّحمة والوفاءِ وبالشّعور لآلام وأفراح النّاس. وصِّحةٌ للبدنِ: وخاصّةً يُفيدُ أمراضَ القَلبِ والكَبَدِ والكِلى والأمراضَ الجلديةِ وأمراضَ السّمنةِ.

الأستاذ: ماذا تتَذَكَّرُ عندما يأتي شهرُ رَمضانَ؟

أحمد    : أتذكَّرُ أنَّهُ شهرُ التَّوبَةِ والمَغْفِرةِ، وفيها ليلةُ القَدْرِ وصَلاةُ التَّراوِيحِ والقيامُ بالسَّحورِ، وفيهِ نزَلَ القرآنُ الكريمِ وفيهِ إنْتَصرَ المُسلمونَ في غزوةِ بدرٍ وفتحِ مكَّة.

الأستاذ         : هل الصَّومُ موجودٌ في الأَديانِ السَّماويّةِ ؟ وهل الحيوانات تصوم؟

أحمد : نعم يوجد، وحتى قبْلَ الأَديانِ السَّماويَّةِ نجِد الصَّومَ. والحَيْواناتُ تصوم وحتى الطِّيُورُ والحَشرَاتُ والنَّباتَاتُ تَصُومُ أي تمتنع عن الطّعام لفترة من الزمن.

 

الأَعيادُ في الإسلامِ (9)

الأستاذ     : ماهي الأعيادُ في الإسلامِ؟

أحمد  : عيدُ الفِطرِ المبارك التي يأتي بعد شهرِ رمضانَ المباركِ وعيدُ الأضحَى المبارك ويأتي بعد يومِ الوُقوفِ بعرفةَ، أي في اليومِ العاشرِ من ذي الحجّة.

الأستاذ : هل تريدُ كتابةَ كُروتِ المُعايَدَةِ لأصدقائكَ بمناسبةِ عيدِ الأَضحىَ المبارك، وكيف؟

أحمد  : نعم أريد، وأكتب لهم هكذا : "أُهنّئُكُمْ وأقدِّمُ لكمْ أخلصَ التّهانيْ والتّبريكاتِ بمناسبةِ عيدِ الأضحىَ المبارك، متمنّياً لكم الخَيرَ والسَّعادةَ . وكلّ عام وأنتم بخير".

الأستاذ     : عيدُكَ مباركٌ، وكلُّ عامٍ وأنتم بخير.

أحمد       : وعيدكَ مباركٌ، وكلُّ عامٍ وأنتم بخير.

الأستاذ   : ما فوائدُ الأَعيادِ؟

أحمد   : الأعيادُ فَرْحَةٌ كبيرةٌ للأطفالِ يأْكُلونَ ويشربونَ ويَمْرَحُونَ في ملاعبِ  الأطفال،ِ أمّا الأعيادُ عند الكِبارِ فهي سَعادةٌ كبيرةٌ لهم، فهم يزورونَ الأَكابِرَ ويُقبّلون أيادِيهم ويَحصُلونَ على أدعيتهم، وإذا كانت بين الأقرباءِ نِزاعٌ أو خِصام ٌ  فَيَتَصالَحُونَ.

الأستاذ     : ماذا تَعملونَ للضّيُوفِ في الأعيادِ؟

 أحمد: والدتي تَعملُ البَقلاوةَ والكَعكَ والفطيرةَ، ونشتري لهم الشّكولاتةَ والجرزاتِ من المحلاَّتِ، وفي عيدِ الأضحىَ نشوي اللَّحمَ للضيوف أيضاً.

 

 

 

الرّياضَةُ (10)

الأستاذ    : ما الألعابُ الرّياضيّةُ التي تُحبُّها ؟

أحمد: أحبُّ القفز العالي، والمُلاكمةَ، والمُصارعة، وكُرةَ السّلةِ، وسِباقَ الجَري .

الأستاذ  : أيّ  فريق من الفِرَق التّركيّة تحبهاّ؟

أحمد: أحب فريق غلاطة سراي وفريق المُنتَخب الوطني .

الأستاذ  : هل المُنتخب الوطني التّركي إشترك في الدّوراتِ الأولمبيةِ؟

أحمد   : نعم . لقد إشترك في الدّورات الأولمبية الأوروبيّة وحصلُ على كُؤوسٍ وبُطولاتٍ بدرجاتٍ عاليّةٍ.

الأستاذ  : هل تلعبُ الرّياضة في فريق الكليّةِ؟ وهل تعرف فائدتها؟

أحمد  : لا. لا ألعبُ، لأنّني مهملٌ. فوائدها كثيرة  يُلخصه المثل (إنّ العقل السّليم في الجسم السّليم).

الأستاذ : هل يوجد في فريق الكليّة لاعبٌ مُحتَرِفٌ؟

أحمد    : نعم . طالبان إثنانِ.

الأستاذ  : هل يُشجّع الإسلامُ الأولادَ على الريّاضة؟

أحمد    : نعم. قال تعالى (إنّ خير من إستئجرت القوي الأمين)القصص  26. وقوله(ص) (علّموا أولادكم السّباحة والرّماية وركوب الخيل)رواه عمر.(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضّعيف)رواه مسلم.

 

 

المدرسة والواجباتُ (11)

الأستاذ         : أين أكملتَ دراستَكَ؟

أحمد : أكملتُ الإبتدائيّةَ والمُتوسّطةَ في مدينة جوروم، والثانوية قد أكملتها في مدينة إسطنبول ثانوية الأئمة والخُطباء، والكليّة في جامعة أنقرة كليّة  الإلهيّات.

الأستاذ : هل أساتذةُ اللّغةِ العربيّةِ يتكلّمونَ باللّغة العربيةِ أثناء المحاضرات  والمناقشات العامة والنّدوات ؟

أحمد: لا. لا يتكلّمون مع الأسف الشّديد، بل يفضّلون التّكلم باللّغة التّركيّة.

الأستاذ  :  كيف تقضي أيّامك في نِهاية الأسبوع؟

أحمد: في يوم السّبت: أغسلُ وأكوي ملابسي ثمّ أشتري لوازِمَ البيت من الأسواق الشّعبية، وفي يوم الأحد: إما أذهب إلى أقربائي أو أذهب إلى النّزهة. أو أُراجعُ  دروسي.

الأستاذ: هل تُحبُّ التّدارسَ مع التّلاميذِ والأستاذِ؟ وهل تَفهمُ شرحَ الأستاذِ عندما  يتكلّم بالعربية الفُصحى؟

أحمد: نعم أُحِبُ إذا كانَ الطّلابُ مجتهدون والأستاذُ بالإضافة إلى تدريسيهِ الجيّد أن يكون مَرِحاً.    نعم أفْهَمُ، وخاصة عندما يتكلّم بِبُطءٍ وبِلغةٍ سهلةٍ.

الأستاذ: ما هِوايتُك ؟

أحمد  : هوايتي القراءةُ وكتابة الشّعر وتعلّم اللّغات والرّياضة والرّسم وسماع الموسيقى.

الأستاذ  : ماذا تُريد أنْ تكونَ في المُستقبل؟ وأنا أرى أنك تستحقُّ أن تكون أُستاذ كبيرا في الجامعةِ 

أحمد: شُكراً لك هذا من حُسن ظنّك بي، وإن شاءالله سأدرسُ كثيراً حتى أُحقّق ذلك.

 

البيتُ وبرامجُ التّلفزيونِ (12)

الأستاذ         : هل تسكُنُ في شُقَّةٍ أم في بيت مُستقلٍ؟ وهل هي مُلكٌ أم إيجارٌ؟

أحمد     : أسكُنُ في شُقَّة. وهي للإيجار.

 الأستاذ    : ماذا يوجدُ في منـزلكَ؟

أحمد : أثاثُ الصّالونِ، أثاث الطّعام، أثاث غرفة النّوم، الطّبّاخ، الثّلاجة، السّخّانة، العَصّارة، السّتائر، البساط (السّجادة)، المَناشِف.

الأستاذ : هل تشاهد النشرةَ الإخباريّةَ في التّلفزيون؟ وأيّة وكالات الأنباء تثقها؟

أحمد   : أشاهدها في أكثر القنوات. وأثق بوكلات أنباء الأناضول وإيها وجهان.

الأستاذ    : متى تشاهد التّلفزيون؟

أحمد  : أشاهِدُ التّلفزيونَ مساءاً، بعد أنْ أدرسَ دروسي وأحضّرَ واجباتي اليوميّة.

الأستاذ  : ماذا تُشاهِدُ من البرامجِ على شاشةِ التّلفزيون؟

أحمد  : أشاهِدُ البرامجَ العلميّةَ والدّينيّةَ والسيّاسيّة والإقتصاديّة والصّحية والرّياضية.

الأستاذ  : إذن أنتَ رجلٌ مثقّفٌ جِدّاً.

 

المكتبةُ وبائعُ القِرطاسيّةِ (13)

الأستاذ      : ماذا تشتري من المكتبة (دار الكتب)؟

أحمد   : أشتري بعضَ كُتبِ القَصصِ وكُتُبِ المسرحيّاتِ، وبعض المجلاّت، والجرائدِ  اليوميّة.

الأستاذ : ماذا تشتري  من بائعِ القرطاسيّة؟

أحمد : أشتري قلمَ الرّصاصِ وقلمَ الجَافِّ وقلمَ الحِبرِ والدّفاترَ والمِمْحاةَ والمِبراةَ.

الأستاذ   : أ تُفضّل شِراءَ الكُتُبِ العربيِّةِ أم التّركيّةِ؟

أحمد: أفضل شراء الكُتب باللُّغتينِ العربيّةِ والتّركيّةِ.

الأستاذ : هل تستطيعُ إستعارةَ الكُتُبِ من المَكتَباتِ؟

أحمد: نعم، إذا كانت المكتبةُ من المكتباتِ العامةِ، و إذا كانتْ المكتبةُ لبيع الكُتُبِ  فلا  تجوز الإستعارةُ.

الأستاذ : هل تُحبُّ أن تفتحَ مكتبةً لبيعِ الكُتُبِ؟ ولماذا؟

أحمد  : نعم أحب، إذا لمْ يتحقّق تعيني في مهنةِ التّعليمِ. لأنّني أحبّ قراءة الكتب، وأحب أن أكون مع الكتب دائماً، لأنّ المثل يقول (وخَيرُ جليسٍ في الزّمانِ الكتابُ).

                 

المَطبخُ والأطعِمَةُ (14)

الأستاذ          : ماذا تأكل في وجبةِ الفَطورِ؟

أحمد: آكل بعضَ الخُبزِ والجُبنِ والزّيتونِ والزُّبدةِ والقشتة والعَسلِ والمُربّى.

الأستاذ: ماذا تأكل في وجبتَي الغَداءِ والعَشاءِ؟

أحمد : آكل الحَساءَ والدّجاجَ والكباب والأرز والسَّلَطَةَ والحَلوى والسّندويجات.

الأستاذ : ما الفواكهُ التي تُحِبُّها؟

أحمد: التّفاحَ والبرتقالَ والموز والتّين والبطّيخ والشّمام والكُمَثرى والفَرَاوِلة  والسّفرجل.

الأستاذ    : ما المَشُروبات التي تُحبّها؟

أحمد: أحبُّ عَصيرَ الفواكهِ والكولا والشّاي والقهوة.

الأستاذ: ماذا يوجدُ في مَطبخكم؟

أحمد : القِدرُ والأطباقُ والأشواكُ والمَلاعِقُ والطّبّاخ والبَرّادةُ والغَسّالتان للملابس  والمواعين والرُّفُوف.

الأستاذ: ماذا تَضعُ فى طعامكَ عموماً؟

أحمد : أضع المِلحَ والتّوابِلَ والبَصلَ والثّوم ومعجون الطّماطم لإعطاء لذّةٍ ونكْهةٍ للطعام.

الأستاذ: ما حُكمُ إستجابة الوليمة في الأفراح وغير ذلك؟

أحمد: سُنّةٌ، ولكنْ إذا إستجبتَ للوليمة فيكون ذهابُك واجباً.

 

الطّقسُ وفُصُولُ السَّنةِ (15)

الأستاذ         : كيف يكون الجوُّ في فصل الخَريفِ؟

أحمد           : يكون معتدلاً، ومُمْطراً وغَائماً جُزئيّاً وأحياناً غَزارةُ الأمطارِ قد تؤدّي إلى الفَيضَاناتِ، ونرى أيضاً تساقط الأوراق من الأشجار.

الأستاذ         : كيف يكون الهواءُ في فصل الشّتاء؟

أحمد   : يكونُ الهواءُ بارداً ومثلجاً ومضبّاً ومدخّناً.  (الهواء مذكّر).

الأستاذ         : كيف يكون الجوُّ في فصل الرّبيع؟

أحمد           : يهبُّ نسيم الهواء البارِد اللّطيف، وتكون الأمطارُ قليلةً والغُيومُ  مُتقطِّعةً ونرى أيضاً تَفَتّحُ الأزهار فيها. وقليلاً ما يكون الجوُّ عاصفاً مع سَحابٍ   مَسحُوبٍ بالرّعد والبَرقِ.

الأستاذ         : كيف يكون الجوُّ في فصل الصّيف؟

أحمد           : يكونُ حارّاً جِدّاً وصحواً ومُشْمِساً ورطْباً.

الأستاذ         : ما الريّاحُ التي تَهبُّ في بلدِكَ؟

أحمد           : تهبُّ رِياح جَنُوبيّة غَربيّة، وجَنوبيّة شرقيّة، وشماليّة غربيّة وشمالية شرقيّة

                 مع نَسيم البحر.

 

في الصَّفِ (16)

الأستاذ  : كيف ومتى تأتي إلى الصّف؟

أحمد  : بعد أن أُصلّي صلاةَ الصُّبحِ وأفطِرُ وألبسُ ملابسي، أذهب بالحافلةِ إلى الكليّةِ في السّاعةِ السّابعةِ والثُّلث تقريباً، وأصل الصّف حوالي السّاعة الثّامنة والرّبع صباحاً.

الأستاذ  : ماذا يوجد في صّّفك؟

أحمد : السّبورةُ والأقلامُ والكُتب والصّورُ والباب والنّوافذ والمكاتب والحقائب والتّلاميذ والتّلميذات ونحو ذلك.

الأستاذ  : ما فوائدُ السّبورةِ والأقلام والنّوافذِ ؟

أحمد: السّبورة: تُفِيدُنا في تعليمِ الدّروسِ وحلّ التّمرينات. والأقلام: تُساعدنا على كتابة الواجبات اليوميّة وكتابة الرّسائل والمقالات. والنّوافذ: تنفعنا في دخول أشعّة الشّمس وضياءها ودخول الهواء النّقي والبارد.

الأستاذ      : كيف تُطفئ التيّار الكَهْرِبائي أو المصباح ؟

أحمد       : إمّا من قاطعة التّيار (محوّل كهربائي) أو من مِفْتَاح (زِرّ) الضّوءِ .

الأستاذ     : كيف يُدرِّسُ الأستاذ في الصّف؟

أحمد     : إمّا واقفاً أوجالسًا خلفَ المِنصّة وعلى الكرسي، أو ماشياً بين مقاعد الطّلاب.

الأستاذ    : هل تعرف رتب الأستاذة في الجامعة؟ ما هي؟

 أحمد   : نعم، وهي: مُحاضر، أُستاذ مساعد، أستاذ مُشارك، والأستاذ.

السَّاعةُ والعَدَدُ (17)

الأستاذ         : كم السّاعةُ الآن ؟

أحمد           : السّاعةُ الآن الثانيةَ عشْرةَ إلاّ الثُلثَ ليلاً.

الأستاذ         : متى يبدأ الدّرسُ الأول؟

أحمد           : يبدأ في السّاعة الثّامنةِ والنّصفِ صباحاً.

الأستاذ         : متى تذهبُ إلى البيت؟

أحمد           : أذهب في السّاعة الثّالثةِ وخمسٍ وعشرين دقيقةً عصْراً.

الأستاذ         : كم السّاعة ، 02 :02 ؟

أحمد           : السّاعةُ الثّانية ودقيقتان في منتصف اللّيل.

الأستاذ         : كم عددُ الطّلابِ في الصّف؟

أحمد           : عددهم  ثلاثةٌ وأربعون طالباً.

الأستاذ         : كم  طالباً منهم ذكوراً؟ وكم منهنّ  إناثاً؟

أحمد           : خمسةٌ وعشرون منهم طلاب، وثمانِيَ عشْرةَ منهنّ طالبات.

 

الأيامُ والأشهرُ والأعدادُ (18)

الأستاذ         :  عَدِّدْ أيّامَ الأُسبوعِ؟

أحمد     : الأحدُ، الإثنين، الثُّلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السّبت .

الأستاذ     : عدّد أشْهرَ السّنةِ ؟

أحمد   : كانونُ الثّاني، شُباط، مارت، نيسان، مايس، حزيران، تمّوز، أغسطس، أيلول، تشرين الأوّل، تشرين الثّاني، كانون الأوّل.

الأستاذ   : عدّد من 1ـ 10 للمذكّر؟

أحمد   : واحدٌ، إثنان، ثلاثةٌ، أربعةٌ، خمسةٌ، ستّةٌ، سبعةٌ، ثمانيّةٌ، تسعةٌ، عشَرَةٌ.

الأستاذ   : عدّد من 1ـ 10 للمؤنّث؟

أحمد   : واحدةٌ، إثنتانِ، ثلاثٌ، أربعٌ، خمسٌ، سِتٌ، سبعٌ، ثمانٌ، تسعٌ، عشْرٌ.

الأستاذ  : عدّد من 11ـ 20 للمذكّر وللمؤنّث؟

أحمد  :  أحَدَ عشرَ، إثنا عَشرَ، ثلاثةَ عشَرَ، أربعةَ عشَرَ، خمسةَ عشَرَ، ستّةَ عشَرَ،  سبعةَ عشَرَ، ثمانية عشرَ، تِسعةَ عشرَ، عشرون. إحدى عشْرةَ، إثنتا عشْرةَ، ثلاثَ عشْرةَ، أربعَ عشرةَ، خمسَ عشرةَ، سِتّ عشْرةَ، سبعَ عشْرةَ، ثماني عشْرةَ، تِسعَ عشرةَ، عشرون.

 

المُرورُ والطُّرُقُ (19)

الأستاذ   : ماهي إشاراتُ المُرورِ؟  وماذا تَعني كلّ منها؟

أحمد   : الضّوءُ الأخضرُ يعني "جواز العبور"، والأصفرُ يعني "هَدِّئْ السّرعةَ  وإستعدَّ للوقوف" والأحمرُ "يعني قِف "./ أو الأحمر: قف. والأصفر:  إستعدَّ للعبور. والأخضر: جواز العبور.

الأستاذ     : هل تطبّق قوانين المرور؟ ولماذا؟

أحمد    : نعم أُطبّق، لأنّني إنسانٌ متعلّمٌ ، وأعيش في بلدٍ متحضّرٍ، وأحترم حقوق الأخرين. 

الأستاذ   : كيف تُسافرُ إلى بلدك؟

أحمد  : عُموماً أسافر برّاً، بالحافلةِ أو بالسيّارة الخاصّةِ، وأحياناً جوّاً بالطّائرةِ أو بحراً   بالسّفينةِ .

الأستاذ    : هل تسُوقُ السيّارةَ ؟ ولماذا؟

أحمد  : لا. لا أسوق السّيارة؛ لأنني ضيَّعتُ رخصةَ السّيارةِ ثمّ إنني لم أحصلْ  على  إجازة القيادةِ (إجازة السّوقِ).

الأستاذ : هل الطّرق الرّئيسيّة في قرى تركيا مبلّطة بالأسفلت ؟

أحمد: لا. غير مبلّطة لأنّ إقتصاد الدّولة لا تسمح على ذلك.

الأستاذ  : كيف تذهب إلى قريتِكَ من المدينة؟

أحمد : أذهب بحافلات النّقل أو بمقطورة التّراكتور (الجرارة).

 

المُستَشْفى والأمراض (20)

الأستاذ : ماذا تُشاهِدُ إذا زُرتَ مريضاً لك في المستشفى أو في المُستوصفِ أو في  المركز الصّحِي؟

أحمد : المَرضى والأطبّاءَ والممرّضاتِ ومختبراتٍ للتّحاليلِ وغرفٍ للكشفِ والعَمليّات  والأشعةِ .

الأستاذ: ماذا تفعلُ إذا شعرتَ بِمغصٍ في بطنكَ؟ ولماذا؟

أحمد    : أذهبُ إلى المستشفى بالإسعافِ، لكي يفحصُني الطّبيب ويكتب لي وصفةً  طِبيّةً ثمّ أشتريها من الصّيدليّة.

الأستاذ     : كيف تستعملُ الأدويةَ؟

أحمد  : أستعمِلُها حَسَبَ توصية الطَّبيبِ المُعالِجِ. إذا كانت حبّات أبلعها، وإذا كانت شربة أشربها.

الأستاذ  : شفاك الله ياأحمد.

أحمد    : جزاك الله خيراً ياأستاذ.

الأستاذ   :  عدّد بعض الأمراض المعدية وغير المُعدية؟

أحمد  : الأمراض المعدية: السّل والإلتهاب (المرض) الرِّئوي وبعض الأمراض الجلدية والطّاعون والزّكام والإيدز. والغير المُعدية: أمراض السّرطان والمرض السّكري والأمراض العصبية   والصّداع والعظام.

الأستاذ  : ما حُكم زيارةُ المرضى في الفِقهِ الإسلامي؟

أحمد  : إنّها سنةٌ مؤكدةٌ، كان يُكثرها الرسول عليه الصّلاة والسلام.

 

الصِّحةُ وأعضاءُ الجِسمِ (21)

الأساذ    : هل تهتمّ بنظافةِ أعضاءِ جسمِكَ؟ وكيف تنظّفُ بدنكَ؟

أحمد   : نعم أهتمّ. أغسِلُ يديَّ وقدميَّ ووجهيْ بالصّابون ثمّ أغسل أسناني بالفُرشةِ  يوميّاً  وكذلك أستحِّمُ  كلّ أسبوع مرّتين.

الأستاذ    : إلى كم قِسمٍ ينْقَسمُ جِسمُ الإنسانِ؟

أحمد   : إلى ثلاثةِ أقسامٍ: الرّأسُ ـ الصّدرُ والبطنُ ـ الأطرافُ (اليَدانِ والرِّجلانِ).

الأستاذ    : ما فوائدُ الفيتاميناتِ؟

 أحمد   : علماً بأنّني آخذ كافة الفيتامينات من الفواكه والخضروات وأنواع اللّحوم عملاً بالقاعدة الطبيّة (الوقاية خيرٌ من العلاج)، وفائدة الفيتامينات أنّها تقوّي  وتحفظ جسمنا من الأمراض منها مرض الإنفُلونزا والصّداع ونقص في الدّم ونُحول في الجسم وفُقدان الذّاكرة وغيرها.

الأستاذ   : ما وظائفُ الفمِ والعين والأذن والأنف؟

أحمد  : بالفم نشرب السّوائل ونأكل الأطعمة، وبالعين نرى الأشياءَ، وبالأذن نسمع الأصواتَ وبالأنف نشمّ الرّوائحَ.

الأساذ   : إذا إصطدمتْ السّيارة بالإنسان "لا سَمَحَ الله" فايّ الأعضاء تتأثَّرُ عموماً؟

أحمد   : الجُمْجُمَةُ والعَمودُ الفَقَري والعِظام والرّقبة والذّراعان والسّاقان والأصابع.

 

السّياحةُ والسَّفرُ (22)

الأستاذ    : متى تُسافرُ إلى بلدِكَ؟  وكيفَ يكونُ الذَّهابُ والعَودةُ؟

أحمد    : أُسافرُ في العُطلةِ الصيّفيّةِ، يكون الذَّهابُ والعَودةُ صعبَةً لأنّ الطُّرُقَ مُزدحمةٌ   بالسّياراتِ.

الأستاذ     : هل تَدُلّني على مناطقَ سيّاحيّةٍ في تركيا؟

أحمد  : فإذا رغِبتَ البقاء في الغاباتِ والوِديان والأنهار والبَراد فإذهبْ إلى مناطقَ البحر الأسود. وإذا أردْتَ الشّمسَ والرّمال والسّواحل والبحار فاذهبْ إلى مناطقَ البحر الأبيض وبحر إيجة.

الأستاذ    : كيف تشتري تذكرةَ السّفرِ؟

أحمد    : إما أتّصل بالتّلفون وأحجِزُ مقعداً خاصاُ. أو أذهبُ إلى النّقليات وأشتري التذكرة من بائعِ التذاكرِ.

الأستاذ     : أين تقضي العُطلَةَ الصّيفيّة؟

أحمد   : أقضيها في بلدي، المُطلّةُ على بحر مرمرة والمشهورةُ بالغابات وبأنواع الفَواكهِ   والخَضراواتِ.

الأستاذ   : هل تُحبُّ الأماكنَ التاريخيّةَ والأثريّةَ والمتاحِفَ؟

أحمد   : نعم أُحبُّ، لأنني أطّلع على حضارات الدّول الإسلاميّة وغير الإسلامية ومدى إزدهارهم.

الأستاذ    : هل تعرف أيةً وحديثاً عن السّفر؟

أحمد     : نعم ، حيثُ يقول الله تعالى (لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً) الكهف، 62. (لو كان   عرضاً قريباً  وسفراً قاصداً لأتّبعوك) التّوبة، 42. ويقول (ص) (سَافِروا تصّحوا).

 

 

المَطَارُ والفُندُقُ (23)

الأستاذ    : ماذا تَرى في المَطارِ؟

أحمد  : أرى الشّرطةَ تُدقِّقُ الفيزا من جَوازاتِ المسافرين والطّائراتِ القالِعةَ والهَابِطةَ والطّيّارين والمضيّفاتِ والموظّفين وسيّاراتِ الإسعافِ والإطفائيّة.

الأستاذ    : أيّ فندقٍ تفضِّل؟

أحمد  : أفضّلُ الفُندقَ في وسطِ المدينةِ ولا سيَّما إذا كان نظيفاً وسِعرهُ مناسبًا.

الأستاذ : أريد منك المُساعدة، هل تدلَّني على مطعم نظيفٍ؟

أحمد: طبعًا، هناك مَطعمٌ نظيفٌ وطعامهُ لذيذٌ جداً، قرب المُحافظةِ، إسمهُ مطعم الشّرق. 

الأستاذ : هل في الفندق مطعمٌ؟ ما الأكلات التي تفضّل فيها؟

أحمد  : نعم يوجد. أفضّل السّمك واللّحم المَشوي والمَقلي والشّاورمة.

الأستاذ   : أيّ الخطوط الجويّة تفضّل؟

أحمد  : أحب الخطوط الجويّة التّركيّة، لأنّ طائراتها جديدةٌ وخدماتها جميلةٌ.

 

الحَيواناتُ والطُّيورُ (24)

الأستاذ  : عدّدْ بعضَ أسماءِ الحيواناتِ والطّيورِ التي رأيتها؟

أحمد: من الحيوانات: أسدٌ، نَمرٌ، ثُعبان، ثَور، حِمار وحشي، كَلب، قطّ، فأر، جمل. ومن الطّيور: صَقْرٌ، نَسْر، بُوم، حَمامة، عَصفُور، غُراب، زَرْزُور.

الأستاذ : بأي صِفّةٍ تشتهرُ هذه الحيوانات، الفَهد، الثَّعلب، الزُّرافة، الفِيل، البَقر؟

أحمد  : الفهدُ بسُرعَتهِ، والثَّعْلبُ بمَكْرِهِ، والزُّرافة بعُنقِها الطَّويل، والفِيل بخُرطُومهِ الطّويل، والبَقر بحَليبِهِ ولَحْمهِ وجِلدِهِ الوافر.

الأستاذ     : هل الدِّيكُ يلِدُ أم يَبيضُ؟

أحمد   : الدّيك لا يلدُ ولا يبيضُ لأنّه ذَكَرٌ.

الأستاذ    : هل النَّعامةُ تلِدُ أم تَبِيضُ؟

أحمد  : النَّعامةُ تبيض لأنّها من الطّيور، وعندما تخرُجُ من البَيضِ تُسمى صُوصاً ثمّ  تكونُ فرخاً.

الأستاذ   : هل الذّئبُ يلدُ أم يبيضُ؟

أحمد : الذّئبُ يلد لأنّه من ذواتِ الأثداءِ، ويُسمّى لصغار الذّئب الجُرُو.

الأستاذ : أين تَكثُرُ الحيوانات الأليفة والوَحشيَّة والطُّيور الدَّاجِنَة والجَارِحَة؟

أحمد  : تَكثُرُ في الغَاباتِ الكَثيفةِ بالأشجارِ والمِياهِ، سواءاً كانت في الجِبالِ أو في السِّهولِ. وأكثرُ ما نَجِدهُ في قَارَتَي أفريقيا وأستراليا.

 

الشُّرطةُ والمَخْفِرُ (25)

الأستاذ   :  ماذا سرقَ اللِّصُ؟ وأينَ هربَ؟

أحمد : سرقَ النُّقودَ الكثيرةَ والذَّهبَ والفِضَّةَ من البيت. لقد هَرَبَ إلى سَطْحِ منـزل الجِيرانِ.

الأستاذ: أين مركزُ الشُّرطَةِ؟ أرجو منك أنْ تُنادي لي شرطيّاً؟

أحمد: مركز الشُّرطةِ بعيدٌ من هنا. سأؤَجّر لك سيّارة الأجرةِ ليُوصِلك إلى هناك.

الأستاذ : هل أُلقيَ القَبْضُ على السَّارقِ؟

أحمد : نعم . بعدَ إخْتِفائِهِ في بيتِ أحدِ أصدقائهِ أُسبوعاً كاملاً.

الأستاذ    : ما واجباتُ الشّرطةِ؟

أحمد: الشُّرطةُ تَحمي أَمْنَ ورَاحةَ المواطنينَ من السَّارقينَ والنَّاهِبينَ والأشقياءِ.

الأستاذ  : هل عددُ المخَافِرِ كافِيَةٌ لِحِمايةِ المُواطنينَ في بَلدكم؟

أحمد  : نعم عددُهُم كافيةٌ ولكنَّ العقوبات غيرُ كافيةٍ وغيرُ صَارِمَةٍ.

الأستاذ   : ما أسبابُ كَثْرة الجَرائِمِ في بَلدِكُمْ؟

أحمد  : عُموماً تأتي من البَطَالةِ والإقتصاد المُتدهور وقلّة التّعليمِ وعدمِ وجودِ  العَدالَةِ الإجتماعيّةِ.

 

الجَيشُ والرّتَبُ العَسكريَّةُ (26)

الأستاذ: ماهي الأسلحةُ  المُستعملةُ في الحُروبِ؟

أحمد  : مُسدّسٌ، بُندقيّةٌ، رشّاش، دبَّابةٌ، أُسطول، مّدرّعةٌ، طائرةٌ نفّاثةٌ وعموديّة، مُقاومةُ الطّائراتِ، قُنبلة ذريّة، صاروخ، مدافع ونحو ذلك.

الأستاذ   : ماذا يجبُ العَملُ لأجلِ النّصر في الحُروب؟

أحمد : تَهيئةُ الجيشِ بالعَددِ والعُّدّةِ، وتَكثيرُ ذَخائر العِتادِ والأرزاقِ، وتَولّي القِيادة الحكيمة ثمّ إطاعةُ الأوامرُ العَسكريّةِ.

الأستاذ  : ماهي أقسَامُ الوَحداتِ العَسكريّةِ؟

أحمد : فصيلٌ (رَعيل)، فوجٌ (سَريّة)، كَتيبةٌ، وَحدةٌ، لِواء، فِرقةٌ، فَيْلق، قيادةُ الوَحدةِ أو الفَوجِ، ورِئاسةُ  الأركانِ العامّةِ.

الأستاذ  : عدّد الرّتبَ العسكريةَ لمراتبَ الجيشِ؟

أحمد : جّندي، نائبُ (وكيل) عَريفٍ، عريفٌ، رئيسُ عُرفاءٍ، نائبُ ضَابطٍ .

الأستاذ  : عدّد الرّتبَ العسكريّةَ لضبّاط الجيش؟

أحمد: مرشّح، ملازم، ملازمُ أوّل، نَقيب (رئيس)، رَائِد (رئيسُ أوّل)، مُقدّم، عَقِيد، عَمِيد (زَعِيم)، لِوَاء، فَرِيق، فَرِيق ثَاني، فَرِيق أوّل، المُشِير(المارشال).

 

الوِزراءُ والوِزَاراتُ (27)

الأستاذ  :  عدّد الوِزاراتِ المهّمةَ؟

أحمد: وَزارةُ الدّفاعِ، العَدل، الخَارجيّة، المَاليّة، التّربية، الصّحة، النّفط، التّخطيط.

الأستاذ  : وماهي بقيةُ الوزاراتِ؟

أحمد  : الدّاخليّة، التّجارة، الطّاقة، الصّناعة، السّياحة، الثّقافة، الإسكان، العمل والشّؤون الإجتماعيّة، الغابات، الزّراعة، الإعلام، التّكنولوجيا، الأوقاف والشّؤون الدّينية، الشّؤون البلدية والقَرويّة، الشّباب  والرّياضة، التّعليم العالي، حقوق  الإنسان والخ.

الأستاذ  : ما أعمالُ وزارةُ الطّاقةِ؟

أحمد  : يؤمِّنُ للمواطنينَ أنواعَ الطّاقةِ وبثمنٍ رخيصٍ، سواءاً كانت طَاقةٌ كَهرِبائيّة أوغازيّة أونفطيّة أ  نوويّة، وذلك لكي تستفيد المواطنين في إحماءِ أنفُسِهم  وفي طبخِ  أطعمتِهم أو في تَشغيلِ سيّارتِهم أومَصانِعِهم، وفي إضاءةِ أماكنِهم   ونحو ذلك.

الأستاذ    : ما هي أعمالُ وزارةُ التّربيةِ؟

أحمد    : مسؤولٌ عن تربيةِ وتعليمِ الطّلابِ وتأمينِ المدارسِ، وتأليف الكُتُبِ وتثبيت  مَناهجِ الدّروسِ وتعينِ الأساتذةِ. ونرى المدارسَ في الدّول المتقدّمةِ من المرحلة الإبتدائيّة إلى الثّانويّة مجّانيّة وإجباريّة.

 

في الدّائرةِ أو الشّركةِ (28)

الأستاذ  : ماذا يجب على طالب العمل أن يقدم للدائرة أو للشركة من أجل التوظيف أو العمل  فيها؟

أحمد : عليه أن يقدم كافة الأوراق المطلوبة ومنها الطلب أوإستمارة العمل يعرّف فيه عن  نفسه، مع إستنساخ للشهادات المدرسية ووثائق المؤهلات ودفتر النفوس ونحو ذلك.

الأستاذ  : كم تتوقع أنْ تأخذَ راتباً في الشهر؟

أحمد  : لكوني جديداً في العمل سوف أتقاضى مئة ليرة تركية كراتب شهري وإذا أصبحت  رئيساً  للملاحظين أو مديراً أو مدير عاماً سوف آخذ أو أتقاضى راتباً شهريّاً عالياً.

الأستاذ : ماهي الدّوام الرّسمي (أوقات العمل) عندكم؟

أحمد : يبدأ صباحاً من السّاعة الثامنة والنّصف حتى السّاعة الخامسة والنّصف مساءاً،  ولكنّه لديناإستراحة (فترة الرّاحة) لمدة ساعة واحدة في وقت الظهر.

الأستاذ  : هل عندكم نقابةً أو جمعيةً لكي يدافع عنكم؟

أحمد : نعم عندنا جمعيات منها جمعية الموظفين والأكاديميين والتربويين..، وكذلك يوجد نقابات منها نقابة العمال والمحاميين والصناع..، وكوني موظفاً أنا أنتمي إلى جمعية  الموظفين.

التَّربِيةُ الرِّياضيّةُ (29)

الأستاذ : هل يُشجّع الإسلامُ الأولادَ على الريّاضة؟ وكيف تثبت ذلك؟

أحمد : نعم . (إنّ خير من إستئجرت القوي الأمين) القصص  26. وقوله(ص) (علّموا أولادكم السّباحة و الرّماية وركوب الخيل)رواه عمر.(المؤمن القوي خير وأحب إلى  الله من المؤمن الضّعيف) رواه مسلم.

الأستاذ  : هل تعرف فوائد الرياضة؟

أحمد  : نعم أعرف، فالرّياضةُ لاشكّ من أسباب المجدِ والنّجاحِ للفردِ وللوطنِ. بالإضافة إلى  أنها تُعطي الجسمَ قُوَّةً وصحّةً، وتُعلّمُ النّفسَ المبادئَ والأخلاقَ العاليةَ، وتُزيدُ من الأصدقاءِ، وتُنشَرُ رُوحَ التّعاونِ بينَ الأفرادِ، وتُرفَعُ من شأنِ الأمّةِ، وتُساعِدُ على الأتّصالِ بينَ الشّعوبِ وتُوَجِّهها نحوَالسَّلامِ.

الأستاذ  : ما هي أسئلة للنقاش الرياضية )الألعابُ الرّياضيّةُ) التي تُحبُّها؟

أحمد  : المشي أو سِباقَ الجَري أو السّباحةِ أو الرّحلاتِ وأحبُّ أيضاً القفز العالي، والمُلاكمةَ، والمُصارعة، وكُرةَ السّلةِ أو مثل ذلك.

وَاجِباتُ وحُقوقُ المواطنين والأشخاص تِجاه الله  والخَلْق (30)

الأستاذ  : ماهي  طَلبات ووَاجِبات الأشخاص تِجاهَ اللهِ ؟

أحمد : الطّلبات: أنْ يُوفّر الله تعالى لهم السّعادة والعَيش السّعيد في الدّنيا والأخِرة  مع قُبولِ طلباتهم ودُعائهم.

  الوَاجبات: الإيمانُ بهِ ثمّ تَعلمُ فَرائض وسُنن الدّين الإسلامي وأداءهما بِقَدرِ الإمكان مع إجْتِناب المُحرّمات والشّبُهات، وإذا أمكن تبليغ ما تعلّمهُ للناسِ.

 الأستاذ    : ماهي حُقوق وواجِبات المواطنين تِجاه النّاسِ والأُسْرِ والمُجتمعِ.

  أحمد   الحُقوق: على المواطن أن تمتلك  منهم على كَافة حُقوق الإنسان من مُتطلّباتِ الحياةِ   والتّعليم  والصّحة والإحْتِرام والحُب مع عدم الظُّلمِ له وحفظه من نَارِ جَهنّم.

 الوَاجبات: أن توفّرالمواطن لهم بالمقابل الإحْترَام والحُب والإخْلاَص والأمَان وحمايتهم من الظّلم مع مُعاملتهم باللّين ورِعَايتهم في كلّ  الأمور.

الأستاذ    : ماهي حُقوق وواجبات المواطنين تِجَاه الدّولة :

أحمد   الحُقوق: أن تَحفَظَ الدّولة أرواحَهم وأموالهم وأن توفّر لهم العَيش السّعيد والأمنْ  والإسْتِقرار والعَدَالة وحُرية الرأي وأن تحمي الوَطَنَ من الأعْداءِ ثمّ تعيين المَسؤولين المؤهلين عليهم. الواجبات: تَطبيق وإحترام القَوانينِ وأداء خدمة العلم ودفع الضّرائب والإشتراك في  الإنتخابات.

 

اللّغةُ العَربيةُ وعُلومُها (31)

الأستاذ     : ما تعريفُ اللّغةُ العربيّةُ؟

أحمد   : وهي تعلّمُ الفَصَاحةَ والبَلاغةَ وكذلك تصحيحُ الخطأَ الحَاصِل من عدم فَهمِ   وتَفهمِ الجُمَلِ.

الأستاذ : هل تُعتبرُ اللّغةُ العربيةُ من اللّغاتِ المُقدّسةِ؟

أحمد : إنّها لغة مهمةٌ من  بين  3000 لغة في العالم. بل تُعتبر من أقدسِ اللّغات السَّماويّة الأربعة السّريانيّةِ واليُونانيّةِ والعبرانيّةِ والعَربيّةِ، لأنّها غنيّة بالكلماتِ  والمُترادفاتِ والتتشبيهِ  والمَجازِ..، وكذلك لغة القرآن الكريم والتي تجمع فيها  كلمات دينيّة لكافة لغات الأديان. وأشادَ ماريو بِلْ(مؤلف كتاب قصة اللغات) بأنَّ   العربيةَ هي اللُّغة العالميةُ في حضارات العُصور ِالوسطى، وكانت رافداً عظيماً   للإنكليزية في نهضتها وكثيرٍ من الأوربيّات، وقد أورد قاموس Littre قوائمَ  بما اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربيةٍ، وأولهاالإسبانية ثم الفرنسية  والإيطالية واليونانية والمجريةوكذلك الأرمنية والروسية وغيرها، ومجموعها 27 لغة، وتقدر المفردات بالآلاف.أنظر (فن الترجمة وعلوم العربية، إبراهيم بدوي الجيلاني ص17).

الأستاذ    : ما أقسامُ عُلومُ اللغةِ العربيةِ؟

أحمد    : إثنا عشر علماً وهي:  1ـ علمُ حُسنُ الخطِِّ والإملاءِ (قوانينُ الكتابةِ). 2ـ علمُ الصّرفِ (تَصريفُ الكَلمةِ). 3 ـ علمُ المُترادفاتِ والأضدادِ. 4ـ علمُ الإشتقاقِ (إيجادُ الكلمةِ الجديدةِ من المصادرِ).  5 ـ علمُ النَّحوِ وعلمُ الإعرابِ (بيان تركيب الجملة وتحليلها). 6ـ عُلومُ الأدبِ: وتشمل على كتابة (النّثرِ، الخطابةِ، المقالةِ، القصّةِ،  الشّعرِ، المسرحيةِ، الحكمِ والأمثالِ، التاريخِ الأدبي، وحياةِ الأدباءِ.    7ـ علم البلاغة : ويشمل على (علم المعاني والبديع والبيان).  8ـ علم اللّغة أو المعاجم. ـ علم فِقهُ اللُّغةِ.   10ـ علم العَروضِ. 11ـ علم القَوافي. 12  ـعلم النَّقد الأدبي. بالإضافة إلى هذه العلوم  يوجد فن التأويل وفهم الجمل المعقدة وصناعةُ التّرجمة.

الأستاذ     : ما مراحلُ تعلُّم الّلغةِ؟

أحمد    : وهي 1ـ القِراءةُ وفَهم المقروءِ.  2ـ السّّماعُ وفَهمُ المَسموعِ. 3ـ التّعبير الشّفهي والمحادثة الجيّدة. 4ـ التّعبيرُ التّحريري أي كتابة القصص   والمقالات ونحو ذلك.

الأستاذ    : ما شروطُ النّجاحِ في التّعلمِ؟

أحمد   : وهي كالأتي:  1ـ الرّغبةُ والحُبُّ.  2ـ العَزمُ والإرادةُ .  3ـ الصّبرُ على الإجتهادِ.  4 ـ تكرارُ المواضيعِ.

الأستاذ    : ما أسبابُ النّجاحِ في التّعلمِ؟

أحمد    : وهي كالأتي: 1ـ الطّالبُ الجيّدُ: وله تأثيرهُ نسبة 50 % ، يدخل فيها الصّفات الذّاتية والذّكاء وقابلية التّعلم والإستعاب.    2ـ الأستاذُ الجيّدُ  والإدارةُ الجيّدةُ: وله تأثيره نسبة25 %.    3 ـ العائلةُ الجيّدةُ والمُحيطُ الجيّد   ُلها تأثيرها نسبة 25 %. علماً أنّ عدم إيفاء أحد الواجبات بصورة جيدة، فسوف  تؤثر بشكل ما على نسب بقية الأسباب.

 

المُحَاسبة اليَومية (ماذا فعلتَ لله تَعالى اليَومَ) (32)

1ـ هل أدَّيْتَ اليومَ الصّلوات الخمس في أوقاتها؟ (إنّ الصّلاةَ كانت على المُمؤمِنينَ كِتاباً مَوقوتاً) النّساء 103.

2ـ هل صَلّيتَ في جماعة؟ (وإذا كُنتَ فيهِم فأقَمتَ لَهُم الصَّلاةَ فَلتَقُم طَائِفَةٌ مِنهُم مَعك) ا

3ـ هل صنَعتَ مَعروفاً اليومَ؟ (لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إلاّ مَن أمرَ بِصَدَقَةٍ  أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين النّاس)النّساء 114.

4ـ هل إسْتعَنتَ بالله وذكرتَ إسمه في بدء كلّ أعملِكَ؟  (إستَعِينوا بالله وإصبِروا ) الأعراف 128 .

5ـ هل ألْحَقتَ بأحدٍ ضرراً اليومَ؟  (والّذينَ يُؤذونَ المُؤمِنينَ والمُؤمِنات بِغير ما إكتَسَبوا فقد إحتَمَلوا بُهتاناً وإثماً مُبيناً)  الأحزاب 58.

6ـ هل إمْتَنعتَ عن الغِيبة؟  (ولا تَجسّسوا ولا يَغتَب بَعضُكم بَعضاً أيًحِبُّ أحَدُكم أن يأكُل لَحمَ أخيهِ مَيِّتاً فَكَرِهتمُوه) الحجرات 12.

7ـ هل خَشَعتَ في الصّلاةِ؟ (قَد أفلَحَ المُؤمِنون الّذين هُم في صَلاتِهم خَاشِعُون) المؤمنون1،2.

8ـ هل سَبّحتَ وحمدْتَ وكبّرتَ دُبُرَ صَلاةٍ؟ 

(مَن سَبّحَ اللهَ في دُبر كُلَّ صَلاةٍ ثَلاثَاً وثَلاثِينَ وحَمَِدَ الله ثَلاثاً وثَلاثِينَ. وقالَ في تَمام المَائةِ (لاإله إلاّ الله وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لَهُ المُلك ولَهُ الحَمد وهُو على كُلِّ شيءٍ قَدير) غُفِرَت خَطَاياه وإن كانَت مثل زَبدَ البَحرِ ) حَديث نَبوي .

9ـ هل داَومتَ على أذْكَار الطّعام والشّراب وقَضاء الحَاجة والدّخول والخُروج والنّوم. والإسيقاظ؟ ( الّذين يّذكُرون اللهَ قِياماً وقُعُوداً وعلى جُنُوبِهِم ) آل عمران 191.

10ـ هل كَذبْتَ على أحدٍ اليومّ؟  (ثمّ نبتهل فنجعل لَعنت الله على الكَاذِبين ) آل عمران 61.

11ـ هل حَاولتَ أن تعرض عن اللّغوِ؟  ( والّذينَ هُم عن اللّغو مُعرِضُون ) المؤمنون 3.

12ـ هل تَذكَّرتَ المُوتَ؟  (قُل إنّ المَوتَ الذّين تَفِرُّونَ مِنهُ فإنّهُ مُلاقيكُم ) الجمعة 8.

13ـ هل إسْتَعدَّتَ للجِهاد وعَاهدت الله على ذلك؟   (وَجَاهِدوا في الله حَقَّ جِهادهِ ) الحج78 .

14ـ هل لعِبتَ الألعاَبَ الريّاضيّة وقَوّيت بدنك؟ (يا أبتِ إستأجرهُ إنّ خَيرَ مَنْ إستأجَرتَ القَوي الأمين) القصص 26.

15ـ هل فكّرتَ في الخَلاصِ من الذّنوبِ بتوبةٍ صادقةٍ؟   (وتُوبوا إلى الله جَميعاً أيُّه المؤمِنون لَعَلّكُم تُفلِحُون ) النّور 31.

 

 

 


 

 

 

النّصوص المختارة في تعلّم اللّغة العربية

ARAPÇAYI ÖĞRENMEK İÇİN SEÇİLMİŞ KONULAR

 

 

 

 

تكلّم عَنْ حَياتِكَ (1)

إسمي ولقبي محمد فاتح، أنا تُركيٌّ، ولدتُ عام 1986م في تركيا وفي مدينة أنقرة وهي عاصمة الجمهوريّة التّركيّة، درستُ الإبتدائيّةَ والمتوسطةَ فيها وأكملتها عام 1995م، والثّانويّةَ في الأئمةِ والخطباء بمدينةِ إستانبول وأتممتها عام 1998م. لقد مضيتُ أيّاماً حُلوةً وجميلةً في إستانبول مع أصدقائي لأنّها مدينةٌ سياحيّةٌ وتجاريّةٌ ومشهورةٌ بأثارها التاريخيّةِ القديمةِ وبمناطقها السّياحيّة الرّائعة وبصناعتها المختلفة. وبعد الثّانويّةَ راجعتُ التعليمَ العَالي ودَخلتُ الإمتحاناتِ الجامعيّةَ وحَصلتُ على كليّة الإلهيّاتِ بجامعةِ هيتيت في مدينة جوروم، وكانت هي التّرجيحي الأوّل، لأنّني كنت أحبّ أن أتعلّم العلومَ الإسلاميّةَ واللّغةَ العربيّةَ. أمّا الدّروسُ التي ندرسها في الكليّةِ فهي العلوم الإسلاميّة من تفسيرٍ وحديثٍ وفقهٍ وكلام وتصوّف والتّاريخ الإسلامي ونحوه، والعلوم الإنسانيّة من علم الإجتماعِ وعلم النّفسِ والفلسفة والتّربية ومن اللّغات الأجنبيّة ندرس اللّغة العربيّة والإنجليزيّة وكذلك نأخذ دروس الحاسوب والموسيقى التّصوفيّة. والدي موظفٌ يعملُ في مديريةِ البريدِ والبرقِ والهاتفِ، أمّا والدتي فربّة البيت. لي ثلاثةُ أخوةٍ وأختانِ إثنانِ وكلّهم طلاّب في المراحل الثانويّة والجامعيّة، ولي أعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي وجدّي وجدّتي، أنا أحبهم وهم يُحبونني أيضاً. أقيمُ الآن في محلة معمار سنان/ شارع فوزي جقماق/ رقم العمارة 40/5 بمدينة جوروم.

في أوقات فراغي أقضي وقتي بممارسةِ الهواياتِ التي أحبُّها كقراءة الكتب أو كتابة الشّعر ولعب الرّياضة وعمل الرّسم وسماع الموسيقى ونحو ذلك. وفي نهاية الأسبوع وأيّام العُطل أفضّل الذَّهابَ إلى نادي الرّياضةِ لألعبَ الألعابَ الرّياضيّةَ مثل كُرةَ القدمِ وكُرةَ الطّائرةِ وكُرةَ السّلةِ وكُرةَ المِنضَدةِ، وأحياناً أُسافر مع أصدقائي أو مع أسرتي إلى المناطق السّياحيّة للرَّاحةِ والإستجمام، وكذلكَ أذهبُ إلى زِيارة الأقرباء أو الأصدقاء للسؤال عن صحتّهم، لأنّها من واجبات ديننا، يُقوّي بيننا رابطةَ الأُخوةِ وصِلةَ الرَّحمِّ،  بالإضافة إلى ذلك الإنسانُ يشعرُ بالرّاحة النّفسيّة وعدم الشّعور بالعُزلة.

ماذا تَعمَلُ منَ الصَّباحِ حتّى المّسَاءِ (2)

أستيقظُ من النّومِ صباحاً مبكراً. عندما أنهضُ من سريري أذهبُ إلى المغسِلِ لأغسِلَ يديَّ و وجهيْ، ثمّ اتوضّأُ وأُصلِّي صلاةَ الفَجرِ رَكعتينِ من الفَرضِ وَركعتينِ من السُّنةِ، ثمّ أتلو بعضَ آياتِ القرآنِ الكريمِ إنْ أمكن. وبعدها أجلِسُ للفطورِ وآكل بعضَ الخُبَز والجُبنِ والزّيتونِ والزّبدةِ والعسلِ مع قدحٍ من الشّاي وعند الإنتهاءِ من الفَطورِ أقومُ وأحضِّرُ حقيبتي وكُتُبي ثمّ ألبِسُ ملابِسَ المدرسةِ وأخرُجُ من البيتِ إلى مَوقفِ الحَافِلةِ، وأنتظرُ مجيءَ الحَافِلةِ، وعند مجيئها أركبُ الحافلةَ وأقعُدُ في مقعدٍ فارغٍ أو أقِفُ في المكانِ المُخصَّصِ للواقفين، وعند وصُولي إلى مَوقفٍ قريبٍ من الكُليّةِ، أنزِلُ منها وأذهبُ الكليّةَ ماشياً، ثمّ أدخُلُ الصّفَ وأسّلمُ على زُملائي وزَميلاتي، وبعد ذلك أجلسُ على الكرسيِّ بصَمتٍ وأنتظرُ مَجيءَ الأُستاذِ، وعند مجئهِ أصْغي إلى مُحاضَرتهِ لأفهم الدّرس جيداً، وعند إنتهاءِ كلَّ دَرسٍ نخرجُ للفُرصَةِ لمُدةِ عشر دقائقٍ، فأذهبُ إلى مَقصِفِ الكُليّةِ لأشربَ الشّايَ وأشاهدَ التّلفزيونَ معَ أصدقائي، وأحياناً أذهبُ إلى مكتبةِ الكُليّةِ لأقرأَ الكُتُبَ أو لأَدخُلَ الإنترنيت في الحَاسُوب. وإذا حَانَ وقْتَ صَلاةِ الظُّهرِ، أُصلِّي الظُّهرَ مع الجَماعةِ في مَسجد الكُليّةِ، ثمّ أذهبُ إلى مَطعَمِ الكُليّةِ وآكلُ طَعَامَ الغَذاءِ. وبعد إنتهاءِ الدُّروسِ أرجِعُ إلى البَيتِ بالحَافِلةِ أو مَاشياً إذا كانَ الطََّقسُ جميلاً، وفي طَريقي إلى البيت أمُرُّ السُّوقَ أحياناً، لأشتريَ بعضَ لوازِمَ البَيتِ، وعندَ وصُولي إلى الشُّقةِ، أخْلَعُ مَلابِسيْ وألبِسُ مَلابِسَ النَّومِ، وأُصلِّي بقيَّةَ الصَّلواتِ في أوقاتِها، وفي المَساءِ أقرأُ دُروسي وأُحَضِّرُ واجِباتي اليَوميَّة، لأنّني لا أحبُّ أن أُأَجِلَ عَملَ اليَومِ إلى غَدٍ، وعند تراكم دروسي يَصعبُ تَحضِيرها عندَ يَومِ الإمتحانِ. وأنا أحِبُّ النّجاحَ في كلّ حياتي لذا أجتهدُ وأنجِزُ أعمالي وواجباتي بدقّةٍ يوميّاً. وفي المساء عندما أجوعُ آكل طعام العَشاءَ، ثمّ أَرتاحُ قليلاً وأشاهدُ البَرامِجَ الجَميلةَ على شَاشةِ التّلفزيون مثلَ البَرامجِ العِلميَّةِ والدّينيّةِ والسّياسيّةِ والإقتصاديةِ والطّبيةِ والرّياضيّةِ ونحو ذلك. وعند مجيء ساعة النّومِ أنامُ مبكراً لأسيقظَ وبنشاطٍ تامٍ.

 

 

 

طِفلٌ غريقٌ (3)

لم يكنْ سالمٌ يُحسنُ السّباحةَ، فاتّفقَ أنْ ذَهبَ ذاتَ يومٍ مع صديقهِ خليل إلى البَحرِ، وهناكَ شاهدا كثيراً من الأولادِ يَسبحونَ، فخَلعا ملابِسَهُما ونَزلا يَسبحانِ. وبعد قليلٍ، أشرفَ سالمٌ على الغريقِ، ولمْ يستطعْ صديقُهُ خليلٌ أنْ يُنقذَهُ، لكنّه إستعانَ برجُلٍ كان سائراً على الشّاطِئِ. فأقبلَ الرّجُلُ وأخذ يُوجّهُ إليهما كلاماً قاسياً. فقالَ خليلٌ: ياهذا ، أوّلاً أنقِذه من الغرقِ، وثانياً إتّصل بالإسعاف ليأخذهُ إلى المستشفى ليُشرِف عليهِ الطّبيب، ثمّ قُل ما تشاءُ.

الإتّحادُ قُوّةٌ (4)

دَعا أحَدُ الحّكماءِ أبناءَهُ قُبيلَ مَوتِهِ، وأخذَ يُحدّثُهمْ بهُدوءٍ. ثُمّ أمرهُمْ أنْ يُحضّروا حُزمَةً من العِيدانِ، ولَمّا إمتثَلَ أبناؤُهُ لأمرهِ، طلَبَ إلى كُلٍّ منهمْ أنْ يَكسِرَ الحُزمةَ، فَلَمْ يَقدِرْ أحَدٌ على كسرِهِ. فَفرَّقَها وطَلبَ إليهمْ أنْ يَكسِروها عُوداّ عُوداً، فلمْ يَجِدوا في ذلِكَ أيّةَ صُعوبَةٍ. عِندئذٍ قالَ لأبنائِهِ: هَكذا أنتُمْ دائِماً، أقوياءُ إذا اتّحَدْتُمْ، ضُعفاءُ إذا تفرّقتّم. والدّينُ الإسلامي يأمرنا على الإتِّحادِ وعدم التَّفرِقةِ وعدم التَّعصُبِ فقال تعالى (وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا)، وقال أيضاً (وتعاونوا على البرِّ والتّقوى).

 

 

 

فِيلمٌ (5)

ذهبتُ ليلةَ أمسِ مع صديقٍ إلى السّينما لمشاهدة فيلمٌ أمريكيٌ جديدٌ موضُوعهُ: مشكلةُ البطالةِ وعلاقتُها بالمُشكلاتِ الإجتماعيّةِ الأخرى. في قِصّةِ الفيلمِ تطلبُ الوَضعُ الإقتصادي في منطقةٍ قريبةٍ من نيويورك، أنّه يفقد كثيرٌ من النّاسِ وظائفهم، ومن هؤلاء رجلٌ في الخمسين من عمره وإسمهُ رتشارد فيشر، له إبنٌ يدرسُ التّجارةَ في الجامعةِ وثلاثُ بناتٍ أصغرهنّ في الثّامنةِ من عمرها. قدّم السّيد فيشر عدداً كبيراً من طَلباتِ العَملِ إلى الشّركاتِ المُنتَشرةِ في المنطقةِ، ولكنّه لم ينجحْ في الحُصول على الوظيفةِ. حصلتْ زوجتُهُ على عملٍ في بنكٍ معروفٍ ، فأصبحت العائلة تعتمدُ على الزّوجة، وأخذَ الرّجلُ يقومُ بالأعمالِ البيتيّةِ التي تقومُ بها المرأة عادةً. كان لهذا الوضع تأثيرٌ سيّئٌ على السّيد فيشر. وبعد وقتٍ قصير فقَدَت الزّوجةُ وظيفتها فكان لذلك تأثيرٌ سيّئٌ على العائلة كلّها. والفيلم يُظهر المشكلاتِ النّاتجةَ عن البطالةِ ويُحدّدها ويَربط بينها وبين ثورة العائلةِ وخاصّة الزّوج على المجتمع.

 

 

أثرُ الحَضارةِ الإسلاميّةِ في الحضارةِ الإنسانيّةِ (6)

نشأت قبل الإسلام حضاراتٌ عديدةٌ ثمّ إنتهى الأمرُ بها إلى الفُتور والإضمحلال، وضاعت الكُتب التي ألفّها العُلماء، وجاء القرن السّادس وظهرَ الإسلامُ، ونشأت الحضارة الإسلاميّةُ في المنطقة الوِسطى من القاراتِ الثَّلاثِ التي تكوَّن منها العالمُ القديمُ، وتجمّعتْ خُلاصةُ الثّقافةِ الصّينيّة والهنديّة والمصريّة واليونانيّة والرُّومانيّة والفارسيّة في ظِلِّ  دولةٍ واحدةٍ وهي الدّولة الإسلاميّة، ثمّ أدَّت هذهِ الأمانة أحسنَ أدائها. علماً أنَّ الحضارة الإسلاميّة  لم تهدم شيئاً كان قائماً في ظُهورها بل أعادتْ إلى البِناءِ ما تساقطَ وتهدَّمَ ثمَّ زادت عليهِ. ومن القرن السّادس للميلادِ إلى القرنِ العِشرينِ لم يظهر في العَالمِ أثرٌ جديدٌ إلاّ وأخذَ من الحضارةِ الإسلاميّةِ بطريقٍ مباشرٍ أو غير مُباشر، فنجد الأثارَ في بعضِ المُدنِ الإيطاليّة والفرنسيّة والإسبانيّة، وظلّتْ إلى اليومِ، وتحملُ تلكَ الآثارُ أسماء إسلاميّة. ونحنُ نرى الآنَ هذه الصُّورةَ الحقيقيّةَ للحضارةِ الإسلاميّةِ في صَقِليَّةَ وفي إسبانيا وفي فرنسا، إنّنا نَسمَعُ عن المعاهِدِ (المدارس) العربيّةِ القديمةِ في بغدادَ وقُرطُبةَ، ونسمَعُ عن المراكزِ العلميّةِ الأخرى. وقد أقامَ في تلكَ المراكزِ عدَدٌ كبيرٌ من وُفودِ أوروبا ونقَلتْ هذه الوفودُ العلومَ إلى أوروبا. نَقلَتْ الطِّبَ، والفَلَكَ، والرّياضيّاتِ، والهندسَةَ، والأدابَ، والفُنونَ وغيرها.

 

 

مُحمَّدُ بنُ عبداللهِ بنُ عبدالمُطلَّبِ (ص) (7)

هو قُريشيٌّ من بني هاشم من أُولي العزم وخاتَمُ الأنبياء والرّسل، وُلِد في مكّة يوم الإثنين 12 ربيع الأوّل من عام الفيل، بعد هجوم جيش أبرهة ملك اليمن بالفِيل لهَدم الكعبة بخمسين يوماً. (أي صبيحة يوم 29 أغسطس من عام 570 وقيل 571 الميلادي)، أرسله الله إلى عبادهِ هُدىً ورحمةً، وليُخرج النّاس من الظُّلمات إلى النّور. والدتُهُ آمنةُ بنت وهب، وقد تُوفي والدهُ قبل مولده، وعاش في دار جدّهِ عبدالمطّلب، ولمّا توفي جدّه عاش مع عمّه أبي طالب.

بدأ وهو صغيرٌ يرعى الأغنام، ويكسب من عمل يدهِ، وعمِلَ في التّجارةِ مع عَمهِ، ثم عمِلَ في تِجارةِ السّيدة خديجة، وعُرِف بالصّادق الأمين، وكان يعبد الله في غار حِراءَ، وأُنزِل عليه القرآن الكريم، ثمَّ هاجر الى المدينة وأثناء ذلك إختفى في غَار ثَور قُرب مكة، مع صاحبهِ أبي بكر (رض).

وأوّل من أصدق بنبوة محمدٍ (ص) عمّ خديجةَ الرّاهبْ ورقة بن نوفل، وعندما ذهبَ مع عمهِ إلى الشّام، مرّوا عند الرّاهب بَحيرة وعند رؤيتهِ عَرفَ أنَّهُ النّبي المُنتظر في الإنجيل. إستمرّ دعوتهُ من عام 610 م الى عام 632 م، وتوفي في يوم الإثنين 12 ربيع الأوّل من سنة 11 الهجري، (أي عام 632 الميلادي)، بعد أن حجَّ حجّةُ الوداعِ.

تزّوج من (12) زوجة لأسباب دينية أو سياسية إلاّ خديجة وعائشة (رض)، وأصبحت من خديجة أولاد هم (قاسم، عبدالله، فاطمة، أم كلثوم، رقية، زينب) ومن زوجتهِ مارية القبطية إبراهيم. لمْ يشربْ الخمرَ ولم يعبُدْ الأصنامَ ولم يكْذِبْ أبداً في شبابه. وشاركَ بنفسِهِ في كلّ الغزوات تقريباً، وحتى أنه كُسِرَ سِنّهُ في غزوة أُحُد، وفي زمنهِ ظَهرَت الطّغاة : فمن أشرافِ قَبيلةِ قريش أبو جَهل وأبو لهب ومن ملوك الفُرسِ الكِسرى وبنتهُ بُوران و فيروز و رستم، ومن ملوك الرُّومِ الملك قيصر و هرقل وجادلهم وإنتصرَ عليهم.

لقد عمِل الرّسول (ص) في كافة أعمال الأنبياء من مُربي ومعلم وإمام ومفتي وقاضي وإدارة الشؤون المالية وطبيب وتاجر وراعي ورئيس دولة وطبيب وتاجر وراعي ورئيس دولة بالإضافة أنّه كان قائداً عسكرياً وسياسياً وحتى أنّه عَمِل في بناء مسجد المدينة وكذلك كان يخيط ملابسهُ المشقوقة والممّزقة بنفسهِ.

حُبُُهُ وطاعتهُ فَرضٌ وهناك آيات كثيرة على ذلك، لذا علينا أن نأخذ أحاديثهُ وأقوالهُ إمّا كأمرٍ إلهي في خِطاباتهِ وقَضائهِ وفَتاويهِ لأنَّ أوامرهُ مُستقصٍ من أيات القرآن الكريم، أو نأخُذَهُ كتوصيَةٍ وخاصّةً في أوامرهِ العَسكريّةِ والسّياسيةِ والإقتصاديّةِ والطّبيّةِ والإجتماعيّةِ وفي الأدابِ وعملها يكونُ سنَّةٌ كما نعلمُ. ولقد إبتلاهُ اللهُ مثل بقيّةِ البَشرِ من فَقرٍ ونشأتهِ يتيماً وظُلمَ قَومهِ لهُ ومن الإفتراءِ عليهِ ولزوجتهِ ومن الشّتائمِ ورَميَ الحِجاَرةِ وبتركِ بلدهِ فهاجرَ إلى المدينةِ والطّائفِ، وبوفاةِ والدَتِهِ وأعْمامِهِ وأنّهُ حَزِنَ كثيراً على وفاةِ أبي طالب وحمزة وزوجتهِ خديجة، وكذلك أُبتُلي بوفاة أطفالهِ السّتة في حياتهِ ونحو ذلك.

أبُوبكرٍ الصّديقِ (رض) (8)

كان إسمهُ قبلَ الإسلامِ (عتيق بن قُحافة)، وبعد الإسلامِ أصبحَ إسمهُ (عبدالله). وُلِدَ في السّنة الثّانية أو الثّالثة من عامِ الفيلِ. وهو أصغر من النّبي (ص) بنحو سنتين. وكان محبوباً في الجاهلية، لأنّه كان رجلاً أميناً، كريماً، طيّبَ الأخلاقِ، حُسنَ السّلوكِ، فهو لم يشربْ خمراً في حياتهِ ولم يسجدْ لصنمٍ أبداً. دعا النّبيُّ (ص) النّاسَ إلى الإسلام، فتردّد الكثيرون إلاّ أبا بكرٍ، وكان أوّل مَنْ أسلمَ من الرِّجالِ وكانت السّيدةُ خديجةُ أوّلَ مَنْ أسلمَت من النِّساءِ، أمّا ممّن أسلمَ من الصّبيانِ فهو عليّ بن أبي طالبٍ (رض). كَنّى النبي أبا بكرِ بالصّديق، لأنه صدّقهُ، عندما أخبره بقصّة الإسراء والمِعراج، لقد أُسري به ليلاً من المسجدِ الحرامِ (في مكّة) إلى المسجد الأقصى (في بيت المقدسِ) ثمّ مِنْ هُناكَ إلى السّماء العُلى. جَاهدَ في الإسلامِ بنفسهِ ومَاله،ِ فاشترى بعضَ العَبيدِ من القُريش، وأعتقهم مثل: بلال بن رَباح، وتبرّعَ بكلِّ مالهِ في غزوة تبوك. وهاجَرَ مع الرّسولِ إلى المدينة وكان الكُفّار يبحثون عنهما في كّلّ مكان لقتلهما. وإختفوا في غار ثَور. ونزلَ بِحقِّهما آيةَ (ثانيَ إثنينِ إذْ هُما في الغَارِ ويقولُ لصاحبهِ لا تَحزنْ إنَّ اللهَ معنا). إختارَهُ الصّحابَةُ خَليفةً للمسلمين، بعد الرَّسولِ فتولى الخِلافةَ من عام 632 إلى عام 634 م، فكان خليفةً عادلاً. وظهرَ المُرتّدين في زمنهِ وقضى عليهم وهُزِمَ رئيسهم مُسيلمة الكذّاب، وإنتصرَ عليهِ الصّحابي أُسامة بن زَيد في معركة اليمامة، وأعادوا إلى الإسلامِ، وأكثرهُم كانوا من سُكَّانِ البَاديَةِ، وسبب إرتيادهم يريدون عدم دفع الزّكاة لبيت المال. وجُمِع في زمنهِ القرآن الكريم بطلبٍ من عُمر (رض). بدأ فتحُ الشّامِ والعراقِ في خِلافتهِ بقيادة خالد بن وليد، في معركة اليرموك، وشارك في غزوة حُنين، وهو والدُ عائشة زوجة الرّسول، ومن العشرة المبشّرين بالجنّة، وتوفي في المدينة.

عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ (رض) (9)

وُلِد في مكّة، وهو ممّن دعا محمد (ص) لدخوله إلى الإسلام (اللّهم أسلم إحدى العُمرين). اوّل من لُقّب بأمير المؤمنين، ولُقّب أيضاً بالفَاروقِ لذكائهِ وعدالتِه وتفريقهِ بين الحق والباطل، إختارهُ الصّحابةُ خليفةً على المسلمين بعد أبي بكر، تولّى الخلافةَ عامَ 634ـ 644 م، أنهى مَعركَة اليَرموكِ بقيادة عُمرو بنُ العاصِ ضدّ الإمبرطوريتين الرّومانية والبيزنطينية، طبعاً بعد سلسلةٍ من المعاركِ التي أبداها خالد بن وليد. وفتح العراق مرّةً ثانيةً بقيادة المثنى بن حارثة. وإنتصَرَ على الإمبراطوريةِ الفارسيَّةِِ وفتحها في معركةِ القادسيَّةِ، بقيادةِ سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ. وفتحَ القُدسَ بقيادة عمرو بن العاص. ولقد تسّلمها عمر بنفسهِ صُلحاً من بطريق القُدسِ صفر ونيوس. وفَتحَ أيضاً المِصرَ بقيادةِ عمر بن عاص. وإنتصر في معركة النّهاوند عام 642 م بقيادة النّعمان بن مُقرّن (وكان الحربُ بينَ العربِ والفرسِ)، سقط شهيداً فخلفهُ حُذيفة بن اليَمانِ، وأنشأ الدّيوانَ لدفعِ رواتِبَ الجُيوشِ والأنصَارِ، وأنشأ أيضاً ديوانَ بيتَ المالِ، ووضعَ التّقويمَ الهِجري وأصبحَ أوّل يومٍ هجريٍّ يُعادلُ 622 م، ووضعَ مكتبةَ الإسكندريةِ العائدة إلى اليونانين، وأصبحَ في زمنهِ اللّغةَ الرّسميةَ هي اللّغةَ العربيةَ. وكذلك جعلَ البصرةَ والكُوفةَ مدينتانِ. وهو من العشرَةِ المبشّرة بالجنّة. إغتالهُ مَولىً فارسي وهو في الصّلاةِ، إسمهُ فيروز النّهاوندي المعروف بأبي لؤلؤة.

وله قصص وروايات كثيرة منها: قِصَّةُ المرأةِ وبُكاءُ الصّبيانِ من ألم الجُوع. قِصةُ بنتٍ لبائعة اللبن في عهد الخليفة عمر لما كانت تغش. وقوله المشهور: إذا فُقِدَ شاةٌ في أقصى البصرةِ فعُمر مسؤولٌ عنها.

 في إحدى المرّات وجدوه يبكى فلما سألوه عن سبب بكائه قال أنه تذكر عندما وأد ابنته في الجاهلية وتأثر من فعلته وقسوة قلبه قبل الإسلام، وكان يقول في أحاديثيهِ عندما أتذكرُ أمران أبكي في الأول وأضحكُ في الثّاني (والثّاني هو نصنع الأصنام من الحَلوى وعندما نجوع نأكلهُ) . تزوَّج في حياته تسع نساء، أنجب اثنا عشر ولدا، ستة من الذكور هم عبد الله وعبد الرحمن وزيد وعبيد الله وعاصم وعياض، وست من الإناث وهن حفصة ورقية وفاطمة وصفية وزينب وأم الوليد.

 

 

عُثمانُ بنُ عفَّانٍ (رض) (10)

ولِدَ في مكّةَ، قُريشي منِْ بَني أُمَيّةَ من تُجارِ مكّةَ المكرّمةِ، إعتنقَ الإسلامَ على يدِ أبي بكر الصّديق (رض)، وضِعَ إسمهُ في قائمةِ المرَّشحينَ للخلافةِ في شورى ستة أشخاصٍ وهم (عُثمان، علي، زُبير، طلحة بن عُبيد، سعد بن أبي وَقّاص، وعبد الرّحمن بن عوف)، وجاء الى الخلافةِ بعدَ عمرَ (رض)، وتولّى الخلافةَ عام 644 ـ 656 م. إستمرَّ الفتوحاتُ في زمنهِ عن طريقِ بلاد الفارسِ فتوغّلوا الى بلادِ التُّركِ ووصَلوا الى أطرافِ القُسطنطينّةِ، وفتحوا كذلكَ جزيرةَ القُبرصِ وبِلادَ المَغرِبِ والجزائرِ والأندلسِ وليبيا وتونس ودولِ أفريقيا الأخرى. وفي زَمنهِ جُمعَ القُرآنُ الكريمُ مرّةً ثانيةً وكُتِبَ على الصُّحفِ ووزّعهُ على الولاّةِ. وتبرَّعَ في غزوةِ التَّبوكِ بمالٍ عظيمٍ، وهو من العشرَةِ المبشّرة بالجنّةِ. ومن أبرز أخطاءه في الخلافةِ  أنهُ إعتمدَ على أقربائهِ من بني أميّةَ ولم يعرفْ أنّ الحِقدَ والخِلافَ لا يزالُ لم ينتهِ عند بني أميَّةَ ضِدَّ القُريشِ، فتعيّن أبناءَ بني أميّةَ على الوُلاّةِ وأسرَفوا من بيتِ المالِ لبني أميَّةَ، ومن أخطاءهم أيضاً أنّهم نفوا الصّحابي أبي ذر الغفاري. وهناك روايةٌ أُخرى حَولَ عزل عثمان (رض) عبداللهَ بنَ أبي سرح وتوليهِ محمد بن أبي بكر على مِصرَ، عندما كاتَبَ عُثمان (رض) مروانَ بنَ الحَكم، فخانهُ وزَوّرَ كِتابهُ وخَتمهُ ويُريدُ في الكتابةِ قتلَ محمد بن أبي بكر، والسَّببُ في ذلك لإستخراجِ أزمَةٍ سياسيَّةٍ. وقُتل عُثمانُ (رض) وهو في بيتهِ يَقرأُ القرآنَ الكريمَ، ومن قِبَلِ أشخاصٍ من القبائلِ المتفرّقةِ، حتى يَصعُبَ أخْذَ الثّأرِ منهم. تزوّجَ من بِنتَي الرّسول (ص) رُقيّةَ, وثم من أُم كلثوم لحُبِّهِ الكثير له، ولعدم فقدِ صِلةَ الرّحمِ بينهما، لذا لُقّب بذي النّورين، وهو من الحّفاظ الجيّدين للقرآن الكريم، وكان الرّسولُ (ص) والملائكةُ يستحون منهُ.

 

عَليُّ بنُ أبي طَالبٍ (رض) (11)

         هو قُريشي من بني هاشم ولِدَ في مكّّةَ وهو إبنُ عمِّ الرَّسولِ (ص)، وصِهرهِ لأنّه تزوّج من إبنتهِ فاطمة. ثاني الدّاخلينَ في الإسلامِ بعدَ خديجةَ، وأوّلُ الدّاخلينَ من الصّبيانِ. كنيتهُ أبا تُراب، وأبا الحسنين. ولقَّبتْهُ والدتهُ بالحيدر والكرّار لأنه كان كالأسد في الشّجاعةِ. كان عالماً وفقيهاً وأديباًً، وهو من أبطالِ المَعارِكِ الأولى التي خَاضَها في بدر وأحد وخيبر والخندق وحُنين. فهو رابع خُلفاء الرّاشدين، تولّى الخلافة من عام 656 إلى661 م، وهو لم يُرِد الخِلافةَ لأنّه سئِمَ من الحالِ، ولكِنّ الوفود (من مصر والعراق والشّام) أصرّوا عليهِ بالخِلافةِ. وظَهرَ أمامَهُ واقعتان: واقعة الجمل، في البصرةِ والتي وقعتْ بينهُ وبينَ طلحةَ والزّبيرَ وعائشةَ، أُسّرتْ عائشة ثُم أُطلقَت سَراحها، ولقد أنهى الواقعة بسُرعةٍ وأُستشهدَ فيها بعضَ الصَّحابةِ. وواقعة الصِّفين، والتي وقعت بينهُ وبين معاويةَ، وإنتهت بالتّحكيم.

وهو في الصّلاة ضربهُ شيب لم يُصبهُ، وإغتاله خارجي أسمهُ عبد الرّحمن إبن مَلجم. وقد ذُكرَ في القرآنِ الكريمِ (ويُطعِمونَ الطّعامَ على حُبّهِ مسكيناً ويتيماً وأسيراً)الإنسان 8. وقال (ص) فيه (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها). وهو الذي بَرزَ في معرَكةِ الخَندقِ بالرّغم من كونهِ صغيرَ السِّنِ مع رئيسِ العدوِّ وقَتلهُ. وُلِدَ لهُ إبنانِ من فاطمة سيدا شباب أهل الجنّة: الحَسنُ وقد قُتل بالسّمِ، والحسينُ وقد أُستُشهِدَ في كربلاء. ومن زوجاته الأخرى أكثر من عشرين أولاد. وهو صاحب كتاب الدّيوان، ونَهجُ البَلاغةِ، وكذلك راوي لكثيرٍ من الأحاديثِ الشّريفةِ.

 

 

إبنُ سِينا (12)

ولد في مدينةِ بُخارى سنة 980م وعاشَ فيها بدايةَ حياتهِ، وكانتْ في ذلك الوقتِ مُلتقى العُلماءِ والأُدباءِ كما كانتْ تضمُّ عدداً من المكتباتِ الكبيرةِ. وخَصَّصَ له والدُهُ عدداً من الأساتذةِ. وقد حفظ القرآن، ودرسَ عُلوم اللّغةِ والأدبِ وهوَ دون العاشرةِ من عُمرِهِ. مالَ إبنُ سينا إلى دراسةِ كُتُبِ اليونانِ على إختلافِ أنواعها، وقد برعَ في علم الطّبِ وهو لايزالُ صغيراً، وقد بدأ كِبارُ الأطباءِ يدرسونَ عليه ذلك العلم، وكذلك إشتغلَ في الرّياضيّاتِ والفلك وعلم الطّبيعة والفلسفة والموسيقى والمنطق وقد كانت له مؤلفاتٌ قيّمةٌ في هذهِ العلومِ، ممّا يدلُّ على عبقريّتهِ، وقد تُرجمت مؤلفاته إلى اللّغةِ الّلاتينيّةِ وخاصّةً كتابهُ القَانونُ في الطّبِ وقد ألّفهُ وهو في الثّانية والعشرينَ من عُمرهِ، وكان مَرجِعاً هامّاً، وتُرجِمَ إلى عشراتٍ من اللّغةِ الأجنبيّةِ، وظلّ يُدرَّسُ في جامعاتِ أوروبا حتى نهاية القرن الخامسَ عشرَ. ويقول عنه بعضُ فلاسفةِ الغربِ إنّه أرسطو الإسلام وأبُقراطُهُ، وقد بلغَ عددُ مؤلّفاتهِ حوالي 276 كتاباً وبحثاً، ومن أهم مؤلّفاته في الفلسفة كتابُ الشِّفاء وهو في ثمانيةَ عشَرَ مجلّداً وكتاب الإشارات والتّنبيهات في المنطقِ وغيرها.

 

تَنظِيمُ وَقتِ الفَرَاغِ (13)

  تنظيمُ الوقتِ مُهمٌ في حياةِ الإنسانِ ووسيلةٌ إلى سعادتهِ، وذلكَ بأن يكونَ لديهِ وقتٌ للعملِ، على الأقلِ ثمان ساعاتٍ، ووقتٌ للعِبادةِ وأداءُ الصّلوات الخمسِ في مواعيدِها يَملأُ الإنسانَ بالإيمانِ والخُشوعِ ويجعَلُهُ قريباً من اللهِ سُبحانَهُ وتعالى. ووقتٌ للطّعامِ على الأقل لثلاث وجبات، ووقتٌ للهوايةِ ووقتٌ للرّاحةِ وخاصّة في الإجازة الأسبوعيّة. وإذا لم يفعلْ الإنسانُ ذلكَ يعيشُ في تَعبٍ جسدي ونفسي ولا تُصبحُ لحياتهِ فائِدةً. فإنّ تنظيمَ العملِ يجعلُهُ يعملُ أكثرَ وبطريقةٍ أفضلَ، فتنظيمُ أوقاتِ الطّعامِ يُؤدّي إلى صِحّةٍ أحسن، وتنظيمُ الوقتِ يَقُودُه إلى حياةٍ أسعَد وأجمَل، والتّلميذُ النّاجحُ هو الّذي يشْعرُ بقيمةِ الوقتِ ويعرِفُ كيفَ يستَعملُهُ. يستذكرُ دروسَهُ ويعملُ واجِباته ويشترِكُ في النّشاطِ الرّياضيِّ والثّقافيِّ والإجتماعِيِّ، ويجتهدُ في مُزاولةِ بعضِ الهواياتِ في أوقاتِ فَراغِهِ.

 

 

 

التَّربِيةُ الرِّياضيّةُ (14)

          يأتي معلّمُ الريّاضةِ ويأمرُ التّلاميذَ بأنْ يَلبِسوا ثيابهم الريّاضيّة ليُؤدوا بعضَ التّمريناتِ الرّياضيَّةِ التي تُفيدُ الجِسمَ وتجعلُهُ قويّاً. ثمّ يوُجّهُهُمُ إلى خمسِ فِرقٍ أو ست فِرقٍ على قدر إستعدادهم ورغباتهم. فريقٌ يلعبُ كُرةَ القَدَمِ وفريقٌ يلعبُ كُرةَ اليَدِ والثّالث كُرة الطّائرةِ وهكذا...، ويُمكن تشكيل فِرق اللّعب ما بين فرقتنا والأنديةِ وفرق المُدن وحتى مع الدّورات الرّياضيّةِ الأولمبيّةِ الأسيويّة والأوروبيّةِ والعالميّةِ تباعاً. والرّياضةُ لاشكّ من أسباب المجدِ والنّجاحِ للفردِ وللوطنِ. فهي تُعطي الجسمَ قُوَّةً وصحّةً، وتُعلّمُ النّفسَ المبادئَ والأخلاقَ العاليةَ، وتُزيدُ من الأصدقاءِ، وتُنشَرُ رُوحَ التّعاونِ بينَ الأفرادِ، وتُرفَعُ من شأنِ الأمّةِ، وتُساعِدُ على الأتّصالِ بينَ الشّعوبِ وتُوَجِّهها نحوَ السَّلامِ. وديننا الإسلامي يدعو إلى القُوّةِ. والتّربيةُ الرّياضيّةُ طريقٌ إلى القُوّة. فالقُرآنُ يطلُبُ من المؤمنينَ أن يكونوا أقوياء للدفاعِ عن دينهم وعن أنفسهم فيقول تعالى (وأعدّوا لهُمْ ما استطعتم من قوّةٍ) ويقول (ص) (المؤمنُ القويّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضّعيفِ)، والمثل يقول (العقلُ السّليمُ في الجسمِ السّليمِ)."أنظر أيضاً سورة القصص 26 وحديث علّموا أولادكم السّباحة". فعلينا من القيام ببعضِ التّمرينات الرّياضيّةِ مثل المشي أو الجَري أو السّباحةِ أو الرّحلاتِ أو مثل ذلك.

مُنظّمةُ الأُمَمِ المُتَّحِدَة (15)

إجتمعتْ بعدَ الحَربِ العالميّةِ الثّانيةِ بعضُ الدّولِ الكُبرى بعددٍ من الدّولِ الصُّغرى في مدينةِ (سان فرانسسكو) وإتّفقتْ على تأسيسِ منظّمةِ الأممِ المتّحدةِ. ووضعتْ ميثاقاً لها. للمنظّمةِ سكرتيرٌ عامٌ، وللدول الأعضاءِ مندوبون فيها. ومن أهداف هذه المنظّمةِ المحافظةُ على السّلامِ العالمي وحُقوقِ الإنسانِ، ولذلك نجِدُ أنّ مُعظم شُعوبِ العالمِ تضعُ ثقتها الكبيرةَ فيها وتصفُهَا بأنّها من أهمِ المنظّماتِ السّياسيّةِ. ونشاطُ منظّمةِ الأممِ المتّحدةِ لا يتّصلُ بالسّياسةِ فقط، فإنّ لها فروعاً تُقدّم للعالمِ خدماتٍ ثقافيّةٍ وتربويّةٍ وإجتماعيّةٍ. ومن أهم تلك الفروع منظّمة اليونسكو التي تعمل على تقدّم الثّقافة والعُلوم. ومنظّمةُ العَملِ الدّوليةِ التي تُقدّم المساعداتِ الإقتصاديّةِ للدول الصّغرى ولكلتا المنظّمتينِ مُمثّلونَ في العالم العربي وإلإسلامي وهناك فروع أُخرى مثل هيئة الصّحة العالميّة وهيئة الأغذية والزّراعة. وكذلك مجلس الأمن ويُمكن إعتباره الشُّرطة الدّولية ممّا لاشكّ فيهِ لقد نجحت في حلّ كثيرٍ من المشكلاتِ الدّوليّةِ، وعدم تحقّق جميع أهدافها لأنّ بعضَ الدّولِ لا تتعاون معها كلّ التّعاون.

 

 

 

نَصَيحة زَاهِد (16)

كان الإمامُ العًالِمُ الزّاهدُ (إبراهيمُ بنُ أدهم) مُستجابُ الدّعوةِ فَيمرُّ بأسواق البصرةِ فيُحيطُ بهِ النّاسُ ويلتفُّونَ حَولهُ مُجمهرين يُخبرونهُ عن إرتفاعِ أسعارِ اللّحمِ ويَسألونه الدّعاءَ في ذلك فيُجيبهم مُشفقاً ومُستغرباً : عَجباً أمركم يا قوم تَسألونني عن غَلاءِ اللّحمِ وبأمكانكم أن ترخصوه. قالوا وكيفَ نُرخصهُ وقد شَحَّ عِندنا. قال أُتركوهُ وإزهدوا فيهِ . وأنشد يقول :

(وإذا غلا شيءٌ عليَّ تركتُهُ فيكون أرخصَ ما يكون إذا غلا) .  وأخذوا نصيحتهُ وعَمّ الخَير في المَدينةِ.

 

 

 

 

الإمامُ الأعظمُ أبو حَنيفةَ  (17)

هو النّعمانُ بنُ ثابتٍ، ولد بالكوفة سنة 699م. كان أبو حنيفة من أحد أئمة مذاهب الأربعةِ لأهلِ السّنةِ. وكان في أوّل أمرهِ تاجراً للملابس، وإشتغلَ بالتّدريسِ والفُتيا في الكوفة ثمّ إتّجهتْ نفسهُ لتعلّمِ الحديثِ والفقهِ، وأصبحَ فقيهُ العراقِ وإمامها، وكان ممّن سلّمَ له دقةُ النّظرِ وأغوصُ الفِكرِ، وصّحةُ الرأي، وقوّةُ الحُجّةِ. كان إماماً في القياس والإستنباط، أدرك أنس بن مالك من الصّحابة. ورَوى عن كثير من جلّة التّابعين، من بينهم نافع مولى عبدالله بن عمر (رض). قال فيه الإمام الشّافعي رحمه الله : (النّاسُ عِيالٌ في الِفقهِ على أبي حَنيفةَ)، وقال فيه سفيان إبن عُيينة : (ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة). أسّس مذهبَهُ بالكوفةِ ورَسمَ أُصولَ منهجهِ في الفقهِ بالإعتمادِ على القرآنِ الكريمِ ثمّ السّنةِ النّبويّةِ ثمّ الإجماعِ ثمّ القياسِ والإستحسانِ. ومن أساتذتهِ حمّاد إبن أبي سُليمان وعطاء والزّهري وإبراهيم النّخعي والشّعبي وقيل أيضاً جعفر الصّادق، ولقد أخذ عنه الفقه خَلقٌ كثيرٌ، من بينهم أبو يوسف ومحمد وزُفر بن الهذيل وغيرهم رضي الله عنهم، وله من الكتب منها: كتاب الفقه الأكبر، ورسالته إلى عُثمان البتّي، وكتاب العالم والمتعلّم وكتاب الرّد على القدريّة. إستدعاهُ الخليفة العباسي المنصور لتولي القضاء في بغداد فرفض  فأمره بهِ إلى السّجن وتوفي فيهِسنة 767 م ولهُ من العُمر سبعونَ سنةً.

الإمامُ الغَزاليُّ (18)

أبو حَامد مُحمَّد الغَزالي وُلِدَ بخُرسَان في قصبةِ طوس عامَ 1058م وتوفي عامَ1111م، متكلّمٌ وفقيهٌ وفيلسوف وصُوفيٌّ لُقّب بحجةِ الإسلامِ، نشأ في بيتٍ فقير لأبٍ صوفي ثمّ إنصرفَ إلى دراسةِ الفقهِ والكَلامِ والفَلسفةِ. دَرَّسَ في المدرسة النّظاميّة ببغداد ثمّ إنقطع عن التّدريس إلى الزّهد والعبادة وقصد الحقّ، وبعد عشْرِ سنواتٍ تجوّل فيها بين دمشقَ وبيتَ المقدسِ والقاهرةَ ومكّةَ وبلادَ المغربِ ثمّ عاد إلى نيسابور ومنها إلى طوس وأخيراً رجع إلى التّصوف وإتّخذ خانقاه للصوفيّة ومدرسة للمشتغلين بالعلمِ حيث توفي هناك. لهُ أكثر من 600 كتاب منها كتابُ الوسيطُ والبسيطُ والوَجيزُ والخِلاصةُ في الفِقهِ، وكذلكَ إحياءُ علومُ الدّينِ وهو من أحسن مؤلّفاتهِ والمنقذُ من الضّلالِ ومشكاةُ الأنوارِ وكتاب المستصفي في أصولِ الفقهِ، ولهُ كتابُ المنخول والمُنتخَل في عِلمِ الجَّدل، ولهُ تهافُتُ الفَلاسِفةُ في الفلسفةِ، ومِحَكُّ النّظرِ في المَنطِقِ وغير ذلك.

 

 

الإنتخابُ والسّياسةُ  (19)

في الدّولِ المتقدّمةِ التي فيها نظامُ الدّيمقراطيّةِ والحريّةِ، تدخُلُ الأحزابُ للإنتخاباتِ، وتكونُ لكلِّ حزبٍ شعاراتٌ ومبادئٌ يتهافتونَ بها في خَطاباتهم وتصريحاتهم مع الشّعبِ. الأعضاءُ المنتسبونَ للحزبِ عموماً هم من المُواطنيين الطيّبين لايخُونونَ وطنهم ولا يظلمونَ مواطنيهم، ويستنكِرونَ بشدّةٍ كلّ تحريضٍ ضِدَّ مصالِحَ الدّولةِ والشّعبِ، إلاّ أنّهُ يُمكِنُ أنْ نجِدَ في كلِّ حُكومةٍ أشخاصٌ إنتهازيّونَ يُريدونَ تمشيةَ مصالِحَهم الخاصةِ، فهؤلاء إما يعملون ذلكَ عن جهلٍ أو أنّهم عُملاء للإستعمارِ ويأتمرونَ على دولتهم مُقابِلَ وُعودٍ زَهيدَةٍ. ومن الشّعاراتِ والوعود التي يهتافتون بها الأحزابَ السّياسيّةَ كثيرة منها: أيّها المُواطنونَ الكِرام عند إنتخابكم لنا سوفَ نجلِبُ لكم الوحدةَ والحُريّةَ والإستقلالَ والعدالةَ والمساواتَ والدّيمقراطيّةَ والتّنميةَ الصِّناعيّة والزِّراعيّة، ونجلبُ لكم حقوقَ الإنسانِ وحقوقَ المرأةِ، ونوفّرَ  العَملَ للعاطلينَ ونطبّقَ الإقتصاد الحُر.

  وعند مجيء موعدَ الإنتخابِ يُرشِّحُ  النّاخبونَ المرشّحون لأعضاءَ البرلمانِ ورؤساءَ البلدياتِ عن طريق الإنتخاباتِ الحرّةِ ثمّ تتعيّن الوِزارات وتُشكّّلُ الحكومةُ. إمّا حكومةً مسقلّةً لحزبٍ واحدٍ، أو حُكومة إئتلافية من عدةِ أحزابٍ متفرّقةٍ. وأولُ أعمال الحكومةٍ هي تحسينُ أمورِ الإقتصادِ الوطنيِّ معَ تحسُّنِ سياستها الخارجيّة، وكذلك تحسين التّعليم والتّربية وتأمين العدالة والأمن للقضاءِ على الإرهابِ ونحو ذلك.

أمّا في الدّول المتخلّفة والتي فيها نظام الدّكتاتورية فلا إنتخابَ ولاحريّةَ فيها بل نجد حُكم إستبدادي ظالم، فيضطرّ الشّعب إلى الثّورات والإنقلابات والإغتيالات، والخروج بالمظاهرات الإستنكاريّة. وتكونُ نهاية هؤلاء الحُكّام أليماً دائماً.

التِّجَارةُ والبَنكُ (المَصْرِِفُ)  (20)

هناك مِنَ النّاسِ مَنْ يفضّلُ التّجارةَ المحلّلةَ والبنوكَ الإسلاميّةَ ويُحرّمون البنوكَ الرّبويّةَ والتِّجارة المُحرَّمة. فيتعاملونَ مع هذهِ المصارف الإسلاميّة بشروط وهي: على المُودعِ أنْ يشترِكَ في الرّبحِ والخَسارةِ، وأنْ لا يُتاجِرُ البَنكُ في التِّجارةِ المُحرَّمةِ، وأنْ لا يُربِّي في أوراقها النّقدية المُودعة. وتكون تِجارَتهم قائِمةٌ عموماً على البيُوعِ التّالية كبَيعِ المَبيعِ والصَّرفِ والمُقايَضَةِ والمُرابَحَة. ومن النّاسِ مَنْ يفضّلُ أيضاً أنْ يُودِعَ نُقودَهُ في البُنوكِ الرَّبويَّةِ، إمّا على حِسابات جَارية أوعلى حسابات التّوفير كوديعة قصيرة أو طويلة الأمد. والمُودعُونَ في البنوك يأخذُون دَفاترَ الحِسابِ، وعند مجيء الآجال المعلومة يأخذُونِ الرِّبحَ أو الفائدةَ.

وهنا على كلّ إنسانٍ أنْ يحترِمَ أراءَ غيرهِ من الأشخاصِ في تعاملهِ مع ما يُرجّحهُ من البنوك، لأنّهم أحرار. والبنوك قسمان: بُنوكِ رَسميّة حكوميّة وشبهُ رَسميَّة (أي بنوك خاصّة). والتّعامل فيها تكون بالنّقد الوطني أو بالعُملاتِ الصَّعبةِ. يَضَعُ التّجارُ رُؤوسَ أموالِهم في البنكِ ويأخذونَ منهم دفترُ الشّيكاتِ والسّنداتِ (الأوراق الماليّة) وللتعاملِ مع التُّجّارِ في البيعِ والشّراءِ وفي التَّصديرِ والإستيرادِ يَضعونَ ضَماناتٍ أو رهائن في البُنوكِ، ويَعتمدُ التُّجارُ في تَصديرِهم على فَتْحِ رسالةِ الإعتمادِ في البُنوكِ، وهم أيضاً يَستفيدونَ من قُروضِ التّشويقِ أو من المُساعداتِ الماليّةِ كهبة لأجلِ تطويرِ وحمايةِ إنتاجِ عملهم.

لقد مرّت تركيا بأزمةٍ إقتصاديةٍ، فوجدنا في إقتصادها الإنخفاضَ ثمّ التَّضخُمَ المالي، فتضرّرَت ميزانيةُ الدّولةِ بشكلٍ كبيرٍ. أمّا الآن فنجدُ الإقتصادي التّركي في تحسّنُ دائم بسبب التدابير والقرارات الإقتصاديّة الجريئة من قبل الحُكومةِ الحاكمةِ. وتركيا تستعملُ في تجارتها السُّوق الحُرُّ والإقتصادُ اللّيبرالي، وتَتثَّبَّتُ الأسعارُ في سوقها حسب جَودةِ ورُخصِ البِضاعَةِ.

 

خِلافاتُ الأباءِ والأبناءِ (21)

       هناكَ خلافاتٌ تحدثُ دائماً بين الآباءِ والأبناءِ. فالآباءُ ينظرونَ إلى الأبناءِ على أنّهم كِبارٌ، وينسون فارقَ السِّنّ بينهم، ويُريدونَ من الأبناءِ أن يكونوا صورة ثانية منهم. والأبناءُ ينظرون إلى الآباءِ على أنّهم من عصرٍ قديمٍ، وأنّهم يُفكّرون تفكيراً مُتأخّراً، ولا يُمكن أن يتَّفقوا معهم في الرّأي. وهذه هي أهم أسباب الخلاف. ولكن إذا نظرَ الآباءُ إلى أبناءهم نظرةً أخرى ليفهموهم بطريقة أفضل، وإذا تذكَّروا  كيف أنّهم كانوا في نفسِ هذا الموقفِ من أبنائهم، لأدركوا أنّهم يجبُ أن يُغيّروا مُعاملتَهم لأبنائهم، ويكونوا أكثرَ صبراً وفهماً. أمّا الأبناءُ فيجبُ أن يُدركوا أنَّ طاعة الوالدينِ من طاعة الله، وأنّهم في كثيرٍ من الأحيانِ لا يعرفون ما ينفعُهُم وما يضرّهم، وإذا أطاعوا أبويهم كان ذلك خيراً لهم .

 

الإنسانُ على القَمرِ (22)

في السّادسَ عشَرَ من شهرِ يوليو سنةَ تِسعٍ وسِتّينَ وتسعِمئةٍ وألفٍ، انطلق صاروخٌ من مركزِ الفضاءِ بأمريكا، يحملُ مركبةً تُقِلُّ ثلاثةً من رجال الفضاءِ في طريقهمْ إلى القمرِ. إنّه حدثٌ مُثيرٌ مُدهشٌ، تلقّاهُ في جميعِ أنحاءِ العالمِ بالإهتمامِ، وترقّبوا في شوقٍ النّهايةَ العجيبةَ. وتابعَتْ محطّاتُ الإذاعةِ والتّلفازِ الرِّحلةَ التّاريخيّةَ بلهفةٍ، وظهرتْ على شاشةِ التّلفازِ فجأةً ، المركبةُ الفضائيّة أبولو، وهيَ راسيَةٌ على سطح القمر بفضل صاروخ ساتورن 5 ، وعيونُ الملايين من البشرِ، عالقَةٌ بها مُنتَظِرَةٌ ، وتُحرّكَ من المركبةِ شئٌ ! إنّه السُّلَّمُ الموصِلُ إلى سطحِ القمرِ، ثُمَّ ظَهرَ رجُلٌ يخطو هابطاً في حَذرٍ شديدٍ، وهُنا صاحَ المُذيعُ بحماسةٍ: هذه هي اللّحظةُ التّاريخيَّةُ الحاسِمةُ ، إنّها قَدَمُ أوّلِ إنسانٍ تطأُ سطحَ القَمرِ. وقفَ رجُلُ القَمرِ بلباسهِ الخاصِّ، الّذي يُؤمِّنُ له هواءٌ، ودارَ حَولَ نفسهِ، ثُمّ سارَ بِبُطءٍ شديدٍ، وزميلُهُ من خَلفهِ، وأخذا يتحدّثانِ معاً مركزِ المُراقبةِ على الأرضِ، فسمِعَ صَوتهما النّاسُ جميعاً. وتقدّمَ الرّائدانِ إلى نُقطةٍ مُحدَّدةٍ، لِيُثَّبتا عَلَم بِلادِهِما، ويَضعا أجهزةً عِلميّةً على سَطحِ القَمر، ثُمّ أخذا عَيِّناتٍ من تُربةِ القّمرِ ومن أحجارهِ، وعادا إلى المركبةِ لتَحملَهما إلى المركبةِ الأُمِّ، حيثُ يَنتَظِرُهُما زَميلهما الثّالثُ، وعادوا جميعاً إلى الأرضِ. وهكذا تحَّققَ حُلْم طَالما دَاعبَ خيالَ العُلماءِ مُنذُ القّديمِ، مُسَجِّلاً النّصرَ الكبيرَ للعقلِ البشريِّ، والإنسانيّةِ جمعاءَ. وصّدَقَ الله العظيمُ: (علّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَمْ) .

 

 

 

 


ترجمة النّصوص المختارة في اللّغة العربية

Arapçada Seçilmiş Konuların Tercümesi

 

 

1-HAYATINI ANLAT

Ben Türkiye’den Muhammed Fatih. 1982’de Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi 1990 yılında orada tamamladım. Liseyi İstanbul’da İmam-Hatip’te okudum ve 1993’te bitirdim. Ben, İstanbul’u, turistik ve ticari şehir olması ve İslami müzelerle ve eski tarihi eserlerle meşhur olmasından dolayı sevdim.

Sonra üniversiteye giriş sınavına girdim ve Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesini kazandım. Bu benim ilk tercihimdi. Çünkü ben, dini yönden toplumuma faydalı olmak için Arap Dili ve İslamî İlimleri öğrenmek istiyordum.

Fakültede, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf, İslam tarihi vb. tüm İslam bilimlerini öğreniyoruz. Bununla birlikte, sosyoloji, psikoloji, felsefe ve eğitim bilimlerini öğreniyoruz. Dillerden ise: Türk, Arap, İngiliz Dili ve Edebiyatını öğreniyoruz. Ayrıca bilgisayar, müzik ve özellikle tasavvuf müziği derslerini alıyoruz.

Babam PTT’de çalışan bir memurdur. Annem ev hanımıdır. Benim üç erkek, iki kız kardeşim var ve hepsi Türk okullarında öğrenciler. Benim amcaların, halalarım, dayılarım, teyzelerim, dedem, ninem, kayın pederim, kayın validem, damadım ve gelinim var. Ben onları severim, onlar da beni severler. Ben şu anda -Mimarsinan mah. Fevzi çakmak cad- Apt No: 44/5- Çorum şehrinde ikamet etmekteyim. Boş vakitlerde okumak, şiir yazmak, spor yapmak, resim yapmak ve müzik dinlemek gibi hobilerimi yaparak geçiririm.

Hafta sonları ve tatil günlerinde, futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi gibi bazı oyunlar oynamak için kulüp sahasına giderim. Bazen de arkadaşlarımla veya ailemle birlikte rahatlamak için turistik yerlere giderim veya arkadaşlarımın ve akrabalarımın sıhhatlerini sormak için ziyaret ederim. Çünkü insan bu ziyaretlerle kardeşlik ve akrabalık bağlarını güçlendirir ve bununla birlikte insan psikolojik yönden rahatlık hisseder ve yalnızlıktan uzak olur.

 

 

2-SABAHTAN AKŞAMA KADAR VAKTİNİ NASIL GEÇİRİRSİN

Sabah erkenden uyanırım, yatağımdan kalkarım ve ellerimi ve yüzümü yıkamak için lavaboya giderim. Sonra abdest alırım ve sabah namazını, iki rekât farz, iki rekât sünnet olmak üzere, kılarım. Sonra imkân dâhilinde Kuran’dan bazı ayetler okurum. Sonra kahvaltıya otururum, bir bardak çay ile ekmek, peynir, zeytin, tereyağı ve baldan biraz alırım. Kahvaltı bittikten sonra kalkar çantamı ve kitaplarımı hazırlarım sonra okul elbiselerimi giyerim ve evden çıkar, otobüs durağına giderim ve otobüsün gelmesini beklerim ve otobüs geldiğinde ona binerim. Ya boş bir oturağa otururum ya da ayakta duranlara ayrılan yerde ayakta dururum. Fakülteye yakın durağa ulaşınca, inerim ve yürüyerek fakülteye giderim. Sınıfa girerim ve arkadaşlarıma selam veririm ondan sonra sessizce sıraya otururum ve öğretmenin gelmesini beklerim. Öğretmen gelince dersi iyi anlamak için onu dikkatlice dinlerim. Her öğretmenin dersi bittiğinde, 10 dakikalığına teneffüse çıkarız.

Bana gelince; ya arkadaşlarımla birlikte çay içmek ve televizyon izlemek için fakültenin kantinine giderim ya da kitap okumak için fakültenin kütüphanesine giderim veya internete girmek için bilgisayar odasına giderim. Öğle tatilinde ise öğle namazını vaktinde ve cemaatle beraber, fakültenin mescidinde kılarım. Sonra fakültenin yemekhanesine giderim ve öğle yemeğinde: Çorba, tavuk, kebap, pirinç, fasulye, patates, nohut, salata, tatlı v.b. yemekler yerim.

 Dersler bitince ya otobüsle ya da yürüyerek eve dönerim. Bazen giderken, evin bazı ihtiyaçlarını satın almak için çarşıya veya mahallenin bakkalına uğrarım. Eve ulaştığımda (okul) elbiselerimi çıkarırım ve gece elbiselerimi giyerim ve kalan namazları, ikindi, akşam ve yatsı, vakitlerinde kılarım. Akşamleyin derslerimi okurum ve günlük ödevlerimi hazırlarım. Çünkü ben bu günün işini yarına bırakmayı sevmem. Derslerim birikince sınavlara hazırlanmam zorlaşır ve başarısız olurum. Ben, hayatta daima başarıyı severim, ondan dolayı her gün hassasiyetle çalışır ve görev ve ödevlerimi yaparım. Akşamleyin acıkırsam midemin bozulmaması ve hastalanmamam için; sandviç ve susuz yemekler yerim. Sonra biraz dinlenirim veya televizyon ekranından, ilmî, dinî, siyasî, ekonomi, sağlık, sportif v.b. güzel programlar izlerim. Uyku saati gelince erkenden ve dinç olarak uyanmak için uyurum.

 

3-BOĞULAN BİR ÇOCUK

Salim yüzmede iyi değildi. Bir gün denize gitmek için arkadaşı Halil’le anlaştılar. O ikisi orada yüzen birçok çocuk gördüler. Elbiselerini çıkardılar ve yüzmeye indiler. Biraz sonra Salim boğulmaya başladı, arkadaşı Halil’in onu kurtarmaya gücü yetmedi. Ancak, denizin kıyısında gezen bir adamdan yardım istedi. Adam onlara yöneldi ve onlarla sert konuşmaya başladı. Bunun üzerine Halil şöyle dedi: Be hey adam! Önce onu boğulmaktan kurtar sonra istediğini söyle.

 

4-BİRLİK KUVVETTİR

Âlimlerden biri ölmeden önce çocuklarını çağırdı ve onlarla sakince konuşmaya başladı. Sonra onlara bir deste değnek hazırlamalarını emretti. Çocukları onun isteğini yerine getirdiklerinde, değneklerin demetini, kırmalarını istedi ve onlardan hiçbiri onu kıramadı. Bunun üzerine onları birbirinden ayırdı ve onlardan değnekleri teker teker kırmalarını, her birinden istedi. Bu konuda onlardan hiç biri zorluk çekmedi. O anda çocuklarına şöyle dedi: Her zaman böyle olun, birlik olduğunuz zaman güçlü olursunuz, ayrılığa düştüğünüz zaman zayıf olursunuz. İslam bize,  ayrılık ve taassubu değil, birliği emrediyor. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; ayrılığa düşmeyin.” Birde şöyle buyuruyor: “İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.”

 

 

5-FİLM

 Dün gece bir arkadaşımla, işsizliği ve işsizliğin diğer sosyal problemlerle ilişkisini ele alan yeni bir Amerikan filmini izlemek için sinemaya gittim.

Filmin hikâyesinde; Newyork yakınlarındaki bir bölgede, ekonomik durum, pek çok kimsenin işlerini yitirmesini gerekli kılar. Bunlar arasında Richard Fisher adında elli yaşlarında birisi de bulunur. Fisher’in, üniversitede ticaret eğitimi gören bir oğlu ve en küçükleri sekiz yaşında üç kız çocuğu vardır.

Bay Fisher bölgedeki şirketlere çok sayıda dilekçe sunar, ancak bir iş elde etmede başarılı olamaz. Eşi tanınmış bir bankada iş bulur. Böylece aile anneye bağlı hale gelir. Genellikle kadının yaptığı ev işlerini erkek yapmaya başlar. Bu durumun Bay Fisher üzerinde kötü etkisi olur. Kısa süre sonra hanım da işini kaybeder. Bu da ailenin tamamı üzerinde olumsuz etki yapar.

Film, işsizliğin doğurduğu problemleri ortaya koymakta ve onları belirtmektedir. Ailenin, özellikle erkeğin, topluma baş kaldırmasıyla, işsizlik arasında bağ kurmaktadır.

 

6-İNSANLIK MEDENİYETİNDE İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİSİ

İslam’dan önce çeşitli medeniyetler oluşturuldu sonra bu medeniyetler geriledi ve yok oldu. Âlimlerin yazdığı kitaplar zayi oldu. Altıncı asır geldiğinde, İslam ortaya çıktı. İslam Medeniyeti, eski dünyada oluşturulan üç kıtanın ortasında kuruldu.  Çin, Hint, Mısır, Yunan Roma ve Farslarının kültürlerinin özeti, tek bir devletin çatısı altında toplandı. O, İslam devletidir.

Sonra bu emaneti en güzel şekilde eda etti. Bilindiği gibi İslam Medeniyeti ortaya çıktığında var olan hiçbir şeyi yıkmadı, bilakis yıkılan ve dökülen binaları tamir etti ve onun üzerine eklemeler yaptı. Miladi altıncı yy’dan yirminci yy’a kadar direkt veya dolaylı olarak İslam Medeniyetinden alınanlar dışında yeni bir eser ortaya çıkmadı.

Eski devirden beri Arap ve Müslümanlar dünyadaki uzak beldelere ulaştılar. Kendileriyle beraber Arap ve İslam Medeniyetini, İtalya’nın, Fransa’nın ve İspanya’nın bazı şehirlerine taşıdılar. Bu güne kadar Arap ve İslam Medeniyetinin kalıntıları duruyor. Bu eserler Arap ve İslam isimlerini taşıyorlar. Biz şu anda İslam ve Arap Medeniyetinin gerçek yüzünü, Sicilya, İspanya ve Fransa da görüyoruz. Modern Arap ilimleri, Arap ve İslam Medeniyetinin temelleri üzerinde kuruldu. Biz eski Arap Enstitülerinin ve diğer ilim merkezlerinin Bağdat ve Kurtuba’da olduklarını duyuyoruz. Bu merkezlerde Avrupa’dan birçok heyet yerleşti ve bu heyetler Avrupa’ya, tıp, astronomi, matematik, geometri, edebiyat, sanat vb. ilimleri, taşıdılar.

 

7-HZ.MUHAMMED (A.S) BİN ABDULLAH BİN ABDULMUTTALİP

O, Kureyş’in Beni Hâşim soyundandı. Ulu’l-‘Azm (peygamberler)dendi ve Nebilerin ve Resullerin sonuncusuydu. Fil yılında rebiu’l-evvel ayının 12. pazartesi günü, Yemen kıralı Ebrehe’nin ordusunun kâbeyi yıkmak için fillerle saldırmasından elli gün sonra,  Mekke’de doğdu. (yani 29 ağustos 570–571 miladi yılı sabaha doğru)

Allah onu kullarına yol gösterici ve rahmet olarak ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderdi. Annesi Âmine b.Vehheb’tir. Babası O, doğmadan vefat etti. Dedesi Abdulmuttalib’in evinde yaşadı. Dedesi vefat edince amcası Ebutalib’le birlikte yaşadı. O küçükken koyun güttü. Kendi el işi ile kazancını sağladı. Amcası ile beraber ticaret yaptı. Sonra Hatice(anamızın) ticaretinde çalıştı. Sıdk ve güvenilirliğiyle tanındı. O, Hira dağında, Allah’a ibadet ederken, Kura’n-ı Kerim kendisine vahyedildi. Sonra Medine’ye hicret etti. Bu sırada Mekke yakınındaki Sevr mağarasında dostu Ebu Bekir (ra) ile beraber gizlendi. Onun peygamberliğini tasdik eden ilk kişi Hatice’nin amcası Varaka b. Nevfel’di. O(sav) amcası ile beraber Şam’a gidince, rahip Bahire‘ye uğradılar. Onu görünce Onun, İncil’de beklenen peygamber olduğunu anladı. Onun daveti 610–632(m) seneleri arasında devam etti. (H) 11 rebiu’l- evvel ayının 12. pazartesi günü (miladi 632), veda haccını yaptıktan sonra,  vefat etti.

Dini ve siyasi sebeplerden dolayı on iki hanımla evlendi, Hatice ve Ayşe ile evlenmesi müstesna. Hatice’den , Kasım, Abdullah, Fatma, Ümmü külsüm, Rukiye ve Zeynep, dünyaya geldi. Kıpti hanımı, Mariya’dan, İbrahim dünyaya geldi. Gençliğinde asla içki içmedi, puta tapmadı ve yalan söylemedi. Hemen hemen bütün savaşlara kendisi şahsen iştirak etti. Hatta Uhut Gazvesi’nde bir dişi kırılmıştı. Onun zamanında, Tağutlar ortaya çıktı: Kureyşin ileri gelenlerinden; Ebu Cehil ve Ebu Leheb, Fars Kralları’ndan, Kisra, kızı Buran, Firuz ve Rüstem, Rum kralları’ndan, Kral Kaysar ve Herkül, bunlarla mücadele etti ve bunları yendi. Hz. Muhammed (a.s) bütün peygamberlerin mesleklerini icra etmiştir: Askeri ve siyasi komutanlığa ilave olarak mürebbilik, öğretmenlik, önderlik, müftülük, hâkimlik, maliyeci, doktorluk, ticaret, çobanlık ve devlet başkanlığı yaptı. Bununla beraber O, Medine Mescidinin yapımında çalıştı. Aynı şekilde yırtık ve söküklerini kendisi dikiyordu. Onu sevmek ve O’na itaat etmek farzdır. Bununla ilgili birçok ayet vardır. Onun için bizim onun hadislerini ve sözlerini ya Kura’n-ı Kerim ayetlerinden çıkarılmış, sözler, hükümler ve fetvalar olarak ilahi bir emir olarak alacağız ya da özellikle, askeri, siyasi, iktisadi, tıbbi, toplumsal ve adaba yönelik tavsiye olarak alacağız. Bilindiği gibi bunları yapmak sünnettir.

Yüce Allah, Onu diğer insanlar gibi, fakirlik, yetim olarak büyümek, kavminin zulmüyle, kendisine ve hanımına iftira edilmesiyle, kendisine küfredilmesiyle, taşlanmasıyla, yurdunu terk edip Medine’ye ve Taif’e hicret etmekle, annesi ve amcalarının vefat etmesiyle ki, Ebu Talip, Hazma ve Hatice’nin vefatına çok üzülmüştü, bir de kendisi hayattayken altı çocuğunu kaybetmekle, iptila etmiştir.

 

8-HZ. EBU BEKİR ES-SIDDIK (RA)

 İslam’dan önce ismi, Atik bin Kuhafe idi. Müslüman olduktan sonra ismi Abdullah oldu. Fil yılından iki veya üç sene sonra doğdu. O Hz Muhammed (a.s.)’den yaklaşık olarak, iki yaş küçüktü. O, güvenilir, cömert, güzel ahlaklı ve güzel davranışlı olduğu için cahiliye döneminde seviliyordu. O asla içki içmedi ve putlara secde etmedi. Hz Muhammed (a.s.) insanları İslam'a davet edince, Ebu Bekir dışında birçoğu tereddüt etti. O,  büyük erkeklerde, Müslüman olan ilk kişidir. Hatice anamız, Müslüman olan ilk kadındır. Müslüman olan ilk çocuk ise, Ali b. Ebu Talip (r.a) idi.

İsra’ ve mi’rac haberini tasdik ettiğinden dolayı Hz Muhammed (a.s.) Ebu Bekir’i “sıddık” olarak künyelendirdi. O (a.s.) gece Mekke’deki Mescidi Haram’dan, Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya yürüdü, sonra oradan da semaya çıkarıldı. Ebubekir (ra) İslam için canı ve malı ile mücadele etti. Kureyş’ten bazı köleler, Bilal b.Rebah gibi, satın aldı ve serbest bıraktı. Tebük savaşında bütün malını bağışladı. Resul (a.s.) ile beraber Medine’ye hicret etti ki, kâfirler o ikisini öldürmek için, her yerde onları arıyordu. Sevr mağarasına gizlendiler. (İki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı hani onlar mağaradaydı o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir).

Resul (a.s.)’den sonra, sahabeler onu Müslümanlar için halife seçtiler. Miladi 632–634 yılları arsında hilafeti üstlendi. O adil bir halifeydi. Onun zamanında dinden dönenler ortaya çıktı. Onlara karşı savaştı ve onları yok etti. Yemame Savaşında, Usame b. Zeyd, onların başkanı Müseylime el-Kezzab’ı yendi ve savaşı kazandı. Bazıları İslam’a döndüler. Mürtetlerin çoğu bedeviydi. Dinden dönmelerinin sebebi, Beytü’l-Mal’a zekât vermemeleriydi. Onun zamanında Ömer (r.a.) isteği üzerine Kur’an cem edildi. Onun hilafeti döneminde, Yermek savaşında Halit b. Velit komutasında Şam ve Irak fethedilmeye başlandı. Huneyn savaşına da katıldı. O, Resul (a.s.)’in eşi Ayşe’nin babasıydı. Cennetle müjdelenen on sahabedendi. Medine’de (634) vefat etti.

 

9- HZ.ÖMER BİN HATTAB (RA)

Mekke’de doğdu. Hz. Muhammed (a.s)’ın, İslam’a girmesi için, “Allahım! İki Ömer’den birini Müslüman yap” diye, kendisine dua ettiği kişidir. “Emiru’l-Mü’minin” diye lakaplandırılan ilk kişidir. Zeki olması, adil olması ve hakla batılın arasını ayırmasından dolayı “Faruk” lakabı da verilmiştir. Sahabiler Onu, Ebu Bekir’den sonra Müslümanlara halife olarak seçtiler.

M.(634–644) yılları arasında halifelik görevini yaptı. Yermuk savaşını, Halid b.Velid ile başlayan birkaç savaşı, Amr b. el-As komutasında, Bizans ve Roma İmparatorluğuna karşı kazandı. Müsenna b el- Haris komutasında, Irak ikinci kez fethedildi. Sa’d b Ebi Vakkas komutasında, Kadisiye savaşını kazanarak Fars imparatorluğunu fethetti. Amr b. el-As komutasında, Kudüs’ü fethetti. Ömer b.Hattab Kudüs’ü bizzat kendisi barış yoluyla, Kudüs Patriği,Safer Vinyus’tan teslim aldı. Aynı şekilde, Amr b. el-As komutasında, Mısır’ı fethetti. Numan b. Mukarran komutasında, M.(642)’de, Arap ve Farslar arsındaki, Nihavent Savaşını kazandı. Bahsedilen savaşta, Numan b. Mukarran, şehit olunca, yerine, Huzeyfe b. el- Yemen geçti.

Ordunun ve Ensarın maaşlarını ödemek için bir Divan inşa etti. Ayrıca Beytü’l- Mal Divanını da inşa etti. Başlangıcı, Miladi 622 yılına tekabül eden, Hicri Takvimi düzenledi. Yunanlara ait olan İskenderiye Kütüphanesini düzenledi. Onun zamanında, Arapça resmi dil olarak kabul edildi. Basra ve Kufe’yi şehir yaptı. Cennetle müjdelenen on sahabedendir. Firuz en-Nihavendi adında ve Ebu Lu’lu olarak bilinen Fârisî bir köle tarafından, kendisi namazdayken öldürüldü.

Onun hakkında birçok kıssa ve rivayet vardır. Kadın ve Açlıktan Ağlayan Çocuklar, Halife Ömer Zamanında Hile Yaparak Süt Satan Kadın ve Kızın Hikâyesi. Ve meşhur sözü (Basra’nın en uzak yerinde bir koyun kaybolsa, Ömer’den sorulur.)

Bir seferinde onu ağlarken görenler, neden ağladığını sorarlar, İslam’dan önce cahilliye döneminde kızını diri gömmesini hatırladığını ve kalbinin katı olduğunu ve yaptığı işten dolayı üzüldüğünü söyledi. Ve sözlerinde şunu söylerdi: “İki şeyi hatırladığımda, ilkine ağlar, ikincisine gülerim.” (İkincisi ise, putları helvadan yaptıktan sonra acıkınca onu yememizdir.) Hayatında dokuz kadınla evlendi. On iki çocuğu oldu. Altısı erkekti: Abdullah, Abdurrahman, Zeyd, Übeydullah, Asım ve İyaz idi. Kızları ise; Hafsa, Rukiye, Fatma, Safiye, Zeynep ve Ummu Velid idi.  

 

10-HZ. OSMAN BİN AFFAN (RA)

 Mekke’de doğdu. Kureyş’in Beni Ümeyye kabilesindendi ve Mekke-i Mükerreme’nin tacirlerindendi. Hz. Ebu Bekir sayesinde İslamiyeti kabul etti. Şura’da altı kişilik aday listesine, Osman, Ali, Zübeyir, Talha b. Ubeyd, Sa’d b.Ebi Vakkas ve Abdurrahman b. Avf, ismi konuldu. Hz Ömer’den sonra, hilafete getirildi. M.(644–656) yılları arasında halifelik görevini yaptı. Onun zamanında fetihler devam etti; Fars beldelerinden, Türk beldelerine ilerleyerek, Kostantin civarına kadar ulaştılar ve aynı şekilde, Kıbrıs adası, Fas, Cezayir, Libya, Tunus ve diğer Afrika ülkeleri fethedildi.

Onun zamanında, Kur’an, sahifeler halinde, çoğaltılarak vilayetlere dağıtıldı. Tebük Savaşında büyük bir mal hibe etti. O cennetle müjdelenen on sahabeden biriydi. Hilafeti döneminde, Beni Ümeyye ile Kureyş arasındaki kinin ve ihtilafın hala devam ettiğini bilmeden akrabalarına dayanması, en bariz hatasıydı. Vilayetlere, Beni Ümeyye oğullarını vali olarak atadı ve Beytu’l- Mal’daki malları onlar için harcadı. Onun bir diğer hatası Ebu Zer el-Ğıffari’yi sürgün etmesiydi. Başka bir rivayete göre, Abdullah b. Ebi Sarh’ı azl edip, yerine Muhammed b. Ebu Bekir’i atamasıdır. Mevan b. Hakem’e bu konu ile ilgili bir yazı yazdırdı, fakat Mervan yazıyı ve mührü değiştirdi; yazısında, Muhammed b. Ebu Bekir’in öldürülmesi isteniyordu. Deniliyor ki, bu fitnenin başı Yemenli, Yahudi Abdullah b. Sebe’dir. Bunun sebebi de siyasi kriz çıkarmaktı. Hz. Osman, kendilerinden intikam alınması zor olsun diye, değişik kabilelerden şahıslar tarafından evinde, Kur’an okurken, öldürüldü.

Hz peygamberi çok sevdiğinden ve aralarındaki sıla-i rahimin kaybolmaması için, Hz Muhammed’in iki kızı, Rukiye ve Ümmügülsüm ile evlendi. Bundan dolayı “Zi’n-Nureyn”(iki nur sahibi) diye lakaplandırıldı. O, Kur’an-ı Kerim’i iyi hıfzedenlerdendi. Peygamber efendimiz ve Melekler, ondan hayâ ediyordu.

 

11-HZ.ALİ BİN EBİ TALİB (RA)

 Mekke’de doğdu. Rasulullah (a.s)’ın amcasının oğlu ve damadıdır. Çünkü O’nun kızı Fatma ile evlendi. Hz Hatice’den sonra İslam’a giren ikinci kişidir. Çocuklardan ise, İslam’a giren ilk kişidir. Künyesi, “Ebu Turab” ve Zu’l-Fikar”dır. Ve annesi de, aslan gibi yiğit olduğu için, onu “Haydar-ı Kerrar” olarak isimlendirdi. O, âlim, fakih ve edipti. Girdiği ilk savaşların, Bedir, Uhut, Hendek ve Huneyn, kahramanlarından biriydi. Reşit halifelerin dördüncüsüydü. M(666–661) yılları arasında hilafet görevini yaptı. O, halife olmak istemedi, çünkü bu durumdan bıkmıştı. Fakat (Mısır, Irak, Şam vb. vilayetlerden gelen) heyetler onu halife olmaya zorladılar.

Onun döneminde iki olay oldu: Cemel Vak’ası; Vaka, O’nunla, Talha, Zübeyr ve Ayşe arasında meydana geldi. Hz Ayşe’yi, önce esir etti sonra da serbest bıraktı. Basra’da savaş hemen sona erdi ve bu savaşta, bazı sahabiler şehit oldu. Sıffın savaşı; Onunla, Muaviye arasında meydana geldi. Savaş, tahkime gitme kararıyla, sona erdi. O namazda iken, Şeybe adında bir şahıs vurulur, fakat isabet etmiyor ve harici olan, Abdurrahman b. Melcem tarafından öldürülüyor. Kuran’da Ondan şöyle bahsedilir: “Allah rızasını kazanmak için, miskinlere, yetimlere ve esirlere yemek yedirirler.” Rasulullah da onun hakkında şöyle buyurdu: “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” Küçük olmasına rağmen, Hendek Savaşında düşmanların komutanı ile savaştı ve onu öldürdü.

Onun, Hz. Fatma’dan Cennetteki gençlerin efendisi olan,  iki çocuğu dünyaya geldi: Hasan ki, O, zehirlenerek öldürüldü ve Hüseyin, O da Kerbela’da şehit edildi. Ve diğer hanımlardan da 20 den fazla çocuğu vardı. Onun, Divanı ve Nehcu’l-Belağa’sı vardır ve ayrıca birçok hadis de rivayet etmiştir.

 

12- İBİN-İ SİNA

Miladi 980’de Buhara şehrinde doğdu. Hayatının ilk yıllarını orada yaşadı. Bu devirde orada çok sayıda büyük kütüphane olduğu gibi, orası âlim ve ediplerin buluşma noktasıydı. Babası onun için birçok hoca tayin etti. O, on yaşına gelmeden Kur’an’ı ezberledi, dil ve edebiyat dersleri aldı. İbn-i Sina, muhtelif Yunan kitaplarını okumaya meyletti. Daha küçük yaşlarda tıp ilminde öne çıktı. Büyük tabipler ondan bu ilmi almaya başladı. Aynı şekilde matematik, astronomi, fizik, felsefe, müzik ve mantık ilimleriyle iştigal etti. Bu ilimlerle ilgili kıymetli eserleri vardır. Bu onun dahi olduğuna delalet eder. Onun eserleri, özellikle de 22 yaşındayken yazdığı ve önemli bir kaynak olan (el-Kânun fi’t-Tıp) kitabı, Latinceye tercüme edildi. Sonra onlarca yabancı dile tercüme edildi. On beşinci yüzyılın sonuna kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmaya devam edildi. Bazı Avrupalı filozoflar O’na “İslam’ın Aristo'su ve Hipokrat'ı” diyorlar. Onun eserlerinin sayısı kitap ve araştırma olarak, yaklaşık olarak 276’ya ulaştı. Felsefe alanındaki en önemli eseri, Kitabu ş’Şifa’dır ki, on sekiz cilttir. Mantıkta, el-İşaret ve’t-Tenbihat ve bunun gibi.

 

13- BOŞ VAKİTLERİN TANZİMİ

 İnsan hayatında vaktin düzenlenmesi önemlidir ve onun mutluluğunun vesilesidir. Bunun için insanın, çalışmak için en az sekiz saat zamana ihtiyacı vardır. Bir de ibadet etmek ve beş vakit namazı vaktinde eda etmek için zamana ihtiyacı var. Bu da insanın iman ve huşu ile dolmasını ve her türlü noksan sıfattan münezzeh ve yüce Allah’a yakın olmasını sağlar. İnsanın en az üç öğün yemek, hobileri, dinlenmek ve özellikle de haftalık tatil için de zamana ihtiyacı vardır.

Eğer insan böyle yapmazsa psikolojik ve bedensel yorgunluk yaşar ve hayatının bir fa