Print Page | Close Window

MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM (04.03.2005)

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=913
Printed Date: 24-04-2024 at 05:33


Topic: MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM (04.03.2005)
Posted By: kral
Subject: MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM (04.03.2005)
Date Posted: 27-02-2009 at 00:43

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Rûm,30/21

MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM

Değerli Müminler!

Yüce Allah, insanı diğer varlıklardan üstün kılmış, farklı cinslerin bir araya gelerek sevgi ve saygı temeline dayalı huzurlu aileler kurmalarını öngörmüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır."1 buyurulmaktadır.

Muhterem Müslümanlar!

Toplumu oluşturan temel yapı ailedir. Ailelerin huzur ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Ailede görülen huzur veya huzursuzluk dolaylı olarak ailelerden oluşan topluma da yansıyacaktır. Aile mutluluğunun sağlanması ise, eşlerin ve diğer aile bireylerinin birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü temeline dayalı davranmalarına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim "Mümin erkek ve kadınların birbirlerinin dostu olduklarını ve birbirlerine iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırdıklarını"2 bildirmiştir. Bu dostluğun öncelikle aile içinde görülmesi gerektiği ve hayatlarını birlikte geçirecek eşlerin dostluğa, sevgi ve saygıya herkesten daha çok ihtiyaçları olduğu açıktır.

Bu gerçeğe rağmen, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ailevî huzursuzluklar toplumun önemli bir problemini oluşturmaktadır. Sevgi ve anlayış eksikliği geçimsizliği, geçimsizlik ise kötü muamele ve şiddeti doğurmaktadır. Özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik aile içi şiddet boşanmalara yol açmakta, parçalanmış aile bireyleri toplumun problemli üyeleri haline gelmektedir.

Aziz Müslümanlar!

Kur'an'da bizler için örnek gösterilen Hz. Peygamber, hiçbir zaman eşlerine ve çocuklarına el kaldırmamış"3 herkese güzel söz söylemiştir. İnsan olarak bazen eşlerine darılsa da bunu devam ettirmemiş,4 onlara yardımcı olmak ve gerektiğinde görüşlerine başvurmaktan geri durmamıştır. Eşlerine kötü davranan erkeklerde hayır olmadığını5 ifade buyurmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

Cenab-ı Hak eşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini, hoşlanmadıkları bazı şeylerde bile Allah'ın bir çok hayır yaratmış olabileceğini6 bildirmiş, Hz. Peygamber de, kişinin hanımından nefret etmemesini, zira onda hoşlanmadığı huylar yanında, hoşlandığı huyların da bulunacağını7 belirtmiştir. Ayrıca, "Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanlarıdır, hayırlılarınız da kadınlarına iyi davrananlarınızdır"8 buyurarak, iman ve güzel ahlak ile eşlere iyi muamele arasında bir bağ kurmuştur.

Sonuç olarak, ailede, eşler, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, sevgi ve saygı temeline dayalı bir beraberliği sağlayarak önce çocuklarına, sonra çevrelerine mutlu bir aile yuvası örneği sunmalıdırlar. Bu örneklerin çoğalması ve mutlulukların paylaşılmasıyla artacak olan huzur, dalga dalga insanları saracak ve bu insanlardan oluşan toplum, sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımın hakim olduğu büyük bir aileye dönüşecektir. İnsanlık buna muhtaçtır, dinimiz de bunu istemektedir.

____________________

1 Rûm, 30/21

2 Tevbe 9/71

3 Müslim Fedâil, H.No. 79

4 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/33

5 Ebu Davud, Nikah, 43

6 Nisâ, 4/19

7 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/329

8 Tirmizî, Radâ,11;Ahmed b. Hanbel, Müsned,II/472-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window