Print Page | Close Window

中LE NAMAZI TESB軭ATI

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Dua
Forum Description: Dua
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=1025
Printed Date: 20-05-2024 at 04:29


Topic: 中LE NAMAZI TESB軭ATI
Posted By: kral
Subject: 中LE NAMAZI TESB軭ATI
Date Posted: 01-03-2009 at 19:37

中LE NAMAZI TESB軭ATI

1

Ezan ve k鈓etin arkas齨dan bu dua okunur.

Allah黰me rabbe hazihi'd-davet'it-t鈓meh, ve's-sal鈚i'l-kaimeh, 鈚i seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l 鈒iyeh, ilah veb'ashu mak鈓en mahmuden'illez'i vaadteh. 輓neke l tuhlifu'l-m钼d.

2

逐len Namaz齨齨 d鰎t rek'atlik farz齨dan sonra "SELAM DUASI" okunur

Esta餱irull鈎, esta餱irull鈎, esta餱irull鈎 el-az顈m el-ker頼, ellez l il鈎e ill h, el-hayy'el kayy鹠, ve et黚 ileyh. All鈎umme ente's-sel鈓 ve minke's-sel鈓, teb鈘ekte y zelcel鈒i ve'l-ikr鈓

3

Arkas齨dan "Sal鈚en T黱cin" ya da "Sal鈚- M黱ciye" olarak bilinen du okunur.

All鈎黰me s鈒li al seyyidin Muhammedin ve al 鈒i seyyidin Muhammed. Sal鈚en tunc頽 bih min cem頸l ahv鈒i ve'l-鈌鈚. Ve takd頻en bih cemi'l-h鈉鈚. Ve tutahhirun bih min cem'齭-seyyi鈚. Ve terfeun bih indeke ’led-derac鈚. Ve t黚elli饀n bih aksa'l-g鈟鈚. Min cem'il-hayr鈚i fi'l-h鈟鈚i ve ba’de'l-mem鈚. 耺in y m點ib'ed-deav鈚, ve'l-hamd lill鈎i rabb'il-鈒emin.

7

輐i rek'at s黱net k齦齨d齥tan sonra bilinen namaz tesbihat齨a devam edilir.

Allah黰me salli al seyyidin Muhammed. Subh鈔all鈎i ve'l-h鈓d lill鈎i ve l il鈎e illall鈎 vall鈎u ekber, ve l h鈜le ve l kuvvete ill bill鈎i'l-aliyy'l-az顈m

8

Ayete'l K黵si okunduktan sonra tesbih 鏴kilir.

33 Subh鈔all鈎,
33 Elhamdulill鈎,
33 耹l鈎uekber.

9

Tesbihlerden sonra

L il鈎e illall鈎u vahdehu l 㧐rike leh, leh'l-m黮k ve leh'l-h鈓d yuhyi ve yumit, ve h黺e hayyun l yem鹴, biyedihi'l-hayr ve h黺e al k黮li 㧐y’in kadir ve ileyhi'l-mas顈r denir ve namaz齨 duas yap齦齬.

10

Du鈊an sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah nam鈠齨dan sonra 100 defa okunabilir) L il鈎e ill鈒l鈎 okunur. Sonra  Muhammede'r- res鹟ull鈎i sallall鈎 te鈒 鈒eyhi ve sellem denir.

11

Besmele 鏴kilip;

輓nall鈎e ve mel鈏keteh yusall鹡e alennebiyy; y eyy黨ellezine 鈓enu, sall aleyhi ve sellimu tesl頼 鈟eti okunup Lebbeyk denir.

12

M黷eakiben;

All鈎黰me s鈒li al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi k黮li d鈏n ve dev鈏n ve b鈘ik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
All鈎黰me s鈒li al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi k黮li d鈏n ve dev鈏n ve b鈘ik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
All鈎黰me s鈒li al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi k黮li d鈏n ve dev鈏n ve b鈘ik ve sellim aleyhi ve aleyhim kes顁an kes顁,

Salli ve sellim y rabbi al h鈈ibike muhammedin ve al cem'il-enbiy鈏 ve'l-m黵sel頽, ve al 鈒i k黮lin ve s鈎bi k黮lin ecm鈏n, 鈓頽, velh鈓dulill鈎i r鈈bi'l-鈒em頽.

denir

13

M黷eakiben;

Elf elfi sal鈚in ve elf elfi sel鈓in 鈒eyke y Ras鹟lall鈎
Elf elfi sal鈚in ve elf elfi sel鈓in 鈒eyke y Hab頱all鈎
Elf elfi s鈒鈚in ve elf elfi sel鈓in 鈒eyke y em頽e vahyill鈎

Allahumme salli ve sellim ve b鈘ik al seyyidin Muhammedin ve al 鈒ihi ve ash鈈ih, biadedi evr鈑i'l-e㧟鈘 ve emv鈉i'l-bih鈘 ve katar鈚i'l-emt鈘. V怵firlen verhamn ve'l-t黤bin ve bi 黶t鈊in ve v鈒ideyn ve bi talebeti ras鈏li'n-nuru's-sad齥顈ne y ilahen bi k黮li sal鈚in minh e㭎ed黨en l il鈎e illall鈎 ve e㭎ed enne muhammeder-ras鹟lull鈎i sallall鈎u te鈒 鈒eyhi ve sellem denir.

M黷eakiben 輘mi 聑鈓 Duas okunur

Bismill鈎irrahm鈔irrahiym.

Y Cemilu Y All鈎

Y Kar頱u Y All鈎

Y M點頱u Y All鈎

Y Hab頱u Y All鈎

Y Ra鹒u Y All鈎

Y At鹒u Y All鈎

Y Ma’r鹒u Y All鈎

Y Lat頵 Y All鈎

Y Az顈m Y All鈎

Y Hann鈔 Y All鈎

Y Menn鈔 Y All鈎

Y Deyy鈔 Y All鈎

Y Subh鈔 Y All鈎

Y Em鈔 Y All鈎

Y B黵h鈔 Y All鈎

Y Sult鈔 Y All鈎

Y M黶te'鈔 Y All鈎

Y Muhsin Y All鈎

Y M黷eal Y All鈎

Y Rahm鈔 Y All鈎

Y Rah頼 Y All鈎

Y Ker頼 Y All鈎

Y Mec頳 Y All鈎

Y Ferd Y All鈎

Y Vitru Y All鈎

Y Ehad Y All鈎

Y Samed Y All鈎

Y Mahm鹍u Y All鈎

Y Sad齥a'l-v’di Y All鈎

Y 耹iyy Y All鈎

Y Ganiyy Y All鈎

Y 掴f Y All鈎

Y K鈌 Y All鈎

Y Mu鈌 Y All鈎

Y B鈑 Y All鈎

Y H鈊 Y All鈎

Y K鈊iru Y All鈎

Y S鈚iru Y All鈎

Y Kahh鈘u Y All鈎

Y Cebb鈘u Y All鈎

Y Gaff鈘u Y All鈎

Y Fett鈎u Y All鈎

 

 

Eller a琮l齬, Y rabbe's-sem鈜鈚i ve'l-ard, y zelcel鈒i ve'l-ikr鈓. Es’el黭e bi hakk h鈠ihi'l-esm鈏 k黮lih en t黶鈒liye al seyyidin Muhammedin ve al 鈒i Muhammed, verham Muhammeden kem salleyte ve sellemte ve b鈘ekte ve r鈎imte ve terahhamte al ibr鈎頼e ve al 鈒i ibr鈎ime fil alemin. Rabben inneke ham頳un mecid. Bir鈎metike y erh鈓e'r-r鈎imin. Velhamd lill鈎i rabbi'l-鈒emin denir.

E'uz besmele 鏴kilerek "Lekad sadakallah" a䌷i okunur.-------------
<font color=RED>揃ilginin elde edilmesi... bizi iyiye ula⺶齬acakt齬.擺/COLOR]
Print Page | Close Window